Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

Преподобни   А М В Р О С И Й   О П Т И Н С К И

/1812 г. -  1891 г./

/продължение от брой 345/

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

Преподобни   А М В Р О С И Й   О П Т И Н С К И

/1812 г. -  1891г./

/продължение от брой 344/

 

Свщмчк  А Р С Е Н И Й  /Жадановски/

/1874 г. – 1937 г./

ДУХОВЕН  ДНЕВНИК

(за истинската любов, за прелеста)

 

 

 

Светител  Н И К О Л А Й    В Е Л И М И Р О В И Ч 

(С Р Ъ Б С К И)

   /1881 г. – 1956 г./

О Х Р И Д С К И     П Р О Л О Г

месец септември (1-3)

    Свщмчк.  А Р С Е Н И Й  /Жадановски/

/1874 г. – 1937 г./

                          

ДУХОВЕН   ДНЕВНИК

(за изповедта, унинието, помислите)

 

СЪДЪРЖАНИЕ