Що е църковно тайнство? Църковното тайнство е свещенодействие, при което посредством молитва и съответни богослужебни действия невидимо, но действително на православните християни се преподава възраждаща, освещаваща, спасяваща Божия сила, наричана благодат.

Първото Тайнство, което приема човек, за да стане член на Христовата Църква, е светото Кръщение. Лицата в съзнателна възраст, пристъпващи към светото тайнство Кръщение, следва да сторят това с вяра и с покаяние според Христовите думи в Евангелието: „покайте се, защото се приближи царството небесно” (Мат. 4:17) и „ който повярва и се кръсти, ще бъде спасен” (Марк. 16:16).

Тайнството кръщение е свещенодействие, при което вярващият чрез трикратно потапяне в осветена вода и призоваване името на Пресветата Троица – Отец, Син и Свети Дух, се умива от първородния грях и – ако е в съзнателна възраст – от всички лични грехове, извършени до кръщението, като се възражда духовно за живот според Божиите наредби.  

Без Кръщение човек не може да стане християнин и да се спаси, не може да влезе в царството Божие. В тайнството Кръщение човек получава от Бога Ангел пазител, който го съпътствува цял живот, внушава му добро, пази го от зло и чрез съвестта му го ръководи по пътя на спасението.

Младенците се кръщават по вярата на родителите и възприемниците, които поемат задължението да ги обучават в истините на православната вяра и да ги възпитават да живеят според духовно-нравствените начала на тази вяра.

Тайнството кръщение се извършва само веднъж и никога не се повтаря. То е духовно рождение. 

Непосредствено подир тайнството Кръщение се извършва тайнството Миропомазване. То дава на кръстения благодатна сила за възрастване и укрепване в християнския духовен живот. Чрез това тайнство кръстеният получава благоданите дарове на Светия Дух, които просвещават разума, та да познае истината, очистват чувствата, за да може християнинът да възлюби Бога и ближния, укрепват волята, за да може да върши той добри дела. Видимата страна на тайнството се състои в кръстообразно помазване със свето миро на определени части на тялото, при което се произнасят думите: „Печат на дара на Светия Дух, амин!”

За извършване на тайнството Кръщение е необходимо:

  1. Предварителен разговор на готвещия се да пристъпи към тайнството (ако е пълнолетен) със свещеник с цел оглашение т.е. запознаване с основните истини на православната вярата и подготовка за приемане на тайнството Кръщение.
  2. Предварителен разговор с родителите и кръстника при кръщение на младенец или на непълнолетен.
  3. Кръстче (изработено в църковно-православен стил) за носене на шията.
  4. Свещ за кръщавания.