Мёсzца ѓvгуста въ є7i-й дeнь.

Ўспeніе прес™hz слaвныz вLчцы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи

Успение на Пресветата Славна Владичица наша Богородица и Приснодева Мария

Големият празник Успение на Пресвета Богородица принадлежи към числото на Богородичните празници от дванадесетте. С неговото честване Църквата възпоменава преставлението на Божията Майка, за което самата Тя била известена три дни по-рано от архангел Гавриил, чудесното пристигане на апостолите в Йерусалим за това събитие, Нейното погребение в Гетсиманската градина и взимането на Нейното пречисто тяло от Господа в третия ден от преставлението Ѝ.

За достойното посрещане на този голям празник Светата Църква е отредила вярващите да се готвят с двуседмичен пост.

На някои места има обичай на утренята на Успение или в деня след празника да се отслужва чина на Опело Богородично, особено там, където има храмов празник. Този чин се извършва пред празничната икона или пред плащаницата на Божията Майка и напомня службата на Велика събота пред светата Плащаница.

След като свещеникът прeкади олтара и иконостаса, дяконът (ако има служещ дякон) застава на амвона и възглася „Востаните!“, с което се дава началото на голямата вечерня - първото последование от всенощното бдение за празника.

Вечeрнz вели1каz

След възгласа „Приидите поклонимся“, хорът започва тържествено да пее стиховете на 103-и псалом.

Бlгослови2 душE моS гDа:

Следва голяма ектения, а след нея хорът изпява „Блажен муж“.

Следва малка ектения и след нея започват стиховете на „Господи воззвах“ и възкресните стихири, следвани от стихирите на празника, на 1-ви глас.

И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ, глaсъ №:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. Ўслhши мS гDи.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Ўслhши мS гDи.

Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2:

Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. Съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. Накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS. Ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ. Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. Ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2. Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰. На пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ. Смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE. Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. Воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.

И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

От десетия стих започват възкресните стихири, които са четири на брой. Първата от тях се изпява веднъж от хора, на 1-ви глас.

Постaвимъ стіхHвъ ‹ и3 поeмъ стіхи6ры воскrны nсмоглaсника G, и3 ґнат0ліевы а7:

Вечє1рніz нaшz мlтвы пріими2 с™hй гDи, и3 подaждь нaмъ њставлeніе грэхHвъ, ћкw є3ди1нъ є3си2 kвлeй въ мjрэ воскrніе.

МенE ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

Њбыди1те лю1діе сіHнъ, и3 њб8ими1те є3го2, и3 дади1те слaву въ нeмъ воскrшему и3з8 мeртвыхъ: ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и3збавлeй нaсъ t беззак0ній нaшихъ.

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

Пріиди1те лю1діе, воспои1мъ, и3 поклони1мсz хrтY, слaвzще є3гw2 и3з8 мeртвыхъ воскrніе: ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, t прeлести врaжіz мjръ и3збавлeй.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

Весели1тесz нб7сA, воструби1те њснов†ніz земли2, возопjйте г0ры весeліе: сe бо є3мманyилъ грэхи2 нaшz на кrтЁ пригвозди2, и3 жив0тъ даsй, смeрть ўмертви2, ґдaма воскRси1вый, ћкw чlвэколю1бецъ.

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

От тук започват празничните стихири за Успение на Пресвета Богородица.

ди1вное чyдо! и3ст0чникъ жи1зни во гр0бэ полагaетсz, и3 лёствица къ нб7си2 гр0бъ бывaетъ: весели1сz, геfсімaніе, бGор0диченъ с™hй д0ме. возопіeмъ вёрніи, гавріи1ла и3мyще чиноначaльника: бlгодaтнаz, рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію ми1лость.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

Повтаря се предходната стихира.

стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Ди6вны тво‰ т†йны, бцdе, вhшнzгw пrт0лъ kви1ласz є3си2, вLчце, и3 t земли2 къ нб7си2 престaвиласz є3си2 днeсь. слaва твоS бGолёпнаz, бGопод0бными сіsющи чудесы2. дBвы съ м™рію цReвою на высотY вознеси1тесz. бlгодaтнаz, рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію ми1лость.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

Повтаря се предходната стихира.

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

ТвоE слaвzтъ ўспeніе вл†сти и3 пrт0ли, нач†ла и3 гDьства, си6лы и3 херувjми и3 стрaшніи серафjми, рaдуютсz земнор0дніи, њ бжcтвеннэй твоeй слaвэ красsщесz. припaдаютъ цaріе, со ґрхaгGлы и3 ѓгGлы, и3 воспэвaютъ: бlгодaтнаz, рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю вeлію ми1лость.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Повтаря се предходната стихира.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ т0йже.

БGоначaльнымъ мановeніемъ, tвсю1ду бGон0сніи ґпcли џблаки выс0цэ взимaеми, дошeдше пречcтагw и3 живоначaльнагw твоегw2 тёла, любeзнw лобызaху. превы6шніz же нбcныz си6лы, съ свои1мъ вLкою пришeдше, бGопріsтное и3 пречcтое тёло предсылaюще, ќжасомъ њдержи1ми: прекрaснw же пред8идsху, и3 неви1димw вопіsху превhшнимъ чиноначaліемъ: сE всецRи1ца бGоoтрокови1ца пріи1де. возми1те вратA, и3 сію2 премjрнw под8ими1те, присносyщнагw м™рь свёта. т0z бо рaди всер0дное человёкwмъ спасeніе бhсть. на ню1же взирaти не м0жемъ, и3 т0й дост0йную чeсть воздaти нем0щно: тоs бо преизsщное прех0дитъ всsкъ ќмъ. тёмже, пречcтаz бцdе, при1снw съ живон0снымъ цReмъ и3 ржcтв0мъ живyщи, моли1сz вhну сохрани1ти и3 спасти2 t всsкагw прил0га проти1внагw н0выz лю1ди тво‰: твоe бо предстaтельство стzжaхомъ, во вёки свэтоzвлeннw блажaще.

След последната празнична стихира следва вечерния вход. В това време хорът изпява „Свете тихий“.

Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. дост0инъ є3си2 во вс‰ временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже мjръ тS слaвитъ.

След входа следва прокимен на деня, в събота вечер възкресен на глас 6-ти.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость. Прокjменъ, глaсъ ѕ7: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Ли1къ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz.

Хорът повтаря припева на всеки стих.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, Ли1къ: въ лёпоту њблечeсz.

Следват отредените за празника четива от Свещеното Писание (паремии).

Четиво из книга Битие.

Излезе Иаков от Вирсавия и отиде в Харан, и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място. И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът й стига до небето и Ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; не бой се. Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти; и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг: и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена; и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал. Иаков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех! И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.

Четиво из книгата на пророк Иезекиил.

Тъй казва Господ: след осмия ден и по-нататък свещениците ще принасят върху жертвеника вашите всесъжения и благодарствени жертви; и Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог. И доведе ме назад при външните врата на светилището, обърнати към изток, и те бяха затворени. И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те ще стоят затворени. Колкото за княза, той ще седне в тях, за да яде хляб пред Господа; ще влезе през притвора на тия врата и през там ще излезе. После ме доведе през северните врата пред лицето на храма, и аз видях, и ето, славата Господня изпълняше дома Господен.

Четиво из книга Притчи Соломонови.

Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си; проводи слугите си да възвестят от градските височини: „който е неразумен, да свърне тука!“ И на малоумните тя каза: „дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила; оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума.“ Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца - петно. Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне, дай съвет на мъдрия, и той ще бъде още по-мъдър; научи праведния, и той повече ще напредне в знание. Начало на мъдростта е страхът Господен, и познаването Светаго е разум; защото чрез мене ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот.

Следва ектения на усърдното моление и молитвата „Сподоби, Господи“.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Следва просителна ектения и след нея литийни стихири, по време на които духовенството излиза в притвора на храма за отслужване чина на литията. Първата литийна стихира се изпява от хора на 1-ви глас.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №:

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3 слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м™ре є3гw2 ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1ко на нeй тaинство: ћкw да не т0кмw є4же t земли2 сп7сово восхождeніе ќзрzтъ, но и3 р0ждшіz є3го2 преставлeнію свидётельствуютъ. тёмже tвсю1ду бжcтвенною си1лою собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нб7о и3дyщую предсылaху, вhшшую херув‡мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

Глaсъ в7: Ґнат0ліево:

Ћже нб7съ вhшшаz сyщи, и3 херув‡мъ слaвнэйшаz, и3 всеS твaри честнёйшаz, ћже премн0гіz рaди чистоты2, присносyщнагw существA пріsтелище бhвши, въ сн70внэ рyцэ днeсь всес™yю предаeтъ дyшу: и3 съ нeю и3сполнsетсz всsчєскаz рaдость, и3 нaмъ дaруетъ вeлію ми1лость.

Їwaнново:

Всенепор0чнаz невёста и3 м™и благоволeніе џ§а, ћже бGу пронаречeннаz во своE є3мY жили1ще несли1тнагw соединeніz, днeсь пречи1стую дyшу творцY и3 бGу предаeтъ, ю4же безпл0тныхъ си6лы бGолёпнw под8eмлютъ, и3 къ животY преставлsетсz, сyщаz м™и животA, свэщA непристyпнагw свёта, спасeніе вёрныхъ и3 ўповaніе дyшъ нaшихъ.

Глaсъ G. Гeрманово:

Пріиди1те, вси2 концы2 земнjи, честн0е преставлeніе бGомaтере восхвaлимъ: въ рyцэ бо сн7а дyшу непор0чную положи2. тёмже с™hмъ ўспeніемъ є3S мjръ њживотвори1сz, во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ дух0вныхъ, со безпл0тными и3 ґпcлы прaзднуетъ свётлw.

Слaва, глaсъ є7. Fеофaново:

Пріиди1те, празднолю1бныхъ соб0ръ, пріиди1те и3 ли1къ состaвимъ, пріиди1те, вэнчaемъ пёсньми цRковь, ўпокоeніемъ ковчeга б9іz. днeсь бо нб7о простирaетъ нBдра, пріeмлz р0ждшую всёми невмэсти1маго: и3 землS и3ст0чникъ жи1зни, tдаю1щи благословeніе, ўкрашaетсz благолёпіемъ. ѓгGли ли1къ составлsютъ со ґпcлы, ўжaснw взирaюще, t животA въ жив0тъ преставлsему, р0ждшую начaльника жи1зни. вси2 поклони1мсz є4й, молsщесz: ср0днагw присвоeніz не забyди, вLчце, вёрнw прaзднующихъ всес™0е твоE ўспeніе.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Восп0йте, лю1діе м™ри бGа нaшегw, восп0йте: днeсь бо всесвётлую дyшу свою2 въ пречcтыz дл†ни, и4же и3зъ неS вопл0щшагwсz безъ сёмене, предаeтъ: є3г0же и3 м0литъ непрестaннw, даровaти вселeннэй ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

След литията следват стиховните стихири. Тъй като празникът се пада в неделя, службата на Успение Богородично се съчетава с неделната възкресна служба. Затова първите четири стиховни стихири са възкресни, на гласа на седмицата, 1-ви глас.

На стіх0внэ стіхи6ры воскrны nсмоглaсника, глaсъ №:

Стrтію твоeю хrтE, t страстeй свободи1хомсz, и3 воскrніемъ твои1мъ и3з8 и3стлёніz и3збaвихомсz, гDи слaва тебЁ.

И$ны стіхи6ры, по ґлфави1ту

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Да рaдуетсz твaрь, нб7сA да веселsтсz, рукaми да восплeщуть kзhцы съ весeліемъ: хrт0съ бо сп7съ нaшъ, на кrтЁ пригвозди2 грэхи2 нaшz: и3 смeрть ўмертви1въ жив0тъ нaмъ даровA, пaдшаго ґдaма всер0днаго воскRси1вый, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.

ЦRь сhй нб7сE и3 земли2 непостижи1ме, в0лею распsлсz є3си2 за чlвэколю1біе. є3г0же ѓдъ срётъ д0лэ, њгорчи1сz, и3 прaведныхъ дyшы пріeмшz возрaдовашасz: ґдaмъ же, ви1дэвъ тS зижди1телz въ преисп0днихъ, воскRсе. Q чудесE! кaкw смeрти вкуси2 всёхъ жи1знь; но ћкоже восхотЁ мjръ просвэти1ти зовyщій, и3 глаг0лющій: воскRсhй и3з8 мeртвыхъ, гDи слaва тебЁ.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

Жены2 мmронHсицы, мЂра носsща, со тщaніемъ и3 рыдaніемъ гр0ба твоегw2 достиг0ша, и3 не њбрётшz пречcтагw тёла твоегw2, t ѓгGла же ўвёдэвшz н0вое и3 преслaвное чyдо, ґпcлwмъ глаг0лаху: воскRсе гDь подаS мjрови вeлію млcть.

Следва празнична стиховна стихира.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:

Е#гдA и3зшлA є3си2, бцdе дв7о, ко и3зъ тебє2 р0ждшемусz неизречeннw, бsше їaкwвъ, брaтъ б9ій и3 пeрвый свzщенноначaльникъ, пeтръ же, честнёйшій верх0вникъ, бGосл0вwвъ начaльникъ и3 вeсь бжcтвенный ґпcльскій ли1къ, kвлeннымъ бGосл0віемъ пэсносл0вzще бжcтвенное и3 стрaшное хrтA бGа смотрeніz тaинство, и3 живоначaльное и3 бGопріsтное твоE тёло погрeбше, рaдовахусz, всепётаz. превhше же прес™ы6z и3 старёйшыz ѓгGльскіz си6лы, чудеси2 дивsщесz, прини1кше дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху: возьми1те в†ша вратA, и3 воспріими1те р0ждшую нб7сE и3 земли2 творцA, славословлeньми же воспоeмъ честн0е и3 с™0е тёло, вмэсти1вшее нaми неви1димаго и3 гDа. тёмже и3 мы2 пaмzть твою2 прaзднующе, вопіeмъ ти2, препётаz: хrтіaнскій р0гъ вознеси2, и3 спаси2 дyшы нaшz.

Следва молитвата на св. Симеон Богоприимец, която на бденни служби се пее от хора.

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ.

Хорът изпява трикратно тропара на празника, на 1-ви глас, йереят (или архиереят) благославя хлябовете.

На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ №.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz. Три1жды.

Ли1къ: Ґми1нь.

Бyди и4мz гDне блгcвeно t нhнэ и3 до вёка. Три1жды.

Хорът изпява 33-ти псалом, йереят (или архиереят) благославя присъстващите и с това завършва голямата вечерня на празника.

Pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга.

Ќтренz

Веднага след края на вечернята светлините в храма се гасят, за да могат богомолците по-лесно и без да се разсейват, да слушат с внимание Шестопсалмието, което четецът започва да чете с благоговение. Уставът определя на тази част от богослужението особено внимание, което се потвърждава и от това, че по време на Шестопсалмието е прието богомолците да стоят прави, със скръстени ръце върху гърдите, като пред лицето на Господа, без да се кръстят и да правят поклони, когато четецът произнася трикратно „Алилуия“ след първите три псалома.

След края на Шестопсалмието следва голяма ектения, а след нея „Бог Господ“ на 1-ви глас..

И# ѓбіе поeтсz во глaсъ тропарS прaздника, глaсъ а7:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ: д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

След това хорът изпява два пъти възкресния тропар на глас 1-ви, а след него тропара на празника, който също е на 1-ви глас.

Тропaрь воскrный, глaсъ №:

Кaмени запечaтану t їудє1й, и3 в0инwмъ стрегyщымъ пречcтое тёло твоE, воскrлъ є3си2 триднeвный сп7се, дaруzй мjрови жи1знь. сегw2 рaди си6лы нбcныz вопіsху ти2, жизнодaвче: слaва воскrнію твоемY хrтE: слaва цrтвію твоемY: слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, тропaрь пра1здника, глaсъ №:

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва:

Чте1цъ: и3 нhнэ:

Четецът прочита отредената за деня катизма (в неделя на утренята - 2-ра и 3-та).

След първата катизма (или след втората Слава, ако практиката е да се чете само една катизма) следва малка ектения и седален след първото стихословие.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны воскrны, глaсъ №:

Гр0бъ тв0й сп7се, в0ини стрегyщіи, мeртвіи t њблистaніz ћвльшагwсz ѓгGла бhша, проповёдающа женaмъ воскRсeніе. тебE слaвимъ тли2 потреби1телz, тебЁ припaдаемъ воскrшему и3з8 гр0ба, и3 є3ди1ному бGу нaшему.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

Ко кrтY пригв0ждьсz в0лею щeдре, во гр0бэ положeнъ бhвъ ћкw мeртвъ животодaвче, держaву стeрлъ є3си2 си1льне смeртію твоeю: тебe бо вострепетaша врaтницы ѓдwвы, ты2 совоздви1глъ є3си2 t вёка ўмeршыz, ћкw є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ дв7о, рaдуйсz! со глaсомъ воплощaшесz всёхъ вLка, въ тебЁ с™ёмъ ківHтэ, ћкоже речE прaведный дв7дъ: kви1ласz є3си2 ши1ршаz нб7съ, поноси1вши зижди1телz твоего2. слaва всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3з8 тебE, слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

Следва втората катизма (или третата Слава). След нея дяконът произнася малка ектения и се прочита седален след второто стихословие.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Жєны2 ко гр0бу пріид0ша ўрaншz, и3 ѓгGльское kвлeніе ви1дэвшz трепетaху: гр0бъ њблистA жи1знь, чyдо ўдивлsше |: сегw2 рaди шeдшz ў§нкHмъ проповёдаху востaніе: ѓдъ плэни2 хrт0съ, ћкw є3ди1нъ крёпокъ и3 си1ленъ, и3 и3стлёвшыz вс‰ совоздви1же, њсуждeніz стрaхъ разруши1въ кrт0мъ.

Стjхъ: И#сповёмсz тебE гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

На кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 животE всёхъ, и3 въ мeртвыхъ вмэни1лсz є3си2 безсмeртный гDи, воскRслъ є3си2 триднeвенъ сп7се, совоздви1гъ ґдaма t тлёніz. сегw2 рaди си6лы нбcныz вопіsху тебЁ, жизнодaвче хrтE: слaва воскrнію твоемY, слaва снизхождeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: МRjе, чcтн0е вLки пріsтелище, воскRси1 ны пaдшыz въ пр0пасть лю1тагw tчazніz, и3 прегрэшeній и3 скорбeй, тh бо є3си2 грBшнымъ сп7сeніе и3 п0мощь, и3 крёпкое предстaтельство, и3 сп7сaеши рабы6 тво‰.

Хорът пее полиелей от четири избрани стиха от 134-и и 135-и псалом.

№. Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа. Ґллилyіа. Три1жды.

к7а. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ. Ґллилyіа. Три1жды.

№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа. Три1жды.

к7ѕ. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа. Три1жды.

В това време духовенството излиза в средата на храма и след края на полиелея изпява величанието на празника.

Величaніе: Величaемъ тS, пренепор0чнаz м™и хrтA бGа нaшегw, и3 всеслaвное слaвимъ ўспeніе твоE.

Докато свещеникът (или архиереят) прекадява празничната икона, олтара, храма и богомолците, хорът изпява избран стих от Свещеното Писание, а след него величанието и евлогитария.

Следват възкресните тропари на 5-ти глас.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

ЃгGльскій соб0ръ ўдиви1сz, зрS тебE въ мeртвыхъ вмэни1вшасz, смeртную же, сп7се, крёпость разори1вша, и3 съ соб0ю ґдaма воздви1гша, и3 t ѓда вс‰ своб0ждша.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Почто2 м›ра съ ми1лостивными слезaми, q ў§нцы, растворsете; блистazйсz во гр0бэ ѓгGлъ мmрон0сицамъ вэщaше: ви1дите вы2 гр0бъ и3 ўразумёйте, сп7съ бо воскRсе t гр0ба.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Ѕэлw2 рaнw мmронHсицы течaху ко гр0бу твоемY рыдaющz, но предстA къ ни6мъ ѓгGлъ и3 речE: рыдaніz врeмz престA, не плaчите, воскrніе же ґпcлwмъ рцhте.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

МmронHсицы жєны2, съ мЂры пришeдшz ко гр0бу твоемY, сп7се, рыдaху, ѓгGлъ же къ ни6мъ речE глаг0лz: что2 съ мeртвыми живaго помышлsете; ћкw бGъ бо воскRсе t гр0ба.

Слaва: Поклони1мсz nц7Y и3 є3гw2 сн7ови, и3 с™0му д¦у, с™ёй трbцэ во є3ди1номъ существЁ, съ серафjмы зовyще: с™ъ, с™ъ, с™ъ, є3си2 гDи.

И# нhнэ: Жизнодaвца р0ждши, грэхA, дв7о, ґдaма и3збaвила є3си2, рaдость же є4vэ въ печaли мёсто подалA є3си2: пaдшыz же t жи1зни къ сeй напрaви, и3з8 тебE воплоти1выйсz бGъ и3 чlвёкъ.

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Следва малка ектения, а след нея възкресен ипакои, седални на празника и степенни.

V#пакои2, глaсъ №:

Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде, плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, ћкw воскrлъ є3си2 хrтE б9е, подаsй мjрови вeлію млcть.

Сэдaленъ, глaсъ а7. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Всечестнhй ли1къ премyдрыхъ ґпcлъ собрaсz чyднw погребсти2 слaвнw тёло твоE пречcтое, бцdе всепётаz. съ ни1миже воспёша и3 ѓгGлъ мн0жество, преставлeніе твоE чeстнw хвaлzще, є4же вёрою прaзднуемъ.

Сэдaленъ, глaсъ G. Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Въ ржcтвЁ твоeмъ зачaтіе безсёменное, во ўспeніи твоeмъ мeртвость нетлённаz, чyдо въ чудеси2 сугyбо стечeтсz, бцdе: кaкw бо неискусомyжнаz, младопитaтельница чистA сyщи; кaкw же м™и бGу мертвон0сна мmроухaющи; тёмже со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Возопjй, дв7де: что2 сeй прaздникъ, є3г0же воспёлъ є3си2 дрeвле въ кни1зэ pал0мстэй; ћкw дщeрь бGоoтрокови1цу и3 дв7у, преложи2 ю5 на џны nби1тєли хrт0съ, и4же и3зъ неS безъ сёмене р0ждсz: и3 сегw2 рaди рaдуютсz мaтєри и3 дщє1ри, и3 невBсты хrт0вы, вопію1ще: рaдуйсz, престaвившаzсz къ вhшнему цrтвію.

Степє1нны: ґнтіфHнъ №, глaсъ №, стіхи2 повторsюще:

ВнегдA скорбёти ми2, ўслhши мо‰ болBзни, гDи тебЁ зовY.

Пусты6ннымъ непрестaнное б9eственное желaніе бывaетъ, °мjра сyщымъ сyетнагw кромЁ° (°сyщымъ внЁ сyетнагw мjра°).

Слaва: С™0му д¦у чeсть и3 слaва, ћкоже nц7Y подобaетъ, кyпнw же и3 сн7у, сегw2 рaди да поeмъ трbцэ є3динодержaвіе.

И# нhнэ, т0йже.

ҐнтіфHнъ в7:

На г0ры твои1хъ вознeслъ є3си2 мS зак0нwвъ, добродётельми просвэти2 б9е, да пою1 тz.

Десн0ю твоeю рук0ю пріи1мъ ты2 сл0ве, сохрани1 мz, соблюди2, да не џгнь менE њпали1тъ грэх0вный.

Слaва: С™hмъ д¦омъ всsкаz твaрь њбновлsетсz, пaки текyщи на пeрвое: равном0щенъ бо є4сть nц7Y и3 сл0ву.

И# нhнэ, т0йже.

ҐнтіфHнъ G:

Њ рeкшихъ мнЁ, вни1демъ во дворы2 гDни, возвесели1сz м0й дyхъ, срaдуетсz сeрдце.

Въ домY дв7довэ стрaхъ вели1къ: тaмw во пrт0лwмъ постaвлєннымъ, сyдzтсz вс‰ племенA земн†z, и3 kзhцы.

Слaва: С™0му д¦у, чeсть, поклонeніе, слaву и3 держaву, ћкоже nц7Y дост0итъ, и3 сн7ови подобaетъ приноси1ти: є3ди1ница бо є4сть трbца є3стеств0мъ, но не ли1цы.

И# нhнэ, т0йже.

Тaже № ґнтіфHнъ д7-гw глaса:

ю4ности моеS мн0зи б0рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ бyдете и3зс0хше.

Слaва, и3 нhнэ: С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

Діaконъ: В0нмемъ, премyдрость, в0нмемъ. Прокjменъ, глaсъ д7: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Ли1къ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Діaконъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Ли1къ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Діaконъ: ПомzнY и4мz твоE

Ли1къ: во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2, б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Діaконъ: Всsкое дыхaніе

Ли1къ: да хвaлитъ гDа.

Следва Евангелското четиво за празника.

Е#ђліе луки2, зачaло д7.

Евангелие от Лука, зачало 4 (гл. 1, ст. 39-49,56)

3И като стана Мариам през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Иудин, 40 и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. 41 Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, 42 извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! 43 И откъде ми е това - да дойде при мене майката на моя Господ? 44 Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. 45 И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа. 46 И рече Мариам: душата ми величае Господа, 47 и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, 48 задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; 49 задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; 56 И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Воскrнаz пёснь по є3ђліи, глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному. кrтY твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. пріиди1те вси2 вёрніи,поклони1мсz с™0му хrт0ву воскресeнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. всегдA бlгословsще гDа, поeмъ воскресeніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ, смeртію смeрть разруши2.

След това четецът прочита 50-ти псалом.

Pал0мъ н7

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

След това хорът изпява:

Слaва: Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7. Вmзантjево:

Е#гдA преставлeніе пречcтагw твоегw2 тёла готовлsшесz, тогдA ґпcли, њбстоsще џдръ, съ трeпетомъ зрsху тS: и3 џви ќбw взирaюще на тёло, ќжасомъ њдержи1ми бsху, пeтръ же со слезaми вопіsше ти2: q дв7о, ви1жду тS ћснw простeрту пр0сту, животA всёхъ, и3 ўдивлsюсz, въ нeйже всели1сz бyдущіz жи1зни наслаждeніе, но, q пречcтаz, моли1сz прилёжнw сн7у и3 бGу твоемY, спасти1сz стaду твоемY невреди1му.

Дяконът прочита първата молитва от литийните прошения, а хорът изпява 12 пъти „Господи, помилуй“.

Йереят (или архиереят) се помазва с осветения елей от иконата, а след това и другите духовни лица и всички богомолци. Раздава се петохлебие от осветените в края на вечернята хлябове.

През това време започва основната и най-важна част от утренята - четенето на каноните.

КАНW1НЫ

Тъй като празникът се пада в неделя, първите два канона са от неделната възкресна служба от Октоиха, на първи глас, а след тях следват двата канона на празника Успение на Пресвета Богородица, първият на 1-ви глас, а вторият - на 4-ти.

КанHнъ воскrный, глaсъ №.
Пёснь №

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Припёвъ: Слaва гDи с™0му воскrнію твоемY.

Тропaрь: И$же рукaма пречи1стыма t пeрсти бGодётельнэ и3спeрва создaвъ мS; рyцэ распростeрлъ є3си2 на кrтЁ, t земли2 взывaz тлённое моE тёло, є4же t дв7ы пріsлъ є3си2.

Ўмерщвлeніе под8sлъ є3си2 менE рaди, и3 дyшу смeрти прeдалъ є3си2, и4же вдохновeніемъ б9eственнымъ дyшу ми2 вложи1вый, и3 tрэши1въ вёчныхъ ќзъ, и3 совоскRси1въ нетлёніемъ прослaвилъ є3си2.

БGор0диченъ: Рaдуйсz бlгодaти и3ст0чниче. рaдуйсz лёствице, и3 двeре нбcнаz, рaдуйсz свёщниче, и3 рyчко златaz, и3 горо2 несэк0маz, ћже жизнодaвца хrтA мjрови р0ждшаz.

И$нъ канHнъ, прес™ёй бцdэ.
Пёснь №, глaсъ т0йже.

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz:

Кyю ти2 дост0йную пёснь нaше принесeтъ неможeніе; т0чію њбрaдовательную, є4йже нaсъ гавріи1лъ тaйнw научи1лъ є4сть: рaдуйсz бцdе дв7о, м™и неневёстнаz.

Приснодв7э и3 м™ри цRS вhшнихъ си1лъ, t чистёйша сeрдца вёрніи дух0внэ возопіи1мъ: рaдуйсz бцdе дв7о, м™и неневёстнаz.

КанHнъ пра1здника пeрвый, є3гHже краегранeсіе: Да торжествyютъ бGомyдріи.
Глaсъ №. Пёснь №.

Їрм0съ: Преукрашeннаz бжcтвенною слaвою, свzщeннаz и3 слaвнаz, дв7о, пaмzть твоS вс‰ собрA къ весeлію вBрныz, начинaющей маріaмэ, съ ли6ки и3 тmмпaны, твоемY пою1щыz є3динор0дному: слaвнw ћкw прослaвисz.

Да провождaютъ невещeственніи чи1нове нб7ошeственное въ сіHнъ бжcтвенное тёло твоE, внезaпу же стeкшесz ґпcлъ мн0жество t конє1цъ, бцdе, тебЁ предстaша ѓбіе: съ ни1миже, чcтаz, твою2 честнyю, дв7о, пaмzть слaвимъ.

ПобBдныz п0чєсти взzлA є3си2 на є3стество2, чcтаz, бGа р0ждши: nбaче же под0бzщисz творцY твоемY и3 сн7у, пaче є3стествA повинyешисz є3стeствєннымъ зак0нwмъ: тёмже ўмeрши, съ сн7омъ востаeши вёчнующи.

Другjй канHнъ їwaнна дамаски1на.
Глaсъ д7. Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS ўспeніе.

ДBвы nтрокwви1цы съ маріамjею прbр0чицею пёснь и3сх0дную нhнэ воскли1кните: дв7а бо и3 є3ди1на бGомaти ко пріsтію нбcному преставлsетсz.

Дост0йнw ћкw њдушевлeнное тS нб7о, пріsша нбcнаz пречcтаz бжcтвєннаz селє1ніz: и3 предстA свётлw ўкрaшена, ћкw невёста всенепор0чнаz, цRю2 и3 бGу.

След края на всяка песен се пее катавасия - ирмоса на първия празничен канон.

Пёснь G.

Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ с™hй: њдушевлeнный хрaме неизречeнныz слaвы твоеS чlвэколю1бче.

БGъ сhй мнЁ бlже, пaдшаго ўщeдрилъ є3си2, и3 сни1ти ко мнЁ бlговоли1въ, вознeслъ мS є3си2 распsтіемъ, є4же вопи1ти тебЁ °с™hй: хрaме њдушевлeнный неизречeнныz твоеS слaвы чlвэколю1бче° (°с™ъ и4же слaвы гDь неизмённый бlгостію°).

Жив0тъ v3постaсный хrтE сhй, въ и3стлёвша мS, ћкw милосeрдый бGъ њб0лксz, въ пeрсть смeртную сошeдъ вLко, смeртную держaву разруши1лъ є3си2, и3 мeртвъ триднeвенъ воскRсъ, въ нетлёніе мS њблeклъ є3си2.

БGор0диченъ: БGа зачeнши во чрeвэ дв7о, д¦омъ прес™hмъ, пребылA є3си2 неwпали1ма, понeже тS купинA законопол0жнику мwmсeю, пали1мую нежег0мw, ћвэ предвозвэсти2, џгнь нестерпи1мый пріeмшую.

И$нъ Їрм0съ: Е#ди1не вёдый:

Џблакъ тS лeгкій нел0жнw дв7о и3менyемъ, прор0чєскимъ возслёдующе речeніємъ: пріи1де бо на тебЁ гDь низложи1ти є3гЂпетскіz прeлести рукотворє1ніz, и3 просвэти1ти си6мъ служaщыz.

ТS запечaтанный вои1стинну ли1къ прbр0ческій и3ст0чникъ, и3 заключeнную двeрь и3меновA, дёвства твоегw2 всепётаz, ћвственнэ знaмєніz нaмъ пи1шуще: є4же сохрани1ла є3си2 и3 по ржcтвЁ.

Пёснь G. Їрм0съ: Содётельнаz и3 содержи1тельнаz всёхъ б9іz мyдросте и3 си1ло, непрекл0нну, недви1жиму цRковь ўтверди2, хrтE: є3ди1нъ бо є3си2 с™ъ, во с™hхъ почивazй.

Женy тz мeртвенну, но пaче є3стествA и3 м™рь б9ію ви1дэвше, всенепор0чнаz, слaвніи ґпcли, ўжaснw прикасaхусz рукaми слaвою њблистaющей, ћкw бGопріsтное селeніе ви1дzще.

Пости1же рyцэ досади1тєльныz дeрзагw, ўсэчeніемъ сyдъ нанeсъ, бGу сохрaншу чeсть, њдушевлeнному ківHту, слaвою б9ествA въ нeмже сл0во пл0ть бhсть.

И$нъ. Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ б9eственнэй пaмzти твоeй вэнцє1въ слaвы спод0би.

T мeртвыхъ чрeслъ произвeдшисz, є3стеств0мъ под0бна, чcтаz, и3схождeніе разрэши2: р0ждши же сyщую жи1знь, къ жи1зни престaвисz бжcтвеннэй и3 v3постaснэй.

Ли1къ бGосл0вwвъ t конє1цъ, свhше же ѓгGлъ мн0жєства къ сіHну и3дsху, всеси1льнымъ мановeніемъ, достод0лжнw, вLчце, твоемY погребeнію служaще.

Следва малка ектения, а след нея възкресен кондак и икос по гласа на седмицата и ипакои на празника.

Кондaкъ, глaсъ №:

Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и3з8 гр0ба во слaвэ, и3 мjръ совоскRси1лъ є3си2, и3 є3стество2 человёческое ћкw бGа воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE: ґдaмъ же ликyетъ вLко, є4vа нhнэ t ќзъ и3збавлsема рaдуетсz зовyщи: ты2 є3си2, и4же всBмъ подаS хrтE воскrніе.

Јкосъ:

Воскrшаго триднeвнw воспои1мъ ћкw бGа всеси1льна, и3 вратA ѓдwва стeршаго, и3 ћже t вёка и3з8 гр0ба воздви1гшаго, мmрон0сицамъ ћвльшагосz, ћкоже благоизв0лилъ є4сть, прeжде си6мъ є4же рaдуйтесz, рекjй: и3 ґпcлwмъ рaдость возвэщaz, ћкw є3ди1нъ жизнодaвецъ. тёмже вёрою жєны2 ў§нкHмъ знaменіz побёды бlговэствyютъ, и3 ѓдъ стенeтъ, и3 смeрть рыдaетъ: мjръ же весели1тсz. и3 вси2 съ ни1мъ рaдуютсz. тh бо п0далъ є3си2 хrтE всBмъ воскrніе.

V#пакои2, глaсъ }:

Блажи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе дв7о, въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz бlговоли2. бlжeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство тS и3мyще: дeнь бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ, и3 ски1птры цrтвіz твои1ми моли1твами ўтверждaютсz. тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Г0ру тS бlгодaтію б9іею пріwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.

Кто2 сeй сп7съ и4же и3з8 є3дHма и3сходS, вэнeцъ носS терн0венъ, њчервлeнну ри1зу и3мhй, на дрeвэ ви1сz; ї}левъ є4сть сeй с™hй, во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.

Ви1дите лю1діе непокори1віи, и3 ўстыди1тесz: є3г0же бо ћкw ѕлодёz вы2 вознести2 на кrтъ ў пілaта и3спроси1сте ўмоврeднэ, смeрти разруши1въ си1лу, бGолёпнw воскRсъ и3з8 гр0ба.

БGор0диченъ: Дрeво тS дв7о жи1зни вёмы: не бо2 снёди пл0дъ смертон0сный человёкwмъ и3з8 тебE прозzбE, но животA присносyщнагw наслаждeніе, во сп7сeніе нaсъ пою1щихъ тS.

И$нъ Їрм0съ: Г0ру тS бlгодaтію:

Слhши чудeсъ нб7о, и3 внушaй землE, ћкw дщи2 пeрстнагw ќбw пaдшагw ґдaма, бGу наречeна бhсть, и3 своемY содётелю роди1тельница, на сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.

Поeмъ вели1кое и3 стрaшное твоE тaинство, премeрныхъ бо ўтаи1всz чиноначaлій, на тS и4же сhй сни1де ћкw д0ждь на руно2, всепётаz, на сп7сeніе нaсъ пою1щихъ тS.

Пёснь д7. Їрм0съ: РBчи прbр0кwвъ и3 гад†ніz воплощeніе проzви1ша t дв7ы твоE, хrтE: сіsніе блистaніz твоегw2 во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна съ весeліемъ: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Ви1дите лю1діе и3 чуди1тесz: горa бо с™az, и3 ћвственнаz бGу, въ нбcныz nби1тєли превhшше взeмлетсz, нб7о земн0е въ нбcное и3 нетлённое селeніе вселsемо.

Жи1зни присносyщныz и3 лyчшіz смeрть твоS бhсть прехождeніе, чcтаz, t приврeменныz къ бжcтвеннэй вои1стинну и3 непреходи1мэ, преставлsz тS, чcтаz, въ весeліи сн7а зрёти твоего2 и3 гDа.

Взsшасz двє1ри нбcныz, и3 ѓгGли воспёша: и3 пріsтъ хrт0съ дёвства своеS м™ре сосyдъ: херувjми под8sша тS съ весeліемъ, серафjми же слaвzтъ рaдующесz.

И$нъ. Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Чyдо бsше зрёти, нб7о всёхъ цRS њдушевлeнное, и3спражнє1ніz преходsщее земн†z, ћкw чyдна дэлA тво‰: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ѓще и3 непости1жный сеS пл0дъ, и4мже нб7сA бhша, погребeніе пріsтъ в0лею, ћкw мeртвъ: кaкw погребeніz tвeржетсz, неискусобрaчнw р0ждшаz;

Въ преставлeніи твоeмъ, м™и б9іz, прострaннэйшее тёло твоE и3 бGопріsтное, ѓгGльскаz вHинства свzщeнными кри1лы, трeпетомъ и3 рaдостію покрывaху.

Пёснь є7

Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

Пaстырz nвцaмъ вели1каго и3 гDа, їудє1и дрeвомъ кrтнымъ ўмертви1ша: но т0й ћкw џвцы, мє1ртвыz во ѓдэ погребє1нныz, держaвы смeртныz и3збaви.

Кrт0мъ твои1мъ ми1ръ бlговэсти1въ, и3 проповёдавъ плBннымъ сп7се м0й њставлeніе, держaву и3мyщаго посрами1лъ є3си2 хrтE нaга, њбнищaвша показaвый б9eственнымъ востaніемъ твои1мъ.

БGор0диченъ: Прошeніz вёрнw просsщихъ, всепётаz, не прeзри: но пріими2, и3 сі‰ доношaй сн7у твоемY пречcтаz, бGу є3ди1ному бlгодётелю, тебe бо предстaтельницу стzжaхомъ.

И$нъ Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ:

Веселsтсz нбcныz си6лы зрsще тS: рaдуютсz съ ни1ми человёкwвъ собр†ніz: ржcтв0мъ бо твои1мъ совокупи1шасz, дв7о бцdе, є4же дост0йнw слaвимъ.

Да дви1жатсz вси2 љзhцы человёчестіи и3 мы6сли, къ похвалЁ человёческагw вои1стинну ўдобрeніz, дв7а предстои1тъ ћвэ слaвzщи, вёрою тоS пою1щихъ чудесA.

Пёснь є7. Їрм0съ: Б9ію и3 неизречeнную добр0ту добродётелей твои1хъ, хrтE, и3сповёмъ: t присносyщныz бо слaвы соприсносyщное и3 v3постaсное возсіsвый сіsніемъ, и3зъ дёвственныz ўтр0бы, сyщымъ во тмЁ и3 сёни, вопл0щсz, возсіsлъ є3си2 сlнце.

Ћкw на џблацэ, дв7о, ґпcльскій ли1къ носи1мь, къ сіHну t конє1цъ, служи1ти тебЁ, џблаку лeгкому собирaшесz: t неsже вhшній бGъ сyщымъ во тмЁ и3 сёни прaведное возсіS сlнце.

Трyбъ бGопріsтніи љзhцы бGосл0вныхъ мужeй бlгоглaснэйше бцdэ вопіsху, и3сх0дную возглашaюще пёснь д¦омъ: рaдуйсz, нетлённый и3ст0чниче б9іz живоначaльнагw и3 спаси1тельнагw всBмъ воплощeніz.

И$нъ. Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ честнёмъ ўспeніи твоeмъ: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, t земли2 престaвиласz є3си2 къ вёчнымъ nби1телемъ, и3 къ безконeчнэй жи1зни, всBмъ воспэвaющымъ тS спасeніе подавaющаz.

Да возгласsтъ трубы6 бGосл0вwвъ днeсь: љзhкъ же многовэщaнный человёческій нhнэ да восхвaлитъ: да њгласи1тъ же воздyхъ, безмёрнымъ сіsz свётомъ: ѓгGли да пою1тъ пречcтыz дв7ы ўспeніе.

Сосyдъ подобaше и3збрaнный, пёніемъ ти2 вeсь ўдивлsемь, дв7и1це, и3сх0денъ, вeсь њсщ7eнъ бGови, всBмъ бGопріsтенъ, и3 сeй и4стиннw kвлsемый, бцdе всепётаz.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz, сп7си2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Согрэшeніемъ первоздaннагw гDи, лю1тэ ўzзви1хомсz, рaною же и3сцэли1хомсz твоeю, є4юже за ны2 ўzзви1лсz є3си2 хrтE: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Возвeлъ ны2 є3си2 и3з8 ѓда гDи, ки1та ўби1въ всеsдца, всеси1льне, твоeю держaвою низложи1въ тогw2 си1лу: тh бо жив0тъ, и3 свётъ є3си2, и3 воскrніе.

БGор0диченъ: Веселsтсz њ тебЁ дв7о пречcтаz, р0да нaшегw прaoтцы, є3дeмъ воспріeмше тоб0ю, є3г0же преступлeніемъ погуби1ша: тh бо чcтаz, и3 прeжде ржcтвA, и3 по ржcтвЁ є3си2.

И$нъ Їрм0съ: Њбhде нaсъ:

Предстоsтъ раболёпнэ ржcтвY твоемY чи1ни нбcніи, дивsщесz дост0йнw твоемY безсёменному рождествY приснодв7о: тh бо чcтаz, и3 прeжде ржcтвA, и3 по ржcтвЁ є3си2.

Воплоти1сz прeжде сhй безпл0тенъ, сл0во и3з8 тебE пречcтаz, всsчєскаz в0лею творsй, безтэлeсныхъ вHинства приведhй t небытіS ћкw всеси1ленъ.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: Морскjй пучинор0дный ки1товъ внyтренній џгнь, триднeвнагw твоегw2 погребeніz проwбражeніе, є3гHже їHна прbр0къ показaсz: спасeнъ бо ћкw и3 предпослaсz невреждeнъ вопіsше: пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи.

Даeтъ тебЁ, же превhше є3стествA, цRь всёхъ бGъ: въ ржcтвё бо дв7у ћкоже сохрани2, тaкw во гр0бэ тёло соблюдE нетлённо, и3 спрослaви бжcтвеннымъ преставлeніемъ, чeсть тебЁ ћкw сн7ъ м™ри дaруz.

Вои1стинну тS ћкw свётелъ свёщникъ невещeственнагw свёта, кади1льницу златyю бжcтвеннагw ќглz, во с™†z с™hхъ всели2: рyчку и3 жeзлъ, скрижaль бGопи1санную, ковчeгъ с™hй, трапeзу сл0ва жи1зни, дв7о ржcтво2 твоE.

И$нъ. Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

И#зъ тебє2 жи1знь возсіS, ключи2 дёвства не руши1вши: кaкw ќбw пречи1стое и3 живоначaльное твоE тёло и3скушeніz смeрти бhсть причaстно.

Жи1зни бhвши хрaмъ, жи1знь присносyщную ўлучи1ла є3си2: смeртію бо къ животY преминyла є3си2, ћже жи1знь р0ждши воmпостaсную.

Следва малка ектеня и кондак и икос на празника.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Въ моли1твахъ неусыпaющую бцdу и3 въ предстaтельствахъ непрел0жное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщвлeніе не ўдержaста: ћкоже бо животA м™рь, къ животY престaви, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Јкосъ:

Њгради2 мо‰ помышлє1ніz хrтE м0й, и4бо стёну мjра воспёти дерзaю, чи1стую м™рь твою2, на столпЁ глагHлъ ўкрэпи1 мz, и3 въ тsжкихъ мhслехъ заступи1 мz: тh бо взывaющымъ, и3 просsщымъ вёрою, молє1ніz и3сполнsеши. ты2 мнЁ ќбw дaруй љзhкъ прин0сенъ, и3 п0мыслъ непостhденъ: всsкое бо даsніе сіsніz t тебє2 низпосылaетсz свэтоподaтелю, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Пёснь з7

Їрм0съ: ТебE ќмную бцdе, пeщь разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2 во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

Ўбоsсz землS, сокрhсz с0лнце, и3 помeрче свётъ, раздрaсz цRк0внаz б9eственнаz завёса, кaменіе же разсёдесz: на кrтё бо ви1ситъ првdный, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

Ты2 бhвъ ѓки безпом0щенъ, и3 ўsзвенъ въ мeртвыхъ в0лею нaсъ рaди превозноси1мый, вс‰ свободи1лъ є3си2, и3 держaвною рук0ю совоскRси1лъ є3си2, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, и3ст0чниче присноживhz воды2. рaдуйсz, раю2 пи1щный. рaдуйсz, стэно2 вёрныхъ. рaдуйсz неискусобрaчнаz. рaдуйсz всемjрнаz рaдосте, є4юже нaмъ возсіS хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

И$нъ Їрм0съ: ТебE ќмную:

ТS бцdе лёствицу їaкwвъ прbр0чески разумэвaетъ: тоб0ю бо превозноси1мый на земли2 kви1сz, и3 съ человёки поживE, ћкw бlговоли2, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Рaдуйсz чcтаz, и3з8 тебE пр0йде пaстырь, и4же во ґдaмову к0жу њб0лксz вои1стинну, превозноси1мый, во всег0 мz человёка, за бlгоутр0біе непости1жное: хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Пёснь з7. Їрм0съ: Безстyднэй ћрости же и3 nгню2, бжcтвенное желaніе сопротивлszсz, џгнь ќбw њрошaше, ћрости же смэsшесz, бGодохновeнною словeсною прпdбныхъ тривэщaнною цэвни1цею, противовэщaz мусік‡йскимъ nргaнwмъ посреди2 плaмене: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGодBланныz скриж†ли мwmсeй, пи6санныz бжcтвеннымъ д¦омъ, ћростію сокрyшъ: но сего2 вLка. р0ждшую невреждeнну въ нбcныz сохрaнь д0мы, нhнэ внyтрь всели2. съ нeю и3грaюще вопіeмъ хrтY: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ кmмвaлэхъ ўсты2 чи1стыми, мусікjйски же сeрдцемъ свётлымъ, доброглaсною труб0ю, выс0кою мhслію, дв7ы и3 чи1стыz въ нар0читый и3збрaнный дeнь преставлeніz, дётельными плeщуще рукaми, вопіeмъ: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGомyдріи собери1тесz лю1діе: б9іz бо слaвы селeніе, t сіHна преставлsетсz къ нбcному жили1щу, и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, глaсъ несказaннагw рaдованіz, и3 въ весeліи вопію1щихъ хrтY: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ. Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Ю$ношы и3 дв7ы, дв7ыz же и3 бGомaтере пaмzть чтyще, стaрцы и3 монaси, цaріе и3 судіи6 п0йте: nтє1цъ нaшихъ гDи и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.

Да вострyбzтъ труб0ю д¦0вною г0ры нбcныz: да рaдуютсz х0лми, и3 да и3грaютъ бжcтвенніи ґпcли: цRи1ца къ сн7у преставлsетсz, съ ни1мъ цaрствующи.

Всесвzщeнное преставлeніе, бжcтвенныz твоеS и3 нетлённыz м™ре, премjрныz вhшнихъ си1лъ совокупи2 чи1ны, весели1тисz съ сyщими на земли2 тебЁ пою1щими: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }

Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}левы, ћкоже въ горни1лэ добр0тою бlгочeстіz, чистёе злaта блещaхусz, глаг0люще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$же в0лею вс‰ творsй, и3 претворszй, њбращazй сёнь смeртную въ вёчную жи1знь, стrтію твоeю сл0ве б9ій, тебE непрестaннw вс‰ дэлA гDнz гDа пои1мъ, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ты2 разори1лъ є3си2 сокрушeніе хrтE, и3 nкаsнство, во вратёхъ и3 твердhнzхъ ѓдовыхъ, воскRсъ и3з8 гр0ба триднeвенъ. тебE непрестaннw вс‰ дэлA ћкw гDа пою1тъ, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Ћже без8 сёмене и3 преестeственнэ t њблистaніz б9eственнагw р0ждшую би1сера многоцённаго хrтA, воспои1мъ глаг0люще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

И$нъ Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}левы:

Черт0гъ свэтови1дный, и3з8 негHже всёхъ вLка, ћкw жени1хъ произhде хrт0съ, воспои1мъ вси2 вопію1ще: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Рaдуйсz пrт0ле слaвный б9ій, рaдуйсz вёрныхъ стэно2, є4юже сyщымъ во тьмЁ возсіS свётъ хrт0съ, тебE бlжaщымъ, и3 вопію1щымъ: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь }. Їрм0съ: Плaмень њрошaющь прпdбныz, ѕлочести6выz же попалsющь, ѓгGлъ б9ій всем0щный, показA nтрокHмъ, живоначaльный же и3ст0чникъ содёла бцdу, тлю2 смeрти, и3 жив0тъ точaщу пою1щымъ: содётелz є3ди1наго пои1мъ и3збавлeніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы послёдоваху бжcтвенному ковчeгу свzщeнному, всE мн0жество бGосл0вwвъ въ сіHнэ: кaмw и4деши нhнэ, ски1ніе, зовyще, бGа живaгw; не престaй призирaющи вёрою пою1щыz: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збавлeнніи и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ћкоже воздёвши рyцэ, и3сх0диши, всенепор0чнаz, рyцэ, и4миже бGа носи1ла є3си2 пл0тію, со дерзновeніемъ ћкw м™и реклA є3си2 къ рождeнному: ±же ми2 дaлъ є3си2, во вёки сохрани2, вопію1щыz тебЁ: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$нъ. Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пaмzть твою2, чcтаz дв7о, нач†ла же и3 вл†сти и3 си6лы, ѓгGли, ґрхaгGли, пrт0ли, гDьства, херувjми слaвzтъ, и3 стрaшніи серафjми: чlвёческій же р0дъ поeмъ и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$же стрaннw всели1выйсz, бцdе, въ чи1стое чрeво твоE воплощaемь, сeй всесщ7eнный д¦ъ тв0й пріeмъ, ў себє2 ўпок0и: ћкw должни1къ сн7ъ. тёмже тS поeмъ, дв7о, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Q вhше ўмA чудeсъ приснодв7ы же и3 бGомaтере! во гр0бъ бо всeльшисz, показA рaй, є3мyже предстоsще днeсь, рaдующесz поeмъ: гDи п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

След осма песен хорът изпява Песен на Пресвета Богородица с припев към стиховете „Честне́йшую Херуви́м“.

Вели1читъ душA моS гDа, и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ.

Припёвъ: ЧCтнёйшую херув‡мъ и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди.

Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, и3 млcть є3гw2 въ р0ды родHвъ боsщымсz є3гw2.

Сотвори2 держaву мhшцею своeю, расточи2 гHрдыz мhслію сeрдца и4хъ.

Низложи2 си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz: ѓлчущыz и3сп0лни бл†гъ, и3 богатsщыzсz tпусти2 тщы2.

Воспріsтъ ї}лz џтрока своего2, помzнyти млcти, ћкоже глаг0ла ко nтцє1мъ нaшымъ, ґвраaму и3 сёмени є3гw2 дaже до вёка.

Следва девета песен на каноните.

Пёснь f7.

Їрм0съ: W$бразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти м0лимсz пeщь, да тS бцdе непрестaннw величaемъ.

Q кaкw, лю1діе беззак0нніи и3 непокори1віи, лук†ваz совэщaвше, г0рдаго и3 нечести1ваго њправди1ша: првdнаго же на дрeвэ њсуди1ша гDа слaвы, є3г0же дост0йнw величaемъ!

Сп7се ѓгнче непор0чне, и4же мjра грэхи2 взeмый, тебE слaвимъ воскrшаго триднeвнw, со nтцeмъ и3 б9eственнымъ твои1мъ д¦омъ, и3 гDа слaвы: є3г0же бGосл0вzще, величaемъ.

БGор0диченъ: Сп7си2 лю1ди тво‰, гDи, и5хже стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію, цRквамъ твои1мъ подаS ми1ръ, чlвэколю1бче, бцdы мlтвами.

И$нъ Їрм0съ: W$бразъ чи1стагw:

И#з8 к0рене дв7дова прозzблA є3си2 прbр0ческагw дв7о, и3 бGоo§ескагw: но и3 дв7да ћкw вои1стинну ты2 прослaвила є3си2, ћкw р0ждши прbр0чествованнаго гDа слaвы: є3г0же дост0йнw величaемъ.

Всsкъ похвaльный, пречcтаz, зак0нъ побэждaетсz вели1чествомъ слaвы твоеS. но q вLчце, t р†бъ твои1хъ недост0йныхъ, t любвE тебЁ приноси1мое пріими2, бцdе, со ўсeрдіемъ пёніе похвaльное.

Пёснь f7. Їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы въ тебЁ, дв7о чcтаz: дёвствуетъ бо ржcтво2, и3 жив0тъ пред8wбручaетъ смeрть: по рождествЁ дв7а, и3 по смeрти живA, спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе твоE.

Дивлsхусz ѓгGльскіz си6лы, въ сіHнэ смотрsюще своего2 вLку, жeнскую дyшу рукaми носsщаго: пречи1стw бо р0ждшей, сынолёпнw провозглашaше: грzди2, чcтаz, съ сн7омъ и3 бGомъ прослaвлена бyди.

Њпрsта ли1къ ґп0стольскій бGопріsтное тёло твоE, со стрaхомъ зрsще, и3 глaсомъ вeліимъ вэщaюще: въ нбcныz д0мы къ сн7у восходsщи, спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе твоE.

И$нъ. Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное преставлeніе бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всеблажeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Пріиди1те въ сіHнъ, на бжcтвенную и3 тyчную г0ру живaгw бGа, возрaдуемсz, бцdу зрsще: къ ѕэлH бо лyчшей и3 бжcтвеннэй сёни, ћкw м™рь сію2 во с™†z с™hхъ хrт0съ престaви.

Пріиди1те, вёрніи, ко гр0бу пристyпимъ б9іz м™ре, и3 њб8и1мемъ сердцы2 и3 ўстнaми, nчесы2 и3 лицeмъ чи1стw прикасaющесz, и3 почерпaюще и3сцэлeній незави6стныz дaры t и3ст0чника приснотекyщагw.

Пріими2 t нaсъ пёснь и3сх0дную, м™и живaгw бGа, и3 свэтон0сною твоeю и3 бжcтвенною њсэни2 бlгодaтію, в0инству побэди1тєльнаz, хrтолю6бнымъ лю1демъ ми1ръ, њставлeніе пою1щымъ, и3 душaмъ спасeніе подаю1щи.

След изчитането на каноните следва малка ектения, а след нея възкресен светилен и светилен на празника.

Е#xапостілaрій ‹: Тіверіaдское м0ре съ дэтьми2 зеведeевыми, наfанaила съ петр0мъ же и3 со други1ма двэмA дрeвле, и3 fwмY и3мsше на л0вэ: и5же хrт0вымъ повелёніемъ њдеснyю ввeргше, мн0жество и3звлек0ша рhбъ: є3г0же пeтръ познaвъ, къ немY бродsше, и5мже трeтіе kвлeйсz, и3 хлёбъ показA, и3 рhбу на ќглехъ.

Слaва, и3 нhнэ Свэти1ленъ пра1здника. Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

Ґпcли t конє1цъ совокyпльшесz здЁ, въ геfсіманjйстэй вeси погреби1те тёло моE: и3 ты2, сн7е и3 б9е м0й, пріими2 дyхъ м0й.

Следват хвалитните 148-и, 149-и и 150-и псалми, като към тях се добавят 4 възкресни и 4 празнични стихири. Хорът изпява първите пет стиха от псалмите.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. Постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ. Хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. И#сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. Пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: Свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными.

Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Поeмъ твою2 хrтE, сп7си1тельную стrть, и3 слaвимъ твоE воскrніе.

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

Кrтъ претерпёвый, и3 смeрть ўпраздни1вый, и3 воскRсhй и3з8 мeртвыхъ, ўмири2 нaшу жи1знь гDи, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ.

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Ѓда плэни1вый, и3 человёка воскRси1вый, воскrніемъ твои1мъ хrтE, спод0би нaсъ чи1стымъ сeрдцемъ, тебE пёти и3 слaвити.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

БGолёпное твоE снисхождeніе слaвzще, поeмъ тS хrтE. роди1лсz є3си2 t дв7ы, и3 не разлучeнъ бhлъ є3си2 t nц7A, пострадaлъ є3си2 ћкw чlвёкъ, и3 в0лею претерпёлъ є3си2 кrтъ, воскrлъ є3си2 t гр0ба, ћкw t черт0га произшeдъ да сп7сeши мjръ, гDи слaва тебЁ.

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Въ слaвномъ ўспeніи твоeмъ * нб7сA рaдуютсz, * и3 ѓгGльскаz возрaдовашасz вHинства, * всs же землS весели1тсz, * пёснь тебЁ и3сх0дную провозглашaющи, * м™ри всёми вLчествующагw, * неискусобрaчнаz прес™az дв7о, * ћже р0дъ человёческій и3збaвльшаz * прароди1тельнагw њсуждeніz.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Повтаря се предходната стихира.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

T конє1цъ стек0шасz * ґпcлwвъ лyчшіи, * бGоначaльнымъ мановeніемъ, погребсти1 тz, и3 t земли2 взeмлему тS * къ высотЁ зрsще, * глaсъ гавріи1ловъ рaдостію вопіsху тебЁ: * рaдуйсz, носи1ло б9ествA всегw2: рaдуйсz, є3ди1на, земн†z съ вhшними * ржcтв0мъ твои1мъ совокyпльшаz.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Ћже жив0тъ р0ждшаz, * къ жи1зни преминyла є3си2 * честнhмъ ўспeніемъ твои1мъ безсмeртнэй, * дорmносsщымъ тS ѓгGлwмъ, * начaлwмъ и3 си1ламъ, * ґпcлwмъ и3 прbр0кwмъ, * и3 всeй твaри, пріeмшу же нетлёнными длaньми сн7у твоемY * непор0чную дyшу твою2, дв7о м™и бGоневёсто.

Слaва, глaсъ ѕ7:

На безсмeртное твоE ўспeніе, бцdе м™и животA, џблацы ґпcлы по воздyху восхищaху, и3 по мjру разсBzнныz, во є3ди1номъ ли1цэ предстaша прес™0му твоемY тёлу, є4же и3 погрeбше чeстнw, глaсъ тебЁ гавріи1ловъ пою1ще вопіsху: рaдуйсz, бlгодaтнаz, дв7о м™и безневёстнаz, гDь съ тоб0ю. съ ни1миже ћкw сн7а твоего2 и3 бGа нaшего моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2 бцdе дв7о, вопл0щшимъ бо сz и3з8 тебE ѓдъ плэни1сz, ґдaмъ воззвaсz, клsтва потреби1сz, є4vа свободи1сz, смeрть ўмертви1сz, и3 мы2 њжи1хомъ, тёмъ воспэвaюще вопіeмъ: бlгословeнъ хrт0съ бGъ бlговоли1вый тaкw, слaва тебЁ.

Следва голямото славословие.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже высочaйшимъ глaсомъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже, тропaрь воскrнъ:

Днeсь сп7сeніе мjру бhсть, поeмъ воскrшему и3з8 гр0ба, и3 начaльнику жи1зни нaшеz: разруши1въ бо смeртію смeрть, побёду дадE нaмъ, и3 вeлію млcть.

Следват ектении и отпуст, с което завършва празничната утреня. Преди началото на първи час се чете евангелска стихира.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

По є4же во ѓдъ сошeствіи, и3 є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніи, скорбsще ћкоже дост0zше, њ разлучeніи твоeмъ хrтE, ў§нцы2 на дёланіе њбрати1шасz, и3 пaки корабли2 и3 мрє1жи, и3 л0ва нигдёже: но ты2 сп7се, kви1всz ћкw вLка всёхъ, њдеснyю мрє1жи повелэвaеши воврещи2, и3 бhсть сл0во дёло вск0рэ, и3 мн0жество рhбъ мн0гое, и3 вeчерz стрaннаz гот0ва на земли2: є3sже причасти1вшымсz тогдA твои6мъ ў§нкHмъ, и3 нaсъ нhнэ мhсленнw спод0би наслади1тисz, чlвэколю1бче гDи.

Чaсъ пeрвый.

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# покл0ны три2.

Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи. Заyтра ўслhши глaсъ м0й, заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма. Возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS, вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY въ стрaсэ твоeмъ. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху. Суди2 и5мъ б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. Ћкw ты2 бlгослови1ши прaведника гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz сhнове человёчестіи. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же мимои1де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижeніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA мимои1детъ. Ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ, на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ. Ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz. Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ. ЛBта н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ, въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2; Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†нныz сeрдцемъ въ мyдрости. Њбрати1сz гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz. Во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ, когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2, посредЁ д0му моегw2. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную, творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во, ўклонsющагwсz t менE лукaвагw не познaхъ: Њклеветaющагw тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz, не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. Во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіz, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. Покл0ны G.

ГDи поми1луй, три1жды.

Тропaрь воскrный, глaсъ №:

Кaмени запечaтану t їудє1й, и3 в0инwмъ стрегyщымъ пречcтое тёло твоE, воскrлъ є3си2 триднeвный сп7се, дaруzй мjрови жи1знь. сегw2 рaди си6лы нбcныz вопіsху ти2, жизнодaвче: слaва воскrнію твоемY хrтE: слaва цrтвію твоемY: слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

Слaва, тропaрь пра1здника, глaсъ №.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.

И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; нб7о, ћкw возсіsла є3си2 сlнце прaвды: рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz: дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа: чи1стую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY: и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. И#збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2, и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Чте1цъ: Ами1нъ.

Кондaкъ воскrнъ, глaсъ №:

Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и3з8 гр0ба во слaвэ, и3 мjръ совоскRси1лъ є3си2, и3 є3стество2 человёческое ћкw бGа воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE: ґдaмъ же ликyетъ вLко, є4vа нhнэ t ќзъ и3збавлsема рaдуетсz зовyщи: ты2 є3си2, и4же всBмъ подаS хrтE воскrніе.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. (Ако служи или присъства архиерей:ВLко, бlгослови2.)

Сщ7eнникъ возглaсъ: Б9е, ўщeдри ны2:

Чте1цъ: Ами1нъ.

Сщ7eнникъ настоsщую мlтву: ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ, да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Хорът изпява кондака на Пресвета Богородица.

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ќпова1ніе нaшэ, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды.

С това завършва вечерното богослужение на празника Успение на Пресвета Богородица.