Недёлz с™hz пентик0стіи

На празника Петдесетница Църквата прославя Света Троица в памет на слизането на Светия Дух над апостолите. Тъй като това велико събитие се случило на петдесетия ден от възкресението на Спасителя, празникът винаги се чества на петдесетия ден след Пасха и винаги се пада в неделен ден. Цялото богослужение на празника Петдесетница, отличаващо се с особена тържественост и величественост, разкрива значението на песнопението, което се пее ежедневно на света литургия в чест на Пресветата Троица: „Видехом Свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть.“. По време на богослуженията в този ден многократно се пее и молитвата към Светия Дух: „Царю Небесный“.

Всенощното бдение се извършва по обичайния богослужебен чин на дванадесетте Господски празници. На светата Златоустова литургия се пеят празнични антифони, а на първия ден от празника вместо „Святый Боже“ - „Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся“. Най-съществената особеност на празничното богослужение на Петдесетница е тази, че след края на литургията се отслужва голяма вечерня с вход, велик прокимен и четене на три коленопреклонни молитви. По време на вечернята на Свети Дух, освен коленопреклонните молитви, се четат специални прошения на ектениите и особени възгласи, както и специален празничен отпуст.

Има обичай, според който на Петдесетница храмовете и домовете се украсяват със свежа зеленина и цветя. Някъде, по време на вечернята, стоят с цветя в ръце. Този обичай води своето начало от Стария Завет, с юдейската Петдесетница. По същия начин била украсена и Сионската горница, когато Светият Дух слезнал над апостолите. Зеленината и цветята, възродени от пролетната природа, символизират обновлението на хората чрез силата на благодатта на Светия Дух.

Следващият ден след празника, понеделник, е посветен в чест на Всесветия, Животворящ и Всесилен Дух, едното лице на Бог Троица, равночестен, единосъщен и единославен на Отец и Син. Празничните песнопения в този ден са почти изцяло същите, както и на Петдесетница. Вечерта се отслужва малко повечерие с канон на Светия Дух, а на утренята се пее голямо славословие.

Попразненството на Петдесетница продължава цяла седмица, през която постът в сряда и петък се отменя.

Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни,

на ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхи2 д7. И# поeмъ стіхи6ры, глaсъ №:

Пzтдесsтницу прaзднуимъ, и3 д¦а пришeствіе, и3 предложeніе њбэщaніz, и3 надeжди и3сполнeніе, и3 тaинство є3ли1ко, ћкw вели1ко же и3 чeстно. тёмже вопіeмъ ти2: содётелю всёхъ гDи, слaва тебЁ. [Двaжды.]

Љзhками и3нор0дныхъ њбнови1лъ є3си2 хrтE, тво‰ ўченики2, да тёми тS проповёдzтъ безсмeртнаго сл0ва и3 бGа, подаю1щаго душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Вс‰ подаeтъ д¦ъ с™hй, т0читъ прор0чєствіz, сщ7eнники совершaетъ, некни6жныz мyдрости научи2, рhбари бGосл0вцы показA, вeсь собирaетъ соб0ръ цRк0вный: є3диносyщне, и3 сопрест0льне nц7Y и3 сн7у, ўтёшителю, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ }:

Е#гдA д¦а твоего2 послaлъ є3си2 гDи, сэдsщымъ ґпcлwмъ, тогдA є3врє1йскіz дёти зрsще ўжасaхусz ќжасомъ: слhшаху бо | вэщaющz и3нhми стрaнными љзhки, ћкоже д¦ъ подавaше и5мъ: невёжди бо сyще ўмудри1шасz, и3 kзhки въ вёру ўлови1вше, б9eствєннаz вэтjйствоваху. тёмже и3 мы2 вопіeмъ ти2: и4же на земли2 kвлeйсz, и3 t прeлести спасhй нaсъ, гDи слaва тебЁ.

На стіх0внэ самоглaсны, глaсъ в7:

Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, пріsхомъ д¦а небeснаго, њбрэт0хомъ вёру и4стинную, нераздёльнэй трbцэ покланsемсz: тa бо нaсъ спаслA є4сть.

Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е:

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2 нaмъ пyть спасeніz, и3 во ґпcлэхъ возсіS сп7се нaшъ, бlгодaть д¦а твоегw2. ты2 є3си2 бGъ пeрвый, ты2 и3 по си1хъ, и3 во вёки ты2 є3си2 бGъ нaшъ.

Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2:

Во дв0рэхъ твои1хъ воспою1 тz сп7са мjра, и3 прекл0нь кwлёна, поклоню1сz твоeй непобэди1мэй си1лэ, вeчеръ, и3 ќтрw, и3 полyдне, и3 на всsкое врeмz бlгословлю1 тz гDи.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ т0йже:

Трbцу є3диносyщную пэсносл0вимъ, nц7A и3 сн7а, со с™hмъ д¦омъ: тaкw бо проповёдаша вси2 прор0цы, и3 ґп0столи съ мyченики.

Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. Прес™az трbце. Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: Tпусти1тельный тропaрь, глaсъ }: Благословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ: И# пр0чее nбhчно.

Следва малка ектения и отпуст, с което завършва малката вечерня на празника.

* * *

След като свещеникът прeкади олтара и иконостаса, дяконът (ако има служещ дякон) застава на амвона и възглася „Востаните!“, с което се дава началото на голямата вечерня - първото последование от всенощното бдение за празника.

Вечeрнz вели1каz

След възгласа „Приидите поклонимся“, хорът започва тържествено да пее стиховете на 103-и псалом.

Бlгослови2 душE моS гDа:

Следва голяма ектения, а след нея започват стиховете на „Господи воззвах“ и стихирите на празника. Първите три са на 1-ви глас, като първата от тях се повтаря, а следващите пет са на 2-ри глас и отново първата от тях се повтаря.

И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ, глaсъ №:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. Ўслhши мS гDи.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Ўслhши мS гDи.

Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2:

Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. Съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. Накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS. Ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ. Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. Ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2. Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰. На пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ. Смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE. Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. Воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.

И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

Постaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ стіхи6ры самоглaсны G пeрвыz, повторsюще пeрвую. Глaсъ №:

Пzтдесsтницу прaзднуимъ, и3 д¦а пришeствіе, и3 предложeніе њбэщaніz, и3 надeжди и3сполнeніе, и3 тaинство є3ли1ко, ћкw вели1ко же и3 чeстно. тёмже вопіeмъ ти2: содётелю всёхъ гDи, слaва тебЁ.

МенE ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

Четецът повтаря първата празнична стихира Пzтдесsтницу прaзднуимъ:

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

Љзhками и3нор0дныхъ њбнови1лъ є3си2 хrтE, тво‰ ўченики2, да тёми тS проповёдzтъ безсмeртнаго сл0ва бGа, подаю1щаго душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

Вс‰ подаeтъ д¦ъ с™hй, т0читъ прор0чєствіz, сщ7eнники совершaетъ, некни6жныz мyдрости научи2, рhбари бGосл0вцы показA, вeсь собирaетъ соб0ръ цRк0вный. є3диносyщне и3 сопрест0льне nц7Y и3 сн7у, ўтёшителю, слaва тебЁ.

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

Тaже є7, вторaгw глaса, повторsюще пeрвую. Глaсъ в7:

Ви1дэхомъ свётъ и4стинный, пріsхомъ д¦а нбcнаго, њбрэт0хомъ вёру и4стинную, нераздёльнэй трbцэ покланsемсz: тa бо нaсъ спаслA є4сть.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

Повтаря се предходната стихира.

стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2 нaмъ пyть спасeніz, и3 во ґпcлэхъ возсіS сп7се нaшъ, бlгодaть д¦а твоегw2: ты2 є3си2 бGъ пeрвый, ты2 и3 по си1хъ, и3 во вёки ты2 є3си2 бGъ нaшъ.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

Во дв0рэхъ твои1хъ воспою1 тz сп7са мjра, и3 прекл0нь кwлёна, поклоню1сz твоeй непобэди1мэй си1лэ, вeчеръ, и3 ќтрw, и3 полyдне, и3 на всsкое врeмz бlгословлю1 тz гDи.

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Во дв0рэхъ твои1хъ гDи, вёрніи кwлёна дyшъ и3 тэлeсъ прекл0нше, воспэвaемъ тS безначaльнаго nц7A, и3 собезначaльнаго сн7а, и3 соприсносyщнаго и3 прес™aго д¦а, просвэщaющаго и3 њсвzщaющаго дyшы нaшz.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Трbцу є3диносyщную пэсносл0вимъ, nц7A и3 сн7а, со с™hмъ д¦омъ: тaкw бо проповёдаша вси2 прор0цы, и3 ґпcли съ мyченики.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ }. Творeніе львA владhки:

Пріиди1те лю1діе, тріmпостaсному б9ествY поклони1мсz, сн7у во nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: nц7ъ бо безлётнw роди2 сн7а соприсносyщна и3 сопрест0льна, и3 д¦ъ с™hй бЁ во nц7Ё, съ сн7омъ прославлsемь: є3ди1на си1ла, є3ди1но существо2, є3ди1но б9ество2. є3мyже покланsющесz вси2 глаг0лемъ: с™hй б9е, вс‰ содёzвый сн7омъ, содёйствомъ с™aгw д¦а: с™hй крёпкій, и4мже nц7A познaхомъ, и3 д¦ъ с™hй пріи1де въ мjръ: с™hй безсмeртный, ўтёшительный дш7е, t nц7A и3сходsй, и3 въ сн7э почивazй: трbце с™az, слaва тебЁ.

След последната празнична стихира следва вечерния вход. В това време хорът изпява „Свете тихий“.

Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. дост0инъ є3си2 во вс‰ временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже мjръ тS слaвитъ.

След входа следва прокимен на деня, в събота вечер на глас 6-ти.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость. Прокjменъ, глaсъ ѕ7: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Ли1къ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz.

Ли1къ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.

Ли1къ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

Ли1къ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Стjхъ: ГDь воцRи1сz,

Ли1къ: Въ лёпоту њблечeсz.

Следват отредените за празника четива от Свещеното Писание (паремии).

Четиво из книга Числа.

Рече Господ на Моисея: събери Ми седемдесет мъже измежду старейшините Израилеви, за които знаеш, че те са негови стареи и надзиратели, и доведи ги при скинията на събранието, за да застанат там заедно с тебе. Аз ще сляза и ще говоря там с тебе, ще взема от Духа, Който е отгоре ти, и ще възложа връз тях, за да носят заедно с тебе товара на народа, а не сам ти да го носиш. И събра Моисей седемдесет мъже измежду стареите народни и ги постави около скинията. И Господ слезе в облак и говори с него, и взе от Духа, Който бе върху му, и даде на седемдесетте мъже старейшини. И когато слезе върху тях Духът, те наченаха да пророчестват, но сетне престанаха. Двама от мъжете бяха останали в стана, името на единия беше Елдад, а на другия - Модад; но и върху тях бе слязъл Духът; те бяха между записаните, само че не излизаха при скинията, и те пророчестваха в стана. Притече се един юноша и яви на Моисея, и каза: Елдад и Модад пророчестват в стана. В отговор на това Иисус, син Навинов, служител на Моисея, един измежду неговите избрани, рече: господарю мой, Моисее, забрани им. Но Мойсей му рече: нима завиждаш заради мене? О, да бяха всички от народа Господен пророци, и да им пратеше Господ Своя Дух!

Четиво из книгата на пророк Иоил.

Тъй казва Господ: чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както по-преди. И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло. И ще ви отщетя за ония години, който изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници - голямата Ми войска, която пратих върху вас. И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки. И ще познаете, че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма други, и Моят народ няма да се посрами вовеки. И ето, след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения. Също и върху роби и робини в ония Дни ще излея от Моя Дух. И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси.

Четиво из книгата на пророк Иезекиил.

Тъй казва Господ: ще ви взема из народите, ще ви събера от всички страни и ще ви доведа във вашата земя. Ще ви поръся с чиста вода, - и вие ще се очистите от всички ваши скверноти, и от всички ваши идоли ще ви очистя. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще ви дам; ще взема из вашата плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас Моя Дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби. И ще живеете на земята, която дадох на отците ви, и ще бъдете Мой народ, и Аз ще бъда ваш Бог.

Следва ектения на усърдното моление и молитвата „Сподоби, Господи“.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Следва просителна ектения и след нея литийни стихири, по време на които духовенството излиза в притвора на храма за отслужване чина на литията. Първата литийна стихира се изпява от хора на 2-ри глас.

На літjи стіхи6ры самоглaсны G, вторaгw глaса:

Во прор0цэхъ возвэсти1лъ є3си2 нaмъ пyть спасeніz, и3 во ґп0столэхъ возсіS сп7се нaшъ, бlгодaть д¦а твоегw2. ты2 є3си2 бGъ пeрвый, ты2 и3 по си1хъ, и3 во вёки ты2 є3си2 бGъ нaшъ.

Во дв0рэхъ твои1хъ воспою1 тz сп7са мjра, и3 прекл0нь кwлёна, поклоню1сz твоeй непобэди1мэй си1лэ, вeчеръ, и3 ќтрw, и3 полyдне, и3 на всsкое врeмz бlгословлю1 тz гDи.

Во дв0рэхъ твои1хъ гDи, вёрніи, кwлёна дyшъ и3 тэлeсъ прекл0нше, воспэвaемъ тS безначaльнаго nц7A, и3 собезначaльнаго сн7а, и3 соприсносyщнаго и3 прес™aго д¦а, просвэщaющаго и3 њсвzщaющаго дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ }:

Е#гдA д¦а твоего2 послaлъ є3си2 гDи, сэдsщымъ ґп0столwмъ, тогдA є3врє1йскіz дёти зрsще ўжасaхусz ќжасомъ: слhшаху бо | вэщaющz и3нhми стрaнными љзhки, ћкоже д¦ъ подавaше и4мъ. невёжди бо сyще ўмудри1шасz, и3 kзhки въ вёру ўлови1вше, б9eствєннаz витjйствоваху. тёмже и3 мы2 вопіeмъ ти2: и4же на земли2 kвлeйсz, и3 t прeлести спасhй нaсъ, гDи слaва тебЁ.

По време на литията се произнася особена литийна ектения с пет прошения, на които хорът отговаря с многократно „Господи, помилуй“.

След литията следват стиховните стихири. Първата се изпява от хора на 6-ти глас.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ ѕ7:

Не разумёюще kзhцы гDи, прес™aгw д¦а на ґпcлы тво‰ бhвшіz си1лы, и3змэнeніе љзы6къ піsнство бhти мнsху. мh же ўтверди1вшесz њ ни1хъ, непрестaннw си1це глаг0лемъ: д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t нaсъ, м0лимъ ти сz человэколю1бче.

Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

ГDи, с™aгw д¦а нашeствіе, ґпcлы тво‰ и3сп0лнившее, и3нhми љзhки глаг0лати ўстр0и. тёмже преслaвное, невBрнымъ ќбw піsнство мнsшесz, вBрнымъ же ходaтайственно спасeніz: є3гHже сіsніz и3 нaсъ спод0би, м0лимъ ти сz человэколю1бче.

Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ }:

Kзhцы и3ногдA размэси1шасz, дeрзости рaди столпотворeніz: kзhцы же нhнэ ўмудри1шасz, слaвы рaди бGовёдэніz. тaмw њсуди2 нечести6выz погрэшeніемъ: здЁ просвэти1лъ є4сть хrт0съ рhбари д¦омъ. тогдA ўпраздни1сz безглaсіе къ мучeнію: нhнэ њбновлsетсz соглaсіе ко спасeнію дyшъ нaшихъ.

Следва молитвата на св. Симеон Богоприимец, която на бденни служби се пее от хора.

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ.

Хорът изпява трикратно тропара на празника, на 8-ми глас, йереят (или архиереят) благославя хлябовете.

Tпусти1тельный тропaрь, глaсъ }:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Бyди и4мz гDне блгcвeно t нhнэ и3 до вёка. [Три1жды.]

Хорът изпява част от 33-ти псалом, йереят (или архиереят) благославя присъстващите и с това завършва голямата вечерня на празника.

Pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга.

* * *

Ќтренz

Веднага след края на вечернята светлините в храма се гасят, за да могат богомолците по-лесно и без да се разсейват, да слушат с внимание Шестопсалмието, което четецът започва да чете с благоговение. Уставът определя на тази част от богослужението особено внимание, което се потвърждава и от това, че по време на Шестопсалмието е прието богомолците да стоят прави, със скръстени ръце върху гърдите, като пред лицето на Господа, без да се кръстят и да правят поклони, когато четецът произнася трикратно „Алилуия“ след първите три псалома.

И# начинaемъ шестоpaлміе, со всsкимъ молчaніемъ и3 ўмилeніемъ слyшающе: ўчинeнный же брaтъ со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ глаг0летъ:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Три•.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Два•.

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰ t лицA безyміz моегw2. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ. Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. Њѕл0бленъ бhхъ, и3 смири1хсz до ѕэлA: рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2, прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. И# бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай, и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. Ћкw на тS гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи б9е м0й. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми1 сz врази2 мои2, и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды. Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z, њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Б9е б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ, и3 непрох0днэ, и3 безв0днэ. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. Ћкw лyчши ми1лость твоS пaче живHтъ, ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхусz въ тS. Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ: Ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz.

ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды, без8 покл0нwвъ.

ГDи поми1луй, три1жды:

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY, Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ, бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи, въ мeртвыхъ своб0дь: Ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. На мнЁ ўтверди1сz ћрость тво‰, и3 вс‰ в0лны тво‰ навeлъ є3си2 на мS. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE, положи1ша мS мeрзость себЁ, прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2, воззвaхъ къ тебЁ гDи, вeсь дeнь: воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ и3 и3сповёдzтсz тебЁ; Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; Е#дA позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; И# ѓзъ къ тебЁ гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw мlтва моS предвари1тъ тS. Вскyю гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE; Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS, вознeсъ же сz, смири1хсz, и3 и3знемог0хъ. На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS. Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь. њдержaша мS вкyпэ. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.

Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Бlгослови2 душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. Бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами: И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. Творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2, твори1ти |. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2. На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: Посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

След края на Шестопсалмието следва голяма ектения, а след нея „Бог Господ“ на 8-ми глас, според гласа на празничния тропар.

И# ѓбіе поeтсz во глaсъ тропарS прaздника, глaсъ }:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ: д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Тропaрь прaздника три1жды, глaсъ }:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва:

Чте1цъ: и3 нhнэ:

Каfjсма в7.

 Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду, f7.

в7 И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰. Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ, пою2 и4мени твоемY, вhшній. д7 ВнегдA возврати1тисz врагY моемY вспsть, и3знем0гутъ и3 поги1бнутъ t лицA твоегw2. є7 Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на пrт0лэ, судsй прaвду. ѕ7 Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ, и3 поги1бе нечести1вый: и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. з7 ВрагY њскудёша nр{жіz въ конeцъ, и3 грaды разруши1лъ є3си2: поги1бе пaмzть є3гw2 съ шyмомъ. }И# гDь во вёкъ пребывaетъ, ўгот0ва на сyдъ пrт0лъ св0й: f7 И# т0й суди1ти и4мать вселeннэй въ прaвду, суди1ти и4мать лю1демъ въ правотЁ. ‹ И# бhсть гDь прибёжище ўб0гому, пом0щникъ во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ. №i И# да ўповaютъ на тS знaющіи и4мz твоE, ћкw не њстaвилъ є3си2 взыскaющихъ тS, гDи. в7i П0йте гDеви, живyщему въ сіHнэ, возвэсти1те во kзhцэхъ начин†ніz є3гw2: Gi Ћкw взыскazй крHви и4хъ помzнY, не забы2 звaніz ўб0гихъ. д7i Поми1луй мS, гDи, ви1ждь смирeніе моE t вр†гъ мои1хъ, возносsй мS t врaтъ смeртныхъ: є7i Ћкw да возвэщY вс‰ хвалы6 тво‰ во вратёхъ дщeре сіHни: возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ. ѕ7i Ўглэб0ша kзhцы въ пaгубэ, ю4же сотвори1ша: въ сёти сeй, ю4же скрhша, ўвzзE ногA и4хъ. з7i Знaемь є4сть гDь судьбы6 творsй: въ дёлэхъ рукY своє1ю ўвzзE грёшникъ. }i Да возвратsтсz грBшницы во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа. f7i Ћкw не до концA забвeнъ бyдетъ ни1щій, терпёніе ўб0гихъ не поги1бнетъ до концA. к7 Воскrни2, гDи, да не крэпи1тсz человёкъ, да сyдzтсz kзhцы пред8 тоб0ю. к7а Постaви, гDи, законоположи1телz над8 ни1ми, да разумёютъ kзhцы, ћкw человёцы сyть. к7в Вскyю, гDи, tстоS далeче, презирaеши во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ; к7г ВнегдA горди1тисz нечести1вому, возгарaетсz ни1щій: ўвzзaютъ въ совётэхъ, ±же помышлsютъ. к7д Ћкw хвали1мь є4сть грёшный въ п0хотехъ души2 своеS, и3 њби1дzй бlгослови1мь є4сть. к7є Раздражи2 гDа грёшный: по мн0жеству гнёва своегw2 не взhщетъ: нёсть бGа пред8 ни1мъ. к7ѕ Њсквернsютсz путіE є3гw2 на всsко врeмz: teмлютсz судьбы6 тво‰ t лицA є3гw2: всёми враги2 свои1ми њбладaетъ. к7зРечe бо въ сeрдцы своeмъ: не подви1жусz t р0да въ р0дъ без8 ѕлA: к7и Е#гHже клsтвы ўстA є3гw2 пHлна сyть, и3 г0рести и3 льсти2: под8 љзhкомъ є3гw2 трyдъ и3 болёзнь. к7f Присэди1тъ въ лови1тельствэ съ богaтыми въ тaйныхъ, є4же ўби1ти непови1ннаго: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ. Лови1тъ въ тaйнэ ћкw лeвъ во њгрaдэ своeй, лови1тъ є4же восхи1тити ни1щаго, восхи1тити ни1щаго, внегдA привлещи2 и5 въ сёти своeй. lа Смири1тъ є3го2: преклони1тсz и3 падeтъ, внегдA є3мY њбладaти ўб0гими. lв Речe бо въ сeрдцы своeмъ: забы2 бGъ, tврати2 лицE своE, да не ви1дитъ до концA. lг Воскrни2, гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA. lд Чесw2 рaди прогнёва нечести1вый бGа; речe бо въ сeрдцы своeмъ: не взhщетъ. lє Ви1диши, ћкw ты2 болёзнь и3 ћрость смотрsеши, да прeданъ бyдетъ въ рyцэ твои2: тебЁ њстaвленъ є4сть ни1щій, си1ру ты2 бyди пом0щникъ. lѕ Сокруши2 мhшцу грёшному и3 лукaвому: взhщетсz грёхъ є3гw2 и3 не њбрsщетсz. lз ГDь цRь во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: поги1бнете, kзhцы, t земли2 є3гw2. lи Желaніе ўб0гихъ ўслhшалъ є3си2, гDи, ўгот0ванію сeрдца и4хъ внsтъ ќхо твоE. lf Суди2 си1ру и3 смирeну, да не приложи1тъ ктомY величaтисz человёкъ на земли2.

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, ‹.

№ На гDа ўповaхъ, кaкw речeте души2 моeй: превитaй по горaмъ, ћкw пти1ца; в7 Ћкw сE, грBшницы налzк0ша лyкъ, ўгот0ваша стрёлы въ тyлэ, сострэлsти во мрaцэ пр†выz сeрдцемъ. GЗанE ±же ты2 соверши1лъ є3си2, nни2 разруши1ша: првdникъ же что2 сотвори2; д7 ГDь во хрaмэ с™ёмъ своeмъ. ГDь, на нб7си2 пrт0лъ є3гw2: џчи є3гw2 на ни1щаго призирaетэ, вёжди є3гw2 и3спытaетэ сhны человёчєскіz. є7 ГDь и3спытaетъ првdнаго и3 нечести1ваго: любsй же непрaвду ненави1дитъ свою2 дyшу. ѕ7 Њдожди1тъ на грёшники сBти: џгнь и3 жyпелъ, и3 дyхъ бyренъ чaсть чaши и4хъ. з7 Ћкw првdнъ гDь и3 пр†вды возлюби2: правwты2 ви1дэ лицE є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. ГDи поми1луй, три1жды. Слaва и3 нhнэ:

 Въ конeцъ, њ nсмёй, pал0мъ дв7ду, №i.

в7 Сп7си1 мz, гDи, ћкw њскудЁ прпdбный: ћкw ўмaлишасz и4стины t сынHвъ человёческихъ. Сyєтнаz глаг0ла кjйждо ко и4скреннему своемY: ўстнЁ льсти6выz въ сeрдцы, и3 въ сeрдцы глаг0лаша ѕл†z. д7 Потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2 льсти6выz, љзhкъ велерёчивый, є7 Рeкшыz: љзhкъ нaшъ возвели1чимъ, ўстны2 н†ша при нaсъ сyть: кто2 нaмъ гDь є4сть; ѕ7 Стрaсти рaди ни1щихъ и3 воздыхaніz ўб0гихъ нhнэ воскrнY, гlетъ гDь: положyсz во сп7сeніе, не њбиню1сz њ нeмъ. з7 СловесA гDнz словесA чи6ста, сребро2 разжжeно, и3скушeно земли2, њчищeно седмери1цею. Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ. f7 W4крестъ нечести1віи х0дzтъ: по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 сhны человёчєскіz.

№ Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, в7i.

в7 Док0лэ, гDи, забyдеши мS до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менE; Док0лэ положY совёты въ души2 моeй, бwлёзни въ сeрдцы моeмъ дeнь и3 н0щь; док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й на мS; д7 При1зри, ўслhши мS, гDи б9е м0й: просвэти2 џчи мои2, да не когдA ўснY въ смeрть: є7 Да не когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2. ѕ7 Стужaющіи ми2 возрaдуютсz, ѓще подви1жусz. з7 Ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ: возрaдуетсz сeрдце моE њ сп7сeніи твоeмъ: воспою2 гDеви бlгодёzвшему мнЁ и3 пою2 и4мени гDа вhшнzгw.

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, Gi.

№ РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ. Растлёша и3 њмерзи1шасz въ начинaніихъ: нёсть творsй бlгостhню. в7 ГDь съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть разумэвazй, и3ли2 взыскazй бGа. Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ неключи1ми бhша: нёсть творsй бlгостhню, нёсть до є3ди1нагw. д7 Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь хлёба; гDа не призвaша. є7 Тaмw ўбоsшасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw гDь въ р0дэ првdныхъ. ѕ7 Совётъ ни1щагw посрами1сте: гDь же ўповaніе є3гw2 є4сть. з7 Кто2 дaстъ t сіHна сп7сeніе ї}лево; ВнегдA возврати1тъ гDь плэнeніе людeй свои1хъ, возрaдуетсz їaкwвъ, и3 возвесели1тсz ї}ль.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

След първата катизма (или след втората Слава, ако практиката е да се чете само една катизма) следва малка ектения и седален след първото стихословие.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Попрaзднственный вёрніи, и3 конeчный прaздникъ прaзднуимъ свётлw, сeй є4сть пzтдесsтница, њбэщaніz и3сполнeніе и3 предложeніz: въ сeй бо џгнь ўтёшителевъ сни1де на зeмлю, ћкw въ ви1дэ љзы6къ, и3 ўченики2 просвэти2, и3 сі‰ нб7отаи1нники показA. свётъ пріи1де ўтёшителz, и3 мjръ просвэти2. [Двaжды.]

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва:

Чте1цъ: и3 нhнэ:

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, д7i.

№ ГDи, кто2 њбитaетъ въ жили1щи твоeмъ; и3ли2 кто2 всели1тсz во с™yю г0ру твою2; в7 Ходsй непор0ченъ и3 дёлаzй прaвду, глаг0лzй и4стину въ сeрдцы своeмъ: И$же не ўльсти2 љзhкомъ свои1мъ и3 не сотвори2 и4скреннему своемY ѕлA, и3 поношeніz не пріsтъ на бли6жніz сво‰: д7 Ўничижeнъ є4сть пред8 ни1мъ лукaвнуzй, боsщыzжесz гDа слaвитъ: кленhйсz и4скреннему своемY и3 не tметazсz: є7 СребрA своегw2 не дадE въ ли1хву и3 мзды2 на непови1нныхъ не пріsтъ. Творsй сі‰ не подви1житсz во вёкъ.

Столпописaніе, дв7ду, є7i.

№ Сохрани1 мz, гDи, ћкw на тS ўповaхъ. в7 Рёхъ гDеви: гDь м0й є3си2 ты2, ћкw благи1хъ мои1хъ не трeбуеши. С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. д7Ўмн0жишасz нeмwщи и4хъ, по си1хъ ўскори1ша: не соберY соб0ры и4хъ t кровeй, ни помzнy же и3мeнъ и4хъ ўстнaма мои1ма. є7 ГDь чaсть достоsніz моегw2 и3 чaши моеS: ты2 є3си2 ўстроszй достоsніе моE мнЁ. ѕ7 Ќжz напад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ: и4бо достоsніе моE держaвно є4сть мнЁ. з7 Бlгословлю2 гDа вразуми1вшаго мS: є3щe же и3 до н0щи наказaша мS ўтрHбы мо‰. Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. f7 Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніи.‹ Ћкw не њстaвиши дyшу мою2 во ѓдэ, нижE дaси прпdбному твоемY ви1дэти и3стлёніz. №i Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA: и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ: °красотA° (°слaдость°) въ десни1цэ твоeй въ конeцъ.

Моли1тва дв7ду, ѕ7i.

№ Ўслhши, гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 моли1тву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. в7 T лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ: џчи мои2 да ви1дита правоты6. И#скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію: и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда. д7 Ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твои1хъ ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстwки. є7 Соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 мо‰. ѕ7 Ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2, б9е: приклони2 ќхо твоE мнЁ и3 ўслhши глаг0лы мо‰. з7Ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй: Сохрани1 мz, гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крил{ твоє1ю покрhеши мS f7 T лицA нечести1выхъ °њстрaстшихъ° (°њби1дzщихъ°) мS: врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша ‹ Тyкъ св0й затвори1ша, ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню. №i И#згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю. в7i Њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. Gi Воскrни2, гDи, предвари2 | и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, nрyжіе твоEд7i T вр†гъ руки2 твоеS, гDи, t мaлыхъ t земли2: раздэли2 | въ животЁ и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ: насhтишасz сынHвъ, и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ.є7i Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1тимисz слaвэ твоeй.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

След втората катизма (или третата Слава) дяконът произнася малка ектения и се прочита седален след второто стихословие.

По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ } под0бенъ т0йже:

Д¦а и3ст0чникъ пришeдъ на зeмлю, во џгненныz рёки раздэлszсz мhсленнw, ґпcлы њрошaше просвэщaz: и3 бhсть и5мъ џблакъ њрошazй џгнь, просвэщazй тёхъ, и3 њдождszй плaмень, и4миже мы2 пріsхомъ благодaть, nгнeмъ же и3 вод0ю. свётъ пріи1де ўтёшителz, и3 мjръ просвэти2. [Двaжды.]

Хорът пее полиелей от четири избрани стиха от 134-и и 135-и псалом.

№. Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа. Ґллилyіа. Три1жды.

к7а. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ. Ґллилyіа. Три1жды.

№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа. Три1жды.

к7ѕ. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа. Три1жды.

В това време духовенството излиза в средата на храма и след края на полиелея изпява величанието на празника.

Величaніе: Величaемъ тS, живодaвче хrтE, и3 чти1мъ всес™aго д¦а твоего2, є3г0же t nц7A послaлъ є3си2 б9eствєннымъ ў§нкHмъ твои6мъ.

Хорът повтаря величанието с избрани стихове от Свещеното Писание, а свещеникът (или архиереят) прекадява празничната икона, поставена в средата на храма, след това олтара и накрая целия храм и богомолците.

Следва малка ектения, а след нея седален на празника.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

По востaніи хrтE, є4же t гр0ба, и3 є4же къ высотЁ нбcной б9eственномъ вознесeніи, бGови1дцємъ слaву твою2 низпослaлъ є3си2 щeдре, д¦а прaваго њбнови1вый ўченикHмъ. тёмже ћкw гyсль мусікjйскаz, всBмъ ўzсни1сz б9eственнымъ брzцaломъ тaйнw сп7се глашeніz, и3 смотрeніе твоE. [Двaжды.]

Тaже, степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса:

ю4ности моеS мн0зи б0рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ бyдете и3зс0хше.

Слaва, и3 нhнэ: С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

Діaконъ: В0нмемъ, премyдрость, в0нмемъ. Прокjменъ, глaсъ д7: Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Ли1къ: Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Діaконъ: ГDи ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE.

Ли1къ: Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Діaконъ: Д¦ъ тв0й бlгjй

Ли1къ: Настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2, б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Діaконъ: Всsкое дыхaніе

Ли1къ: да хвaлитъ гDа.

Следва Евангелското четиво за празника.

Е#ђліе їwaнна, зачaло …є: Сyщу п0здэ: Конeцъ: И%мже держитE, держaтсz.

Евангелие от Йоан, зачало 65 (гл. 20, ст. 19-23)

19 А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! 20 И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. 21 А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. 22 И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. 23 На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Четецът прочита 50-ти псалом.

Pал0мъ н7

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

След това хорът изпява:

Слaва: Мlтвами ґпcлwвъ млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.

Стіхи1ра, глaсъ ѕ7: ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дyшы нaшz.

Дяконът прочита първата молитва от литийните прошения, а хорът изпява 12 пъти „Господи, помилуй“.

Йереят (или архиереят) се помазва с осветения в края на вечернята елей, а след това и другите духовни лица и всички богомолци. Раздава се петохлебие.

През това време започва основната и най-важна част от утренята - четенето каноните на празника.

КАНW1НЫ

КанHна прaздника двA. Їрмосы2 nбою2 канHнwвъ по двaжды, ґ тропари2 на в7i. Послэди1 же є3ди1нъ ли1къ, №-й їрм0съ: и3 другjй ли1къ, другjй їрм0съ.

КанHнъ, є3гHже краестр0чіе: Пzтдесsтницу прaзднуимъ. Творeніе космы2 монaха. Глaсъ з7.

Пёснь №.

Їрм0съ: П0нтомъ покры2 фараHна съ колесни1цами сокрушazй бр†ни мhшцею выс0кою, пои1мъ є3мY, ћкw прослaвисz.

Дёломъ, ћкоже дрeвле ўченикHмъ њбэщaлъ є3си2, ўтёшителz д¦а послaвый хrтE, возсіsлъ є3си2 мjру свётъ человэколю1бче.

Зак0номъ дрeвле проповёданное и3 прор0ки, и3сп0лнисz: б9eственнагw бо д¦а днeсь всBмъ вBрнымъ бlгодaть и3зліsсz.

И$ный канHнъ їамвjческій, творeніе кЂръ їwaнна ґрклjйскагw. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Б9eственнымъ покровeнъ медленоzзhчный мрaкомъ, и3звитjйствова бGопи1санный зак0нъ: ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќмнагw, ви1дитъ сyщаго, и3 научaетсz д¦а рaзуму, хвалS б9eственными пёсньми.

Рек0ша чи1стаz и3 честнaz ўстA: разлучeніz вaмъ не бyдетъ, q дрyзи! ѓзъ бо на џ§емъ вhшнемъ прест0лэ сосэдS, и3злію2 д¦а, возсіsти желaющымъ бlгодaть незави1стную.

Предёлъ прешeдшее и4стиннэйшее сл0во, тихоoбрaзнw совершaетъ сeрдце: дёло бо скончaвъ, возвесели2 дрyги, дыхaніемъ нyжнымъ и3 џгненными љзhки, подaвъ д¦а хrт0съ, ћкоже њбэщaсz.

Катавaсіа: П0нтомъ покры2: Б9eственнымъ покровeнъ:

Пёснь G.

Їрм0съ: Съ высоты2 си1лою, ўченикHмъ хrтE, д0ндеже њблецeтесz, рeклъ є3си2, сэди1те во їерусали1мэ: ѓзъ же ћкw менE, ўтёшителz и3н0го, д¦а моег0 же и3 џ§а послю2, въ нeмже ўтвердитeсz.

Б9eственнагw д¦а нашeдшаz си1ла, раздёльшійсz дрeвле глaсъ, ѕлЁ согласи1вшихсz, во є3ди1но прили1чіе б9eственнэ совокупи2, вёдэніемъ трbцы вразумлsющи вBрныz, въ нeйже ўтверди1хомсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Развeрзе ўтр0бы нечaдствовавшіz ќзы, досaду же неудоботерпи1му бlгочaдствующіz, є3ди1на мlтва прор0чицы дрeвле ѓнны, носsщіz д¦ъ сокрушeнъ, къ си1льному и3 бGу рaзумwвъ.

Непостижи1ма є4сть бGоначaльнэйшаz: вэтjz бо и3з8zви2 безкни6жныz, рhбари премyдрыz, заущaющыz сл0вомъ, и3 t глуб0кіz н0щи и3зимaющыz лю1ди безчи1сленны, блистaніемъ д¦а.

Бsше и3сх0денъ t нерождeнна свёта, всеси1льный сіsющій свётъ, є3гHже сн7омъ nтeческіz влaсти, нhнэ kвлsетъ срaсленное њзарeніе, џгненный глaсъ въ сіHнэ kзhкwмъ.

Следва малка ектения, а след нея седален.

Тaже сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Сп7совы рачи1теліе рaдости и3сп0лнишасz, и3 дерзновeніе пріsша, прeжде боsщіисz: ћкw д¦ъ с™hй днeсь свhше сни1де на д0мъ ўчени1ческій, и3 и4нъ и3н†z глаг0лаше къ лю1демъ. љзhцы бо разсёzшасz, ви1дими ћкw џгнь: и3 си1хъ не њпали2, но пaче њроси2.

Слaва, и3 нhнэ: т0йже.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Смотрszй прор0къ въ послёднzz твоE хrтE пришeствіе, вопіsше: твою2 ўслhшахъ гDи си1лу, ћкw всS спасти2 пом†занныz твоS пришeлъ є3си2.

Во прор0цэхъ глаг0лавый, и3 зак0номъ проповёданный пeрвэе несовершє1ннымъ, бGъ и4стинный ўтёшитель, сл0ва служи1телємъ и3 свидётелємъ познавaетсz днeсь.

Знaменіе б9ествA носsй, ґпcлwмъ во nгни2, д¦ъ раздэли1сz, и3 стрaнными љзhки kвлsшесz, ћкw nтeческаz бжcтвеннаz си1ла грzдyщаz є4сть, самоповели1тельнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: ЦRю2 цReй, kковhй t kковaгw є3ди1нъ сл0ве произшeдый t nц7A безвин0внагw, равном0щнаго твоего2 д¦а ґпcлwмъ и4стиннw послaлъ є3си2, ћкw бlгодётелz пою1щымъ: слaва держaвэ твоeй гDи.

Бaню б9eственную пакибытіS сл0вомъ раствори1въ, ссложeнное є3стество2, дождоточи1ши ми2 струю2 t нетлэннопрободeннагw твоегw2 ребрA, q б9ій сл0ве, запечатлёz теплот0ю д¦а.

Преклонsютъ вс‰ ўтёшителю кwлёна, сн7у же џ§у, nц7Y срaсленному, въ ли1цэхъ бо ви1дэша трегyбыхъ существо2 и4стинное, неприкосновeнное, безлётное, є3ди1ное: возсіs бо свётъ бlгодaть д¦а.

Да и3сп0лнzтсz вси2 бGоначaльнэйшимъ, є3ли1цы служи1теліе трисвётлагw существA: пaче є3стествa бо совершaетъ ћкw бlгодётель, и3 nгнесвётитъ хrт0съ во спасeніе, всю2 даS бlгодaть д¦а.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Стрaха рaди твоегw2 зачaтый гDи во чрeвэ прор0кwвъ, и3 рождeнный на земли2 д¦ъ спасeніz, ґп0стwльскаz сердцA созидaетъ чи6ста, и3 въ вёрныхъ прaвый њбновлsетсz: свётъ бо и3 ми1ръ занE тво‰ повелBніz.

Нашeдшаz си1ла днeсь сіS, д¦ъ бlгjй, д¦ъ премyдрости б9іz, д¦ъ t nц7A и3сходsй, и3 сн7омъ вBрнымъ нaмъ kвлeйсz подавaтеленъ, въ ни1хже вселsетсz є3стеств0мъ с™hни, въ нeйже зри1тсz.

И$ный.

Їрм0съ: Рэши1тельное њчищeніе грэхHвъ, nгнед¦новeнную пріими1те д¦а р0су, q ч†да свэтоoбр†знаz церкHвнаz: нhнэ t сіHна бо и3зhде зак0нъ, љзыкоoгнеoбрaзнаz д¦а бlгодaть

Ћкоже бlговоли2 самовлaстнw, неwбладaнный и3сх0дитъ д¦ъ t nц7A, ўмудрsz въ љзhцэхъ ґпcлы, печатлёz живон0сное сл0во, n§еси1льное, соoбрaзное, є3г0же сп7съ речE.

Да и3сцэли1тъ ќбw смhслы t грэхA, и3 сE ўстроsше ґпcлwвъ, бGъ сл0во всеначaльное, пречи1стый д0мъ, въ нeмже є3дином0щнагw же и3 ссyщественнагw нhнэ вселsетсz д¦а свётъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Плaвающаго въ молвЁ житeйскихъ попечeній, съ кораблeмъ потоплsема грэхи2, и3 душетлённому ѕвёрю приметaема, ћкw їHна хrтE, вопію1 ти: и3з8 смертон0сныz глубины2 возведи1 мz.

T д¦а твоегw2 на пл0ть всsкую, ћкоже рeклъ є3си2, богaтнw и3зліsлъ є3си2, и3 и3сп0лнишасz всsчєскаz твоегw2 вёдэніz гDи, ћкw и3з8 nц7A сн7ъ нетлённw роди1лсz є3си2, и3 д¦ъ нераздёльный и3зhде.

И$ный.

Їрм0съ: Њчищeніе нaмъ хrтE и3 спасeніе вLко, возсіsлъ є3си2 t дв7ы, да ћкw прор0ка t ѕвёрz морскaгw пeрсей їHну, t тли2 и3схити1ши, всего2 ґдaма всер0дна пaдшаго.

И$стинный нaмъ прaвый во ўтр0бахъ вёчнw пріи1мшымъ д¦ъ, да њбнови1ши n§еисх0дный, и3 всесовокуплeннw, веществA ненави1стнагw пали1тельный сквeрнъ, кaла же смhслwвъ чисти1тельный, вседержи1телю.

Желaтельное достоsніе ґп0столwмъ, сіHнzнwмъ чaющымъ твоегw2 пришeствіz, познaніе д¦ъ n§ерождeнна сл0ва, рёчь жест0кую kзhческихъ ласкaтельствъ ск0рw показaвъ, nгнедохновeннw ўтверждaеши.

Следва малка ектения и кондак и икос на празника, на 8-ми глас.

Кондaкъ, глaсъ }:

Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, раздэлsше kзhки вhшній: є3гдa же џгненныz љзhки раздаsше, въ соединeніе вс‰ призвA, и3 соглaснw слaвимъ всес™aго д¦а.

Јкосъ:

Ск0рое и3 и3звёстное дaждь ўтэшeніе рабHмъ твои6мъ ї}се, внегдA ўнывaти духHмъ нaшымъ, не разлучaйсz t дyшъ нaшихъ въ ск0рбехъ, не ўдалsйсz t мhслей нaшихъ во њбстоsніихъ: но при1снw нaсъ предвари2. прибли1жисz нaмъ, прибли1жисz вездЁ сhй, ћкоже со ґп0столы твои1ми всегдA є3си2, си1це и3 тебE желaющымъ соедини2 себE щeдре: да совокyплени тебE поeмъ, и3 славосл0вимъ всес™aго д¦а твоего2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ввeржени препод0бніи џтроцы, џгнь въ р0су преложи1ша, воспэвaніемъ си1це вопію1ще: благословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Вэтyющымъ б9eствєннаz вели6чіz ґп0столwмъ, д¦а дёйство непщевaшесz піsнство невёрствующымъ, и4мже трbца познавaетсz, є3ди1нъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Нераздёльное є3стество2 правослaвнw бGосл0вимъ бGа nц7A безначaльнаго, тоsжде влaсти сл0ва и3 д¦а, бlгословeнъ є3си2, зовyще, б9е nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Соглaснаz возшумЁ nргaнскаz пёснь, почитaти златосотворeнный бездyшный и3стукaнъ: ўтёшителева же свэтон0снаz бlгодaть почествyетъ, є4же вопи1ти: трbце є3ди1наz, равноси1льнаz, безначaльнаz, благословeна є3си2.

Глaса пророковэщaтельнагw не разумёвше, глаг0лаху безyмніи віносотворeнное піsнство, рBчи ћкw стрaнны слhшаша ґп0столwвъ: благочести1віи же тебЁ вопіeмъ б9eственнw: бGодётелю всёхъ благословeнъ є3си2.

Б9eственное ўчeніе возгремЁ ви1дzй видBніz б9eственный їHиль, бGоначaльнэйшаго, и5мже и3злію2, рeкъ, ћкоже сл0ва, д¦а моего2 свозопію1щымъ: є3стество2 тривэщaнное свётлое, благословeнъ є3си2.

Трbчную ќбw раздэли2 зрS бlгодaть, ћкw да kви1тъ три2 v3постaси, почитaти въ простотЁ влaсти, но во є3ди1номъ нhнэ дни2 гDскомъ, сн7ъ, nц7ъ и3 д¦ъ бlгословeнъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Неwпaльнаz nгню2 въ сінaи причaщшаzсz купинA, бGа kви2 медленоzзhчному и3 гугни1вому мwmсeови, и3 џтроки рeвность б9іz три2 непребори1мыz во nгни2 пэвцы2 показA: всS дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во всS вёки.

Жив0тну свhше бyрну носи1му глас0внэ, д¦а всес™aгw дыхaнію рыбарє1мъ, џгненныхъ ви1домъ љзы6къ вели6чіz б9іz вэтjйствоваху: всS дэлA гDа п0йте, и3 превозноси1те во всS вёки.

Ћкw на некасaемую превосходsще г0ру, не боsщесz nгнS страшaща, пріиди1те и3 стaнемъ на горЁ сіHнской, во грaдэ живaгw бGа, д¦онHснымъ ўченикHмъ нhнэ сликyюще: всS дэлA гDа п0йте, и3 превозноси1те во всS вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Разрэшaетъ ќзы, и3 њрошaетъ плaмень трисвётлый бGоначaліz џбразъ, пою1тъ џтроцы, благослови1тъ же є3ди1наго сп7са и3 вседётелz, ћкw благодётелz, сотворeннаz всsческаz твaрь.

Пaмzть хrт0съ человэкоспаси1тельныхъ словeсъ, ±же t nц7A слhшавъ ґпcтолwмъ речE, д¦ъ ўстроsетъ љзыкоo1гненнымъ видёніемъ, посаждaz бlгословeннw ўсвоeнную, ўчужeннаz же поeтъ тS твaрь.

Спаси1тельнw самовладhчный є3ди1нъ, свётъ самосіsтельный, и3 подaтельный свёта сhй, пришeлъ є3си2 и3сполнsz ґпcлы, честнhй ћкw вeрхъ твои6мъ рабHмъ, насыти1тельный же д¦ъ подавaеши.

Поsху прорHкъ д¦онасыщeннаz ўстA, твоE тэлeсное, q цRю2, пришeствіе, и3 д¦ъ t нёдръ џ§ихъ произшeдшій, несоздaнный, зданнодётеленъ, сопрест0ленъ тебЁ, є3ди1нагw вочеловёченіz вBрнымъ чeсть.

Честнёйшую: не поeмъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Не тлёніz и3скушeніемъ р0ждшаz, и3 всехитрецY сл0ву пл0ть взаимодaвшаz, м™и неискусомyжнаz дв7о бцdе, пріsтелище нестерпи1магw, село2 невмэсти1магw зижди1телz твоегw2, тS величaемъ.

На палsщей дрeвле џгненной колесни1цэ, ревни1тель и3 nгнедохновeнный рaдуzсz носи1мь, є4же нhнэ возсіsвшее дохновeніе свhше ґп0столwмъ kвлsше: t негHже њсвzти1вшесz, трbцу всBмъ сказaша.

Зак0на є3стeствъ кромЁ, стрaнное слhшашесz ўченикHвъ: є3ди1ному бо глaсу гласsщу д¦а благодaтію, разли1чнэ њглашaхусz лю1діе, племенA и3 kзhки б9eственнаz вели6чіz, трbцы вёдэнію научaюще.

И$нъ.

Їрм0съ: Рaдуйсz цRи1це, матеродёвственнаz слaво: всsка бо ўдобоwбращaтельнаz благоглаг0ливаz ўстA витjйствовати не м0гутъ, тебE пёти дост0йнw: низумэвaетъ же ќмъ всsкъ твоE рождество2 разумёти. тёмже тS соглaснw слaвимъ.

Пёти подобaше є3стественножи1зненную nтрокови1цу: є3ди1на бо во чрeвэ скры2 сл0во, таsщеесz недyгующагw человёческагw є3стествA. и4же въ деснhхъ странaхъ нhнэ сэдsй џ§ихъ, послA бlгодaть д¦а.

Е#ли6цэмъ дхнY бGот0чнаz бlгодaть, свэтsщесz, блистaюще, и3змэнsеми стрaннымъ и3змэнeніемъ благолёпнэйшимъ, равноси1льствующую несэк0мую ўвёдэвше премyдрость, трисвётлое существо2 слaвимъ.

Тaже: Катавaсіа, џба їрмосA вкyпэ.

След изчитането на каноните следва малка ектения и светилния на празника.

Е#xапостілaрій. Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Всесвzтhй дш7е, и3сходsй и3з8 nц7A и3 сн7омъ пришeдый къ безкни6жнымъ ўченикHмъ, тебE бGа познaвшихъ спаси2 и3 поми1луй всёхъ. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ: другjй под0бенъ:

Свётъ nц7ъ, свётъ сл0во, свётъ и3 с™hй д¦ъ, и4же во љзhцэхъ џгненныхъ ґп0столwмъ послaсz. и3 тёмъ вeсь мjръ просвэщaетсz трbцу почитaти с™yю.

Следват хвалитните 148-и, 149-и и 150-и псалми със съответните празнични стихири. Хорът изпява първите пет стиха от псалмите.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. Постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ. Хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. И#сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. Пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: Свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными.

T здЁ начинaемъ стіхи6ры на ѕ7:

Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Преслaвнаz днeсь ви1дэша вси2 kзhцы во грaдэ дв7довэ, є3гдA д¦ъ сни1де с™hй во џгненныхъ љзhцэхъ, ћкоже бGоглаг0ливый лукA повэствyетъ, глаг0летъ бо: с0браннымъ ўченикHмъ хrт0вымъ, бhсть шyмъ, ћкоже носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни д0мъ, и3дёже бsху сэдsще: и3 вси2 начaша глаг0лати стрaнными глаг0лы, стрaнными ўчeніи, стрaнными повелёніи с™hz трbцы.

Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

Повтаря се предходната стихира Преслaвнаz днeсь:

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Д¦ъ с™hй бЁ ќбw при1снw, и3 є4сть, и3 бyдетъ: нижE начинaемь, нижE престаsй, но при1снw nц7Y и3 сн7у счинeнъ и3 счислsемь: жив0тъ, и3 животворsй: свётъ, и3 свёта подaтель, самобlгjй, и3 и3ст0чникъ бlгостhни: и4мже nц7ъ познавaетсz, и3 сн7ъ прославлsетсz, и3 t всёхъ познавaетсz, є3ди1на си1ла, є3ди1но счетaніе, є3ди1но поклонeніе с™hz трbцы.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

Повтаря се предходната стихираД¦ъ с™hй бЁ ќбw:

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Д¦ъ с™hй свётъ и3 жив0тъ, и3 живhй и3ст0чникъ ќмный: д¦ъ премyдрости, д¦ъ рaзума, бlгjй, прaвый, ќмный: њбладazй, њчищazй прегрэшє1ніz: бGъ и3 бGотворsй, џгнь t nгнS происходsй: глаг0лzй, дёzй, раздэлszй даров†ніz, и4мже прор0цы вси2, и3 б9eственніи ґпcли съ мyченики вэнчaшасz, стрaнное слhшаніе, стрaнное видёніе, џгнь раздэлszйсz въ подаsніе даровaній.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Повтаря се предходната стихира Д¦ъ с™hй свётъ:

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ ѕ7:

ЦRю2 небeсный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище благи1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дyшы нaшz.

Следва голямото славословие.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже высочaйшимъ глaсомъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тропaрь прaздника, глaсъ }:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ. [Три1жды.]

Следват ектении и отпуст.

И# твори1тъ сщ7eнникъ tпyстъ си1це:

И$же въ ви1дэ џгненныхъ љзы6къ, съ нб7сE низпослaвый прес™aго д¦а на с™hz своS ўченики2 и3 ґпcлы, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгjй и3 чlвэколю1бецъ.

* * *

Веднага след края на утренята четецът започва да чете първи час в притвора на храма.

Чaсъ пeрвый.

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# покл0ны три2.

Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи. Заyтра ўслhши глaсъ м0й, заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма. Возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS, вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY въ стрaсэ твоeмъ. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху. Суди2 и5мъ б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. Ћкw ты2 бlгослови1ши прaведника гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz сhнове человёчестіи. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же мимои1де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижeніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA мимои1детъ. Ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ, на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ. Ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz. Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ. ЛBта н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ, въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2; Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†нныz сeрдцемъ въ мyдрости. Њбрати1сz гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz. Во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ, когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2, посредЁ д0му моегw2. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную, творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во, ўклонsющагwсz t менE лукaвагw не познaхъ: Њклеветaющагw тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz, не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. Во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіz, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. Покл0ны G.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, тропaрь прaздника глaсъ и7:

Благословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; нб7о, ћкw возсіsла є3си2 сlнце прaвды: рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz: дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа: чи1стую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY: и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. И#збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2, и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Чте1цъ: Ами1нъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, раздэлsше kзhки вhшній: є3гдa же џгненныz љзhки раздаsше, въ соединeніе вс‰ призвA, и3 соглaснw слaвимъ всес™aго д¦а.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Чтcнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Lко, бlгослови2.]

Сщ7eнникъ возглaсъ: Б9е, ўщeдри ны2:

Чте1цъ: Ами1нъ.

Сщ7eнникъ настоsщую мlтву: ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ, да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Хорът изпява кондака на Пресвета Богородица.

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ќпова1ніе нaшэ, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. [ВLко], бlгослови2.

И# твори1тъ сщ7eнникъ tпyстъ си1це:

И$же въ ви1дэ џгненныхъ љзы6къ, съ нб7сE низпослaвый прес™aго д¦а на с™hz своS ўченики2 и3 ґпcлы, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгjй и3 чlвэколю1бецъ.

ГDи поми1луй, три1жды.

С това завършва вечерното богослужение на празника Петдесетница.

* * *

Літургjа

На літургjи глаг0лемъ ґнтіфHны сіS.

ҐнтіфHнъ №, pал0мъ }i, глaсъ в7:

Стjхъ №: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію. Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

И# другjй ли1къ, т0йже стjхъ:

Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ в7: Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ, и3 н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ. Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ G: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ: Моли1твами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ f7i, глaсъ т0йже.

Стjхъ №: Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли. Спаси1 ны ўтёшителю бlгjй пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Другaz странA т0йже стjхъ:

Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz. Спаси1 ны ўтёшителю бlгjй:

Стjхъ в7: П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS. Спаси1 ны ўтёшителю бlгjй:

Стjхъ G: Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ. Спаси1 ны ўтёшителю бlгjй:

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е:

ҐнтіфHнъ G, pал0мъ к7, глaсъ }:

Стjхъ №: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь.

Тропaрь, глaсъ т0йже: Благословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Другjй ли1къ, т0йже стjхъ:

ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цRь, и3 њ спасeніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. Тропaрь: Благословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ:

Стjхъ в7: Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. Тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ:

Стjхъ G: Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. Тропaрь: Благословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ:

Вх0дное: Вознеси1сz гDи си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ си6лы твоS. Тaже, тропaрь: Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ:

Слaва, и3 нhнэ: Кондaкъ, глaсъ }:

Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, раздэлsше kзhки вhшній: є3гдa же џгненныz љзhки раздаsше, въ соединeніе вс‰ призвA, и3 соглaснw слaвимъ всес™aго д¦а.

Вмёстw же трис™aгw: Е#ли1цы во хrтA кrти1стесz, во хrтA њблек0стесz, ґллилyіа.

Прокjменъ, глaсъ }: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ. [И# до tдaніz.] Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Ґпcлъ въ дэsніихъ, зачaло G: Е#гдA скончавaшасz днjе пzтдесsтницы:

Ґллилyіа, глaсъ №: Сл0вомъ гDнимъ нб7сA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3гw2 всS си1ла и4хъ. Стjхъ: Съ нб7сE призрЁ гDь, ви1дэ всS сhны чlвёческіz.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло к7з: Въ послёдній дeнь вели1кій прaздника:

За Дост0йно: поeмъ и3 до tдaніz їрм0съ: Рaдуйсz цRи1це:

Причaстный: Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. Ґллилyіа.

И# по tпyстэ на літургjи глаг0летсz f7-й чaсъ по nбhчаю.

След отпуста в края на литургията царските двери и завесата се затварят.

Службата продължава с 9-ти час и вечерня на Свети Дух.

* * *

След края на литургията започва 9-ти час.

Чaсъ девsтый

Їерeй: Бlгословeнъ бGъ нaшъ всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ­кHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь. Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Возглaсъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь. ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pал0мъ п7г:

К0ль возлю1блєнна селє1ніz тво‰, гDи си1лъ; Желaетъ и3 скончавaетсz душA моS во дворы2 гDни. Сeрдце моE и3 пл0ть моS возрaдовастасz њ бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца њбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже положи1тъ птенцы2 сво‰: Nлтари2 тво‰ гDи си1лъ, цRю2 м0й и3 б9е м0й. Бlжeни живyщіи въ домY твоeмъ, въ вёки вэкHвъ восхвaлzтъ тS. Бlжeнъ мyжъ, є3мyже є4сть заступлeніе є3гw2 ў тебE, восхождє1ніz въ сeрдцэ своeмъ положи2. Во ю3д0ль плачeвную, въ мёсто є4же положи2: и4бо бlгословeніе дaстъ законополагazй. П0йдутъ t си1лы въ си1лу, kви1тсz бGъ богHвъ въ сіHнэ. ГDи б9е си1лъ, ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaкwвль. Защи1тниче нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хрістA твоегw2. Ћкw лyчше дeнь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ. И#зв0лихъ приметaтисz въ домY бGа моегw2 пaче, нeже жи1ти ми2 въ селeніихъ грёшничихъ. Ћкw млcть и3 и4стину лю1битъ гDь, бGъ бlгодaть и3 слaву дaстъ. ГDь не лиши1тъ бlги1хъ, ходsщихъ неѕл0біемъ. ГDи б9е си1лъ, бlжeнъ человёкъ ўповazй на тS.

Pал0мъ п7д:

Бlговоли1лъ є3си2 гDи землю2 твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. Возврати2 нaсъ б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ; Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ. Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz. И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че. И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.

Pал0мъ п7є:

Приклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши мS, ћкw ни1щъ и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. Сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2 б9е м0й, ўповaющаго на тS. Поми1луй мS гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь. Возвесели2 дyшу рабA твоегw2, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. Ћкw ты2 гDи, бlгъ и3 кр0токъ, и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ тS. Внуши2 гDи мlтву мою2, и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2. Въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2. Нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ. Вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE: Ћкw вeлій є3си2 ты2, и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. Настaви мS гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz сeрдце моE, боsтисz и4мене твоегw2. И#сповёмсz тебЁ гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, и3 прослaвлю и4мz твоE въ вёкъ. Ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда преисп0днэйшагw. Б9е законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю. И# ты2 гDи б9е м0й щeдрый и3 млcтивый долготерпэли1вый и3 многомлcтивый, и3 и4стинный: При1зри на мS, и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY, и3 сп7си2 сhна рабы2 твоеS. Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

И# пaки: Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2 гDи пом0глъ ми2, и3 ўтёшилъ мS є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды.]

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, тропaрь:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

И# нhнэ: И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы, и3 распsтіе претерпёвъ бlгjй, и3спровeргій смeртію смeрть, и3 воскrніе kвлeй ћкw бGъ, не прeзри, ±же создaлъ є3си2 рук0ю твоeю: kви2 чlвэколю1біе твоE млcтиве, пріими2 р0ждшую тS бцdу молsщуюсz за ны2, и3 сп7си2 сп7се нaшъ, лю1ди tч†zнныz.

Не предaждь нaсъ до концA, и4мене твоегw2 рaди, и3 не разори2 завёта твоегw2, и3 не tстaви млcти твоеS t нaсъ, ґвраaма рaди возлю1бленнагw t тебE, и3 за їсаaка рабA твоего2, и3 ї}лz с™aго твоего2.

Трис™0е: И# по Џ§е нaшъ:

Кондaкъ: Е#гдA снизшeдъ љзhки сліS, раздэлsше kзhки вhшній: є3гдa же џгненныz љзhки раздаsше, въ соединeніе вс‰ призвA, и3 соглaснw слaвимъ всес™aго д¦а.

Докато четецът чете кондака на празника, ореховите клонки се поръсват със светена вода.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ: Чтcнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. Lко, бlгослови2.]

Сщ7eнникъ: Б9е, ўщeдри ны2:

Чтeцъ: Ґми1нь.

Четецът започва да чете завършващата молитва на 9-ти час. В това време се бие празничен трезвон, който спира при началния възглас на вечернята.

ВLко гDи, ї}се хrтE б9е нaшъ, долготерпёвый њ нaшихъ согрэшeніихъ, и3 дaже до нhнэшнzгw часA приведhй нaсъ, в0ньже на животворsщемъ дрeвэ ви1сz, бlгоразyмному разб0йнику, и4же въ рaй путесотвори1лъ є3си2 вх0дъ, и3 смeртію смeрть разруши1лъ є3си2, њчи1сти нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ. согрэши1хомъ бо и3 беззак0нновахомъ, и3 нёсмы дост0йни возвести2 nчесA н†ша и3 воззрёти на высотY нбcную: занE њстaвихомъ пyть прaвды твоеS, и3 ходи1хомъ въ в0лzхъ сердeцъ нaшихъ. но м0лимъ твою2 безмёрную бlгость, пощади2 нaсъ гDи, по мн0жеству млcти твоеS, и3 сп7си2 нaсъ и4мене твоегw2 рaди с™aгw, ћкw и3счез0ша въ суетЁ днjе нaши, и3зми2 нaсъ и3з8 руки2 сопроти1внагw, и3 њстaви нaмъ грэхи2 нaшz, и3 ўмертви2 плотск0е нaше мудровaніе, да вeтхаго tложи1вше человёка, въ н0ваго њблецeмсz: и3 тебЁ поживeмъ нaшему вLцэ, и3 бlгодётелю, и3 тaкw твои6мъ послёдующе повелёніємъ, въ вёчный пок0й дости1гнемъ, и3дёже є4сть всёхъ веселsщихсz жили1ще, тh бо є3си2 вои1стинну и4стинное весeліе и3 рaдость лю1бzщихъ тS хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

* * *

Вечeрнz вели1каz

Въ недёлю вeчера с™hz пzтдесsтницы, знaменаетъ послёдованіz рaди колэнопреклонeніz.

Начинaетъ їерeй: Благословeнъ бGъ нaшъ:

Ли1къ: ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дyшы нaшz.

Чтeцъ: Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Pало1мъ р7г

Бlгослови2 душE моS гDа: гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2, во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2. Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нб7о ћкw к0жу. Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на восхождeніе своE, ходsй на крилY вётрєню. Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный. Њсновazй зeмлю на твeрди є3S, не преклони1тсz въ вёкъ вёка. Бeздна, ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды. T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS въ мёсто, є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ. Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю. Посылazй и3ст0чники въ дeбрэхъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. Напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2. На тhхъ пти6цы нбcныz привитaютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS. Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2. И# віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ, и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. Насhтzтсz древA польск†z, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ. Тaмw пти6цы вогнэздsтсz: є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми. Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ. Сотвори1лъ є4сть лунY во временA, с0лнце познA зaпадъ св0й. Положи1лъ є3си2 тьмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи: СкЂмни рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ. И#зhдетъ человёкъ на дёло своE, и3 на дёланіе своE до вeчера. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS. СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное, тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими. Тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY. Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во бlго врeмz. Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz бlгости. Tврaщшу же тебЁ лицE возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz. П0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2. Бyди слaва гDнz во вёки, возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ: Призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz. Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ: пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. Да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ: бlгослови2 душE моS гDа. С0лнце познA зaпадъ св0й: положи1лъ є3си2 тьмY и3 бhсть н0щь.

Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

Следва голяма ектения със специални прошения.

Тaже діaконъ, ѓще є4сть, ѓще же ни2, свzщeнникъ глаг0летъ є3ктенію2 вели1кую:

Ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

њ свhшнемъ ми1рэ:

њ ми1рэ всегw2 мjра:

њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ:

њ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ нaшемъ фHтіи, честнёмъ пресвЂтерствэ, во хrтЁ діaконствэ, њ всeмъ при1чтэ и3 лю1дехъ, гDу пом0лимсz.

њ бг7охрани1мэй странЁ нaшей, њ бlгочести1выхъ и3 правослaвнэхъ хrтіaнэхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу пом0лимсz.

њ грaдэ сeмъ:

њ благорастворeніи воздyхwвъ:

њ плaвающихъ:

њ предстоsщихъ лю1дехъ и3 њжидaющихъ бlгодaти с™aгw д¦а, гDу пом0лимсz.

њ приклонsющихъ сердцA своS пред8 гDемъ и3 кwлёна, гDу пом0лимсz.

њ є4же ўкрэпи1тисz нaмъ къ совершeнію бGоуг0днэ, гDу пом0лимсz.

њ є4же низпослaтисz бог†тымъ ми1лостємъ є3гw2 на ны2, гDу пом0лимсz.

њ є4же пріsти колэноприклонє1ніz нaша ћкw fmміaмъ пред8 ни1мъ, гDу пом0лимсz.

њ трeбующихъ t негw2 п0мощи, гDу пом0лимсz.

њ и3збaвитисz нaмъ:

Заступи2, спаси2:

Прес™yю, пречи1стую:

Тaже сщ7eнникъ возглaсъ: Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 пrнw, и3 во вёки вэкHвъ.

Следват стиховете на „Господи воззвахъ“, които се четат на 6, като към тях се добавят хвалитните стихири от утренята на Петдесетница. Всяка от стихирите се повтаря по два пъти.

И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ, глaсъ №:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. Ўслhши мS гDи.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Ўслhши мS гDи.

Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2:

Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. Съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. Накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS. Ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ. Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. Ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2. Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰. На пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ. Смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE. Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. Воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE. И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY. МенE ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ. И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й. Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

Преслaвнаz днeсь ви1дэша вси2 kзhцы во грaдэ дв7довэ, є3гдA д¦ъ сни1де с™hй во џгненныхъ љзhцэхъ, ћкоже бGоглаг0ливый лукA повэствyетъ, глаг0летъ бо: с0браннымъ ўченикHмъ хrт0вымъ, бhсть шyмъ, ћкоже носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни д0мъ, и3дёже бsху сэдsще: и3 вси2 начaша глаг0лати стрaнными глаг0лы, стрaнными ўчeніи, стрaнными повелёніи с™hz трbцы.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

Повтаря се предходната стихира Преслaвнаz днeсь:

стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Д¦ъ с™hй бЁ ќбw при1снw, и3 є4сть, и3 бyдетъ: нижE начинaемь, нижE престаsй, но при1снw nц7Y и3 сн7у счинeнъ и3 счислsемь: жив0тъ, и3 животворsй: свётъ, и3 свёта подaтель, самобlгjй, и3 и3ст0чникъ бlгостhни: и4мже nц7ъ познавaетсz, и3 сн7ъ прославлsетсz, и3 t всёхъ познавaетсz, є3ди1на си1ла, є3ди1но счетaніе, є3ди1но поклонeніе с™hz трbцы.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

Повтаря се предходната стихираД¦ъ с™hй бЁ ќбw:

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Д¦ъ с™hй свётъ и3 жив0тъ, и3 живhй и3ст0чникъ ќмный: д¦ъ премyдрости, д¦ъ рaзума, бlгjй, прaвый, ќмный: њбладazй, њчищazй прегрэшє1ніz: бGъ и3 бGотворsй, џгнь t nгнS происходsй: глаг0лzй, дёzй, раздэлszй даров†ніz, и4мже прор0цы вси2, и3 б9eственніи ґпcли съ мyченики вэнчaшасz, стрaнное слhшаніе, стрaнное видёніе, џгнь раздэлszйсz въ подаsніе даровaній.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Повтаря се предходната стихира Д¦ъ с™hй свётъ:

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ ѕ7:

ЦRю2 небeсный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище благи1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 спаси2 бlже дyшы нaшz.

След последната празнична стихира следва вечерния вход. В това време духовенството пее „Свете тихий“.

Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. дост0инъ є3си2 во вс‰ временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже мjръ тS слaвитъ.

След входа следва велик прокимен на глас 7-ми.

Прокjменъ вели1кій, глaсъ з7: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA.

Ли1къ: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA.

Стjхъ №: Сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2.

Ли1къ: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA.

Стjхъ в7: И# рёхъ: нhнэ начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw.

Ли1къ: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA.

Стjхъ G: Помzнyхъ дэлA гDнz, ћкw помzнY t начaла чудесA твоS.

Ли1къ: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA.

И# пaки: Кто2 бGъ вeлій ћкw бGъ нaшъ;

Ли1къ: ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA.

След великия прокимен дяконът (или свещеникът) приканва народа да застане на колене.

Тaже возглашaетъ сщ7eнникъ, и3ли2 діaконъ: Пaки и3 пaки, прикл0нше глави2 и3 колёна, гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

В това време всички присъстващи застават на колене. Йереят (или архиереят) излиза пред олтара, с лице към народа, застава на колене и чете първата коленопреклонна молитва.

След края на първата коленопреклонна молитва следва малка ектения.

Ѓбіе же глаг0летъ діaконъ: Заступи2, спаси2, поми1луй, возстaви, и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію.

Ли1къ: ГDи поми1луй. Е#ди1ножды.

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу, и3 приснодв7у мRjю, со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 дрyгъ дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.

Тaже їерeй возглaсъ: Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати, и3 спасaти нaсъ гDи б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Следва ектения на усърдното моление.

Посeмъ їерeй, и3ли2 діaконъ глаг0летъ сіS:

Рцeмъ вси2 t всеS души2, и3 t всегw2 помышлeніz нaшегw рцeмъ.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

ГDи вседержи1телю, б9е nц7ъ нaшихъ, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи, поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странЁ нaшей, њ бlгочести1выхъ и3 правослaвнэхъ хrтіaнэхъ, и3 њ спасeніи и4хъ.

Е#щE м0лимсz њ высокопреwсщ7eннэйшемъ митрополjтэ нaшемъ фHтіи, и3 всeй во хrтЁ брaтіи нaшей.

Е#щE м0лимсz њ брaтіzхъ нaшихъ, сщ7eнницэхъ, сщ7енномонaсэхъ, и3 всeмъ во хrтЁ брaтствэ нaшемъ.

Е#щE м0лимсz њ бlжeнныхъ и3 приснопaмzтныхъ, с™ёйшихъ патріaрсэхъ правослaвныхъ, и3 создaтелехъ с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS] и3 њ всёхъ преждепочи1вшихъ nтцёхъ и3 брaтіzхъ, здЁ лежaщихъ и3 повсю1ду, правослaвныхъ.

Е#щE м0лимсz њ ми1лости, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, спасeніи, посэщeніи, прощeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабHвъ б9іихъ, брaтіи с™aгw хрaма сегw2 [ѓще во nби1тели: с™hz nби1тели сеS].

Е#щE м0лимсz њ плодоносsщихъ, и3 добродёющихъ во с™ёмъ и3 всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, труждaющихсz, пою1щихъ и3 предстоsщихъ лю1дехъ, њжидaющихъ t тебE вели1кіz и3 богaтыz млcти.

Возглaсъ: Ћкw млcтивъ и3 чlколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

След това дяконът призовава народа да застане на колене за втората молитва.

Ѓбіе же діaконъ глаг0летъ: Пaки и3 пaки прикл0нше глави2 и3 колBна, гDу пом0лимсz.

Мh же: ГDи поми1луй. Три1жды.

Йереят (или архиереят) чете втората коленопреклонна молитва.

След края на втората коленопреклонна молитва следва малка ектения.

Діaконъ же глаг0летъ: Заступи2, спаси2, поми1луй, возстaви, и3 сохрани2 нaсъ б9е: Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную:

Їерeй возглaсъ моли1твэ: Бlговолeніемъ и3 бlгостію є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже блгcвeнъ є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Следва молитвата „Сподоби, Господи“

Тaже: Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

След това дяконът за трети път приканва народа да застане на колене.

Посeмъ же глаг0летъ діaконъ: Пaки и3 пaки прикл0нше глави2 и3 колBна, гDу пом0лимсz.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# нaмъ тaкожде колBна прикл0ншымъ.

Йереят (или архиереят) чете третата коленопреклонна молитва.

След края на третата коленопреклонна молитва следва малка ектения.

Діaконъ глаг0летъ: Заступи2, спаси2, поми1луй, возстaви и3 сохрани2 нaсъ б9е твоeю бlгодaтію. Прес™yю, пречи1стую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу:

Їерeй возглашaетъ: Тh бо є3си2 ўпокоeніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Следва просителна ектения.

Тaже діaконъ: И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву нaшу: Заступи2, спаси2: Вeчера всегw2 совершeнна: ЃгGла ми1рна: Прощeніz и3 њставлeніz: Д0брыхъ и3 полeзныхъ: Пр0чее врeмz животA хrтіaнскіz кончи1ны: Прес™yю, пречи1стую:

Їерeй возглашaетъ: Ћкw блaгъ и3 человэколю1бецъ: Лю1діе: Ґми1нь. Їерeй: Ми1ръ всBмъ. Лю1діе: И# д¦ови твоемY. Діaконъ: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

В това време йереят чете тайно (т.е. не на висок глас) обичайната молитва на главопреклонението.

Їерeй глаг0летъ моли1тву nбhчную втaй:

ГDи б9е нaшъ, приклони1вый нб7сA, и3 сшeдый на спасeніе р0да человёческагw, при1зри на рабы6 тво‰, и3 на достоsніе твоE! тебё бо стрaшному и3 человэколю1бцу судіи2, твои2 раби2 сво‰ приклони1ша главы6 и3 сво‰ покори1ша вы6и не t человBкъ њжидaюще п0мощи, но твоеS њжидaюще ми1лости, и3 твоегw2 чaюще спасeніz: ±же сохрани2 на всsкое врeмz, и3 въ настоsщемъ часё же и3 вeчерэ и3 въ приходsщую н0щь, t всsкагw врагA, t всsкагw сопротиволежaщагw дёйства діaвольскагw, помышлeній сyетныхъ, и3 воспоминaній лукaвыхъ.

Тaже возглашaетъ: Бyди держaва:

Следват стиховни стихири. Първата се изпява от хора на 3-ти глас.

И# посeмъ сошeдшесz џба ли1ка, поeмъ на стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ G:

Нhнэ въ знaменіе всBмъ ћвэ љзhцы бhша: їудє1и бо t ни1хже по пл0ти хrт0съ, невёріемъ недyговавше, б9іz благодaти tпад0ша: и3 б9eственнагw свёта сyщіи t kзhкwвъ спод0бихомсz, ўтверди1вшесz словесы2 ўченикHвъ, вэщaющихъ слaву благодётелz всёхъ бGа: съ ни1миже сердцA съ колёнами прикл0нше, вёрою поклони1мсz с™0му д¦у, ўтверди1вшесz сп7си1телемъ дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Нhнэ ўтёшительный д¦ъ на всsкую пл0ть и3зліsсz: t ґп0стольскихъ бо ликHвъ начeншій, t тёхъ по причaстію вBрнымъ бlгодaть прострE, и3 ўвэрsетъ своE держaвное наи1тіе во џгненномъ ви1дэ, ў§нкHмъ раздаsй љзhки въ пэснопёніе и3 слaву б9ію. тёмже сердцы2 ќмнw просвэщaеми, въ вёрэ ўтверди1вшесz с™hмъ д¦омъ, м0лимсz спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Стjхъ: Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE.

Нhнэ њблачaтсz держaвою хrт0вою съ высоты2 ґпcли: њбновлsетъ бо и5хъ ўтёшитель, въ ни1хъ њбновлszсz тaинственнымъ њбновлeніемъ рaзума: и5же стрaнными глaсы, и3 высокоглаг0ливыми проповёдающе присносyщное є3стеств0 же и3 пр0стое, тріmпостaсное почитaти, бlгодётелz всёхъ бGа. тёмже просвэти1вшесz џныхъ ўчeньми, nц7Y поклони1мсz съ сн7омъ и3 д¦омъ, молsщесz спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ }:

Пріиди1те лю1діе тріmпостaсному бжcтвY поклони1мсz, сн7у во nц7Ё, со с™hмъ д¦омъ: nц7ъ бо безлётнw роди2 сн7а соприсносyщна, и3 сопрест0льна, и3 д¦ъ с™hй бЁ во nц7Ё съ сн7омъ прославлsемь, є3ди1на си1ла, є3ди1но существо2, є3ди1но б9ество2. є3мyже покланsющесz вси2 глаг0лемъ: с™hй б9е, вс‰ содёzвый сн7омъ, содёйствомъ с™aгw д¦а: с™hй крёпкій, и4мже nц7A познaхомъ, и3 д¦ъ с™hй пріи1де въ мjръ: с™hй безсмeртный, ўтёшительный дш7е, t nц7A и3сходsй, и3 въ сн7э почивazй, трbце с™az, слaва тебЁ.

Тaже, Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е. Прес™az трbце: Џ§е нaшъ:

Хорът изпява празничния тропар.

Тропaрь, глaсъ }: Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

Следва отпуст.

Сщ7eнникъ: Премyдрость.

Ли1къ: Бlгослови.

Ѓще же ґрхіерeйскаz слyжба, и3ли2 настоsтель ґрхіерeй:

Ли1къ: Высокопреwсщ7eннэйшій [и3ли2 Преwсщ7eннэйшій]

владhко, бlгослови2.

Сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Чтeцъ: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е, с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ хrтіaнъ во вёкъ вёка.

Сщ7eнникъ: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ликъ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, и сла1внэйшую без8 сравне1ніz сераф‡мъ, без8 истлёніz бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бц7у, тS велича1емъ.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

Тaже свzщeнникъ твори1тъ tпyстъ си1це:

И$же t џ§ихъ и3 б9eственныхъ нёдръ и3стощи1вый себE, и3 съ нб7сE на зeмлю сошeдый, и3 нaше всE воспріeмый є3стество2, и3 њбожи1вый є5, по си1хъ же на нб7сA пaки возшeдый и3 њдеснyю сёдый бGа и3 nц7A: б9eственнаго же и3 с™aго и3 є3диносyщнаго, и3 є3диноси1льнаго, и3 є3динослaвнаго, и3 соприсносyщнаго д¦а низпослaвый на с™ы6z сво‰ ўченики2 и3 ґпcлы, и3 си1мъ просвэти1вый ќбw и4хъ, тёми же всю2 вселeнную: хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz и3 пренепор0чныz с™hz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ, прехвaльныхъ, бGопроповёдникwвъ, и3 д¦он0сныхъ ґпcлwвъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Следва благословение, на което се раздават орехови клонки, символизиращи Светия Дух, слезнал над апостолите във вид на огнени езици.

С това завършва празничното богослужение в неделя на Петдесетница.

* * *