Въ срeду вeчера ѕ7-z седми1цы по пaсцэ, прaзднуемъ

Вознесeніе гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA

Господският празник Възнесение се празнува на четиридесетия ден след Възкресение Христово и поради това винаги се пада в четвъртък на шестата седмица след Пасха.

Църковните песнопения за празника изобразяват от една страна скръбта на апостолите от разлъката им с техния Божествен Учител, а от друга – тяхната радост от Божията слава, която им се разкрива при възнасянето на Спасителя с плът на небето и сядането Му отдясно на Отца, и заради обещания от Него Дух Светий. Празничните песнопения напомнят и за второто пришествие на Господа.

Всенощното бдение се извършва, както обикновено на дванадесетте Господски празници, вече без пасхални песнопения, въпреки че след евангелското четиво на утренята се пее „Воскресение Христово видевше...“

Празничното богослужение започва в сряда вечер с девети час, като след началния възглас на свещеника, четецът започва молитвените слова със „Святий Боже...“. По този начин започват и всички други богослужебни последования до Петдесетница.

След края на девети час се отслужва малката вечерня на празника.

Вечeрнz мaлаz

Чaсъ f7-й триpaлмный. По начaлэ глаг0летъ чтeцъ трис™0е, и3 до недёли }-z во всsкомъ цRк0вномъ пёніи.

на ГDи воззвaхъ: постaвимъ стіхи6ры д7, глaсъ ѕ7:

ГDь вознесeсz на небесA: ГDи твоемY вознесeнію: На горaхъ с™hхъ: ГDи, смотрeніz соверши1въ тaинство: [зри2 ни1же на вели1цэй вечeрни.] Слaва, и3 нhнэ: глaсъ т0йже: ГDи, ґпcли ћкw ви1дэша тS:

Пълния текст на стихирите на „Господи воззвахъ“ виж на Великата вечерня.

Следва прокимен на деня и стиховни стихири.

Прокjменъ днE.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №:

Возшeдъ на небесA: Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми: Возшeлъ є3си2 хrтE къ безначaльному nц7Y: Стjхъ: Взhде бGъ въ воскликновeніи: ЃгGли твои2 гDи: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7: Роди1лсz є3си2, ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2:[зри2 на вели1цэй вечeрни.]

Пълния текст на стиховните стихири виж на Великата вечерня.

Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ.

След Трисвятое и „Отче наш...“ следва тропарът на празника, на 4-ти глас.

Tпусти1тельный тропaрь, глaсъ д7:

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ благословeніемъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Следва малка ектения и отпуст, с което завършва малката вечерня на празника.

———

След като свещеникът прeкади олтара и иконостаса, дяконът (ако има служещ дякон) застава на амвона и възглася „Востаните!“, с което се дава началото на голямата вечерня - първото последование от всенощното бдение за празника.

Вечeрнz вели1каz

След възгласа „Приидите поклонимся“, хорът започва тържествено да пее стиховете на 103-и псалом.

Бlгослови2 душE моS гDа:

Следва голяма ектения, а след нея започват стиховете на „Господи воззвах“ и стихирите на празника, на 6-ти глас.

И# ѓбіе, ГDи воззвaхъ, глaсъ ѕ7:

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. Ўслhши мS гDи.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ тебЁ. Ўслhши мS гDи.

Да и3спрaвитсz мlтва моS, ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.

И# по чи1ну стіхи2:

Положи2, гDи, хранeніе ўстHмъ мои6мъ, и3 двeрь њграждeніz њ ўстнaхъ мои1хъ. Не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 њ грэсёхъ. Съ человёки дёлающими беззак0ніе, и3 не сочтyсz со и3збрaнными и4хъ. Накaжетъ мS прaведникъ млcтію, и3 њбличи1тъ мS: є3лeй же грёшнагw да не намaститъ главы2 моеS. Ћкw є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ, пожeрты бhша при кaмени судіи6 и4хъ. Ўслhшатсz глаг0ли мои2, ћкw возмог0ша: ћкw т0лща земли2 просёдесz на земли2, расточи1шасz кHсти и4хъ при ѓдэ. Ћкw къ тебЁ гDи, гDи, џчи мои2, на тS ўповaхъ, не tими2 дyшу мою2. Сохрани1 мz t сёти, ю4же состaвиша ми2, и3 t собл†знъ дёлающихъ беззак0ніе. Падyтъ во мрeжу свою2 грBшницы: є3ди1нъ є4смь ѓзъ, д0ндеже прейдY. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ ко гDу помоли1хсz. Пролію2 пред8 ни1мъ молeніе моE, печaль мою2 пред8 ни1мъ возвэщY. ВнегдA и3счезaти t менE дyху моемY, и3 ты2 познaлъ є3си2 стєзи2 мо‰. На пути2 сeмъ, по немyже хождaхъ, скрhша сёть мнЁ. Смотрsхъ њдеснyю и3 возглsдахъ, и3 не бЁ знazй менE. Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazй дyшу мою2. Воззвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ: ты2 є3си2 ўповaніе моE, чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. Вонми2 молeнію моемY, ћкw смири1хсz ѕэлw2: и3збaви мS t гонsщихъ мS, ћкw ўкрэпи1шасz пaче менE.

И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

От десетия стих започват празничните стихири, които са пет на брой. Първата от тях се изпява веднъж от хора, на 6-ти глас.

Постaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ стіхи6ры самоглaсны є7, повторsюще |. Глaсъ ѕ7:

ГDь вознесeсz на нб7сA, да п0слетъ ўтёшителz мjру: небесA ўгот0ваша прест0лъ є3гw2, џблацы восхождeніе є3гw2. ѓгGли дивsтсz, человёка зрsще превhше себE. nц7ъ ждeтъ, є3г0же въ нёдрахъ и4мать соприсносyщна: д¦ъ же с™hй вели1тъ всёмъ ѓгGлwмъ є3гw2: возми1те вратA кнsзи вaшz, вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, ћкw взhде хrт0съ, и3дёже бЁ пeрвэе.

МенE ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

Четецът повтаря първата празнична стихира ГDь вознесeсz:

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

ГDи, твоемY вознесeнію ўдиви1шасz херувjми, зрsще тебE бGа на џблацэхъ восходsща, на ни1хъ сэдsщаго и3 слaвимъ тS, ћкw блaга ми1лость твоS, слaва тебЁ.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

На горaхъ с™hхъ зрsще твоE вознесeніе хrтE, сіsніе слaвы џ§и, воспэвaемъ тв0й свэтоoбрaзный лицA зрaкъ, клaнzемсz страстє1мъ твои6мъ, почитaемъ воскrніе, слaвное вознесeніе слaвzще: поми1луй нaсъ.

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

ГDи, ґпcли ћкw ви1дэша тS, на џблацэхъ возноси1ма, рыдaніемъ слeзъ, жизнодaвче хrтE, ск0рби и3сполнsеми, рыдaюще глаг0лаху: вLко, не њстaви нaсъ си1рыхъ, за милосeрдіе возлюби1лъ є3си2 рабы6 твоS, ћкw благоутр0бенъ: но посли2 ћкоже њбэщaлъ є3си2 нaмъ, прес™aго твоего2 д¦а, просвэщaюща дyшы нaшz.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

ГDи, смотрeніz соверши1въ тaинство, пои1мъ тво‰ ўченики2 на г0ру є3леHнскую, возноси1лсz є3си2, и3 сE твeрдь небeсную прошeлъ є3си2, менE рaди њбнищaвый по мнЁ и3 возшeдъ toнyдуже не разлучи1лсz є3си2, всес™aго твоего2 д¦а низпосли2, просвэщaюща дyшы нaшz.

стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Повтаря се предходната стихира.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

На това място добавяме три стихири от литийните, които на литията няма да се повтарят.

Возшeлъ є3си2 хrтE къ безначaльному nц7Y твоемY, неwпи1санныхъ є3гw2 нёдръ не разлучи1выйсz, и3 прилHгъ си1лы хвалeніz трис™aгw не пріsша, но є3ди1наго сн7а и3 по вочеловёченіи познaша тS гDи, є3динор0дна nц7Y: во мн0жествэ щедр0тъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

ЃгGли твои2 гDи, ґпcлwмъ глаг0лаху: мyжіе галілeйстіи, что2 стоитE, зрsще на нeбо; сeй є4сть хrт0съ бGъ, вознесhйсz t вaсъ на нeбо, т0й пріи1детъ пaки, и4мже џбразомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нeбо: послужи1те є3мY въ препод0біи и3 прaвдэ.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Е#гдA пришeлъ є3си2 на г0ру хrтE є3леHнскую, џ§ее соверши1ти благоволeніе, ўжас0шасz небeсніи ѓгGли, и3 ўстраши1шасz преисп0дніи. предстaша же ўченицы2 съ рaдостію трeпетни, ћкw глаг0лалъ є3си2 и5мъ, ћкw прест0лъ же готовлsшесz проти1въ џблакъ ждyщій: вратa же нeбо tвeрзшее добр0ту kвлsше, и3 землS сокрHвища tкрывaетъ, ґдaмову схождeнію ћкw познaтисz, и3 пaки восхождeнію. но стопы6 ќбw возвышaхусz, ћкоже рyцэ, ўстa же вельми2 бlгословлsху, ћкоже слhшашесz, џблакъ под8eмлzше, и3 нeбо внyтрь тебE пріsтъ. дёло сіE гDи содёлалъ є3си2 вели1кое и3 преслaвное, во спасeніе дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ: глaсъ т0йже.

Нёдръ nтeческихъ не разлyчсz, сладчaйшій ї}се, и3 съ земнhми ћкw человёкъ пожи1въ, днeсь t горы2 є3леHнскіz вознeслсz є3си2 во слaвэ, и3 пaдшее є3стество2 нaше ми1лостивнw вознeсъ, nц7Y спосади1лъ є3си2. тёмже небeсніи безпл0тныхъ чи1нове, чудеси2 ўдивлsющесz, ўжасaхусz ќжасомъ, и3 трeпетомъ содержи1ми, твоE человэколю1біе величaху. съ ни1миже и3 мы2 земнjи, є4же къ нaмъ твоE снизхождeніе, и3 є4же t нaсъ вознесeніе славосл0вzще, м0лимсz глаг0люще: ўченики2, и3 р0ждшую тS бцdу, рaдости безчи1сленныz и3сп0лнивый во твоE вознесeніе, и3 нaсъ спод0би и3збрaнныхъ твои1хъ рaдости, моли1твами и4хъ, вели1кіz рaди твоеS ми1лости.

След последната празнична стихира следва вечерния вход. В това време хорът изпява „Свете тихий“.

Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. дост0инъ є3си2 во вс‰ временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже мjръ тS слaвитъ.

След входа следва прокимен на деня, в сряда вечер на глас 5-ти.

Діaконъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость. Прокjменъ, глaсъ є7: Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Ли1къ: Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Стjхъ: Б9е, ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Ли1къ: Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Стjхъ: Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz,

Ли1къ: И# въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Следват отредените за празника четива от Свещеното Писание (паремии).

Четиво из книгата на пророк Исаия.

Тъй казва Господ: в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекат към нея всички народи. И ще тръгнат много народи и ще кажат: дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Иаковов, и Той ще ни научи на Своите пътища, и ще ходим по пътеките Му.

Четиво из книгата на пророк Исаия.

Тъй казва Господ: минавайте, минавайте през портите, приготвяйте път за народа! Равнете, равнете пътя, обирайте камъните, дигнете знаме за народите! Ето, Господ обявява до край-земя: кажете на дъщерята Сионова: твоят Спасител иде; наградата Му е с Него, и отплатата Му - пред Него. И ще ги нарекат свет народ, изкупен от Господа, а тебе ще нарекат търсен, град неизоставен. Кой е Тоя, Който иде от Едом, в червени одежди от Восор, Който е тъй величествен в облеклото Си, Който пристъпя в пълната Си сила? - „Аз съм, Който изричам правда и съм силен да спасявам.“ - Защо Твоето облекло е червено, и Твоите одежди - като на оногова, който е жлеб тъпкал? - „Аз тъпках жлеба Сам, и никой от народите не беше с Мене“. Ще спомня милостите Господни и славата Господня за всичко, що Господ ни е дарувал, и великата Негова благост към дома Израилев, която му Той оказа по Своето милосърдие и по многото Си щедрости. Той каза: „наистина, те са Мой народ, деца, които няма да слъжат“ - и Той биде за тях Спасител. Във всяка тяхна скръб Той ги не оставяше, и Ангелът на лицето Му ги спасяваше; по любовта Си и по благосърдечието Си Той ги изкупи, взе и ги носи през всички древни дни.

Четиво из книгата на пророк Захария.

Тъй казва Господ: ето, настъпва денят Господен, и ще застанат нозете Му в оня ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Иерусалим към изток. В оня ден живи води ще потекат от Иерусалим, половината им в източното море и половината им в западното море: лете и зиме тъй ще бъде. И Господ ще бъде цар над цяла земя: в него ден Господ ще бъде един, и името Му - едно. Цялата тая земя ще бъде като равнина, от Гаваон до Ремон, на юг от Иерусалим, който високо ще стои на мястото си и ще се насели от портите Вениаминови до мястото на първите порти, до ъгловите порти, и от кулата на Ананеила до царските линове. И ще живеят в него, и проклятие няма вече да има, но Иерусалим ще стои безопасно.

Следва ектения на усърдното моление и молитвата „Сподоби, Господи“.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.

ГDи, млcть твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Следва просителна ектения и след нея литийни стихири, по време на които духовенството излиза в притвора на храма за отслужване чина на литията. Първата литийна стихира се изпява от хора на 1-ви глас.

На літjи стіхи6ры самоглaсны. Глaсъ №:

Возшeдъ на небесA, toнyдуже и3 сошeлъ є3си2, не њстaви нaсъ си1рыхъ гDи: да пріи1детъ тв0й д¦ъ, носS ми1ръ мjрови, покажи2 сынHмъ человёческимъ дэлA си1лы твоеS, гDи человэколю1бче.

Същата стихира се повтаря от четеца. Следващите три стихири са прочетени на „Господи воззвахъ“ и не се повтарят на литията.

Возшeлъ є3си2 хrтE къ безначaльному nц7Y твоемY, неwпи1санныхъ є3гw2 нёдръ не разлучи1выйсz, и3 прилHгъ си1лы хвалeніz трис™aгw не пріsша, но є3ди1наго сн7а и3 по вочеловёченіи познaша тS гDи, є3динор0дна nц7Y: во мн0жествэ щедр0тъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

ЃгGли твои2 гDи, ґпcлwмъ глаг0лаху: мyжіе галілeйстіи, что2 стоитE, зрsще на нeбо; сeй є4сть хrт0съ бGъ, вознесhйсz t вaсъ на нeбо, т0й пріи1детъ пaки, и4мже џбразомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нeбо: послужи1те є3мY въ препод0біи и3 прaвдэ.

Глaсъ д7: Е#гдA пришeлъ є3си2 на г0ру хrтE є3леHнскую, џ§ее соверши1ти благоволeніе, ўжас0шасz небeсніи ѓгGли, и3 ўстраши1шасz преисп0дніи. предстaша же ўченицы2 съ рaдостію трeпетни, ћкw глаг0лалъ є3си2 и5мъ, ћкw прест0лъ же готовлsшесz проти1въ џблакъ ждyщій: вратa же нeбо tвeрзшее добр0ту kвлsше, и3 землS сокрHвища tкрывaетъ, ґдaмову схождeнію ћкw познaтисz, и3 пaки восхождeнію. но стопы6 ќбw возвышaхусz, ћкоже рyцэ, ўстa же вельми2 бlгословлsху, ћкоже слhшашесz, џблакъ под8eмлzше, и3 нeбо внyтрь тебE пріsтъ. дёло сіE гDи содёлалъ є3си2 вели1кое и3 преслaвное, во спасeніе дyшъ нaшихъ.

Низшeдшее є3стество2 ґдaмово, въ д0льнэйшыz страны6 земли2, б9е новосотвори1вый соб0ю превhше всsкагw начaла и3 влaсти, возвeлъ є3си2 днeсь: ћкw бо возлюби1въ спосади1лъ є3си2, ћкоже поми1ловавъ соедини1лъ є3си2 себЁ, ћкw соедини1вый спострадaлъ є3си2, ћкw безстрaстенъ пострадaвъ, и3 спрослaвилъ є3си2. но безпл0тніи, кто2 є4сть сeй, глаг0лаху крaсный мyжъ; но не человёкъ т0чію, бGъ же и3 человёкъ, совокуплeннw и3 kвлsемw. тёмже ўдивлeни ѓгGли, во nдeждахъ летaюще џкрестъ ўченикHвъ, друзjи же стоsще вопіsху: мyжіе галілeйстіи, и4же t вaсъ tи1де, сeй є4сть ї}съ человёкъ бGъ. бGъ человёкъ пaки пріи1детъ, судіS живhхъ и3 мeртвыхъ, вBрнымъ же дaруzй грэхHвъ прощeніе и3 вeлію ми1лость.

Е#гдA вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е, ўченикHмъ зрsщымъ, џблацы под8имaху тS съ пл0тію, вратA взsшасz нбcнаz, ли1къ ѓгGльскій рaдовашесz съ весeліемъ, г0рнэйшыz си6лы зовsху глаг0люще: возми1те вратA кнsзи вaшz, и3 вни1детъ цRь слaвы. ўченицh же дивsщесz глаг0лаху: не разлучи1сz нaсъ пaстырю д0брый, но посли2 нaмъ д¦а твоего2 прес™aго, наставлsюща, и3 ўтверждaюща, и3 просвэщaюща, и3 њсвzщaюща дyшы нaшz.

Слaва и3 нhнэ: глaсъ т0йже:

ГDи, тaинство є4же t вэкHвъ сокровeнное и3 t родHвъ и3сп0лнивъ ћкw бlгъ, пришeлъ є3си2 со ўченики2 твои1ми на г0ру є3леHнскую, и3мёz р0ждшую тS творцA и3 всёхъ содётелz: т0й бо въ стrти твоeй м™рски пaче всёхъ болёзновавшей, подобaше и3 слaвою пл0ти твоеS, премн0гіz наслади1тисz рaдости. є3sже и3 мы2 причащaющесz, є4же на нб7сA восх0домъ твои1мъ вLко, вели1кую твою2 ми1лость на нaсъ бhвшую слaвимъ.

По време на литията се произнася особена литийна ектения с пет прошения, на които хорът отговаря с многократно „Господи, помилуй“.

След литията следват стиховните стихири. Първата се изпява от хора на 2-ри глас.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ в7:

Роди1лсz є3си2 ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2, kви1лсz є3си2 ћкw сaмъ и3зв0лилъ є3си2: пострадaлъ є3си2 пл0тію б9е нaшъ, и3з8 мeртвыхъ воскрeслъ є3си2 попрaвъ смeрть. вознeслсz є3си2 во слaвэ, всsчєскаz и3сполнszй, и3 послaлъ є3си2 нaмъ д¦а б9eственнаго, є4же воспэвaти и3 слaвити твоE б9ество2.

Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.

Воспріeмлему тебЁ хrтE t горы2 мaсличныz, си6лы зрsще, дрyгъ дрyгу вопіsху: кто2 є4сть сeй; и3 глаг0летъ къ ни1мъ: сeй є4сть держaвный и3 си1льный, сeй є4сть си1льный въ брaни, сeй є4сть вои1стинну цRь слaвы. и3 почто2 є3мY червлeны ри6зы; и3з8 вос0ра прих0дитъ, є4же є4сть пл0ти. тh же сaмъ ћкw бGъ њдеснyю сёдъ вели1чествіz, послaлъ є3си2 нaмъ д¦а с™aго, да настaвитъ и3 спасeтъ дyшы нaшz.

Стjхъ: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

Вознeслсz є3си2 во слaвэ на горЁ мaсличнэй хrтE б9е, пред8 твои1ми ўченики2, и3 сёлъ є3си2 њдеснyю nц7A, всsчєскаz и3сполнszй б9еств0мъ, и3 послaлъ є3си2 и5мъ д¦а с™aго, просвэщaюща и3 ўтверждaюща, и3 њсвzщaюща дyшы нaшz.

Слaва и3 нhнэ: глaсъ ѕ7:

Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ, є4же вознести2 пaдшій џбразъ ґдaмовъ, и3 послaти д¦а ўтёшителz, є4же њсвzти1ти дyшы нaшz.

Следва молитвата на св. Симеон Богоприимец, която на бденни служби се пее от хора.

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ ї}лz.

Трис™0е, и3 по Џ§е нaшъ.

Хорът изпява трикратно тропара на празника, на 4-ти глас, йереят (или архиереят) благославя хлябовете.

Тропaрь прaздника три1жды, глaсъ д7:

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ благословeніемъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Ли1къ: Ґми1нь.

Бyди и4мz гDне блгcвeно t нhнэ и3 до вёка. [Три1жды.]

Хорът изпява 33-ти псалом, йереят (или архиереят) благославя присъстващите и с това завършва голямата вечерня на празника.

Pал0мъ lг:

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS: да ўслhшатъ кр0тцыи и3 возвеселsтсz. Возвели1чите гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви мS. Приступи1те къ немY и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz ѓгGлъ гDень w4крестъ боsщихсz є3гw2 и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. Б0йтесz гDа, вси2 с™jи є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша: взыскaющіи же гDа не лишaтсz всsкагw блaга.

———

Ќтренz

Веднага след края на вечернята светлините в храма се гасят, за да могат богомолците по-лесно и без да се разсейват, да слушат с внимание Шестопсалмието, което четецът започва да чете с благоговение. Уставът определя на тази част от богослужението особено внимание, което се потвърждава и от това, че по време на Шестопсалмието е прието богомолците да стоят прави, със скръстени ръце върху гърдите, като пред лицето на Господа, без да се кръстят и да правят поклони, когато четецът произнася трикратно „Алилуия“ след първите три псалома.

И# начинaемъ шестоpaлміе, со всsкимъ молчaніемъ и3 ўмилeніемъ слyшающе: ўчинeнный же брaтъ со бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ б9іимъ глаг0летъ:

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Три•.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Два•.

ГDи, чт0 сz ўмн0жиша стужaющіи ми2; мн0зи востаю1тъ на мS, мн0зи глаг0лютъ души2 моeй: нёсть спcніz є3мY въ бз7э є3гw2. Тh же, гDи, застyпникъ м0й є3си2, слaва моS, и3 возносsй главY мою2. Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, и3 ўслhша мS t горы2 с™hz своеS. Ѓзъ ўснyхъ, и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS. Не ўбою1сz t тє1мъ людeй, w4крестъ напaдающихъ на мS. Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е м0й: ћкw ты2 порази1лъ є3си2 вс‰ враждyющыz ми2 всyе, зyбы грёшникwвъ сокруши1лъ є3си2. ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.

Ѓзъ ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћкw гDь застyпитъ мS.

ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE. Ћкw стрёлы тво‰ ўнз0ша во мнЁ, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. Нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоегw2, нёсть ми1ра въ костёхъ мои1хъ, t лицA грBхъ мои1хъ. Ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2, ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. Возсмердёша и3 согни1ша р†ны мо‰ t лицA безyміz моегw2. Пострадaхъ и3 слzк0хсz до концA, вeсь дeнь сётуz хождaхъ. Ћкw л‰двіz мо‰ нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй. Њѕл0бленъ бhхъ, и3 смири1хсz до ѕэлA: рыкaхъ t воздыхaніz сeрдца моегw2. ГDи, пред8 тоб0ю всE желaніе моE, и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. Сeрдце моE смzтeсz, њстaви мS си1ла моS, и3 свётъ џчію моє1ю, и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрyзи мои2 и3 и4скренніи мои2, прsмw мнЁ прибли1жишасz и3 стaша. И# бли1жніи мои2 tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущіи дyшу мою2, и3 и4щущіи ѕл†z мнЁ, глаг0лаху сyєтнаz, и3 льсти6внымъ вeсь дeнь поучaхусz. Ѓзъ же ћкw глyхъ не слhшахъ, и3 ћкw нёмъ не tверзazй ќстъ свои1хъ. И# бhхъ ћкw человёкъ не слhшай, и3 не и3мhй во ўстёхъ свои1хъ њбличeніz. Ћкw на тS гDи, ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи б9е м0й. Ћкw рёхъ: да не когдA порaдуютъ ми1 сz врази2 мои2, и3 внегдA подвижaтисz ногaмъ мои6мъ, на мS велерёчеваша. Ћкw ѓзъ на р†ны гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz њ грэсЁ моeмъ. Врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS без8 прaвды. Воздаю1щіи ми2 ѕл†z воз8 благ†z, њболгaху мS, занE гонsхъ бlгостhню. Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Не њстaви менE, гDи б9е м0й, не tступи2 t менE. Вонми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моегw2.

Б9е б9е м0й, къ тебЁ ќтреннюю: возжадA тебE душA моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS, въ земли2 пyстэ, и3 непрох0днэ, и3 безв0днэ. Тaкw во с™ёмъ kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2 и3 слaву твою2. Ћкw лyчши ми1лость твоS пaче живHтъ, ўстнЁ мои2 похвали1тэ тS. Тaкw бlгословлю1 тz въ животЁ моeмъ, њ и4мени твоeмъ воздэжY рyцэ мои2. Ћкw t тyка и3 мaсти да и3сп0лнитсz душA моS, и3 ўстнaма рaдости восхвaлzтъ тS ўстA мо‰. Ѓще поминaхъ тS на постeли моeй, на ќтреннихъ поучaхусz въ тS. Ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz. ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS. Тjи же всyе и3скaша дyшу мою2, вни1дутъ въ преиспHднzz земли2: предадsтсz въ рyки nрyжіz, ч†сти ли1совwмъ бyдутъ. Цaрь же возвесели1тсz њ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhйсz и4мъ: Ћкw загради1шасz ўстA глаг0лющихъ непрaвєднаz.

На ќтреннихъ поучaхсz въ тS, ћкw бhлъ є3си2 пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крилY твоє1ю возрaдуюсz.

ПрильпE душA моS по тебЁ, менe же пріsтъ десни1ца твоS.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды, без8 покл0нwвъ.

ГDи поми1луй, три1жды:

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю: Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY, Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz. Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ, бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи, въ мeртвыхъ своб0дь: Ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша. Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй. На мнЁ ўтверди1сz ћрость тво‰, и3 вс‰ в0лны тво‰ навeлъ є3си2 на мS. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE, положи1ша мS мeрзость себЁ, прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ. Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2, воззвaхъ къ тебЁ гDи, вeсь дeнь: воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ и3 и3сповёдzтсz тебЁ; Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ ми1лость твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели; Е#дA позн†на бyдутъ во тьмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; И# ѓзъ къ тебЁ гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw мlтва моS предвари1тъ тS. Вскyю гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE; Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS, вознeсъ же сz, смири1хсz, и3 и3знемог0хъ. На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS. Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь. њдержaша мS вкyпэ. Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ, и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю.

Да вни1детъ пред8 тS мlтва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Бlгослови2 душE моS гDа и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰ и4мz с™0е є3гw2. Бlгослови2 душE моS гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2: Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰: И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами: И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS. Творsй млcтыни гDь, и3 судьбY всBмъ њби6димымъ. СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰. Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Не до концA прогнёваетсz, нижE въ вёкъ враждyетъ. Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ. Ћкw по высотЁ нбcнэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2. Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша. Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2. Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2. Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeльный, тaкw њцвэтeтъ: Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2. Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2, и3 прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2, и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2, твори1ти |. ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ. Бlгослови1те гDа вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2. Бlгослови1те гDа вс‰ дэлA є3гw2. На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

На всsкомъ мёстэ вLчествіz є3гw2, бlгослови2 душE моS гDа.

ГDи, ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во и4стинэ твоeй, ўслhши мS въ прaвдэ твоeй: И# не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћкw не њправди1тсz пред8 тоб0ю всsкъ живhй. Ћкw погнA врaгъ дyшу мою2, смири1лъ є4сть въ зeмлю жив0тъ м0й: Посади1лъ мS є4сть въ тeмныхъ, ћкw мє1ртвыz вёка. И# ўны2 во мнЁ дyхъ м0й, во мнЁ смzтeсz сeрдце моE. Помzнyхъ дни6 дрє1вніz, поучи1хсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, въ творeніихъ рукY твоє1ю поучaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, душA моS ћкw землS безв0днаz тебЁ. Ск0рw ўслhши мS гDи, и3счезE дyхъ м0й: не tврати2 лицA твоегw2 t менE, и3 ўпод0блюсz низходsщымъ въ р0въ. Слhшану сотвори2 мнЁ заyтра млcть твою2, ћкw на тS ўповaхъ. Скажи2 мнЁ гDи, пyть, в0ньже пойдY, ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. И#зми1 мz t вр†гъ мои1хъ, гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й. Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву. И$мене твоегw2 рaди гDи, живи1ши мS, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дyшу мою2: И# млcтію твоeю потреби1ши враги2 мо‰, и3 погуби1ши вс‰ стужaющыz души2 моeй, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Ўслhши мS гDи, въ прaвдэ твоeй, и3 не вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ.

Д¦ъ тв0й бlгjй настaвитъ мS на зeмлю прaву.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды.

След края на Шестопсалмието следва голяма ектения, а след нея „Бог Господ“ на 4-ти глас, според гласа на празничния тропар.

И# ѓбіе поeтсz во глaсъ тропарS прaздника, глaсъ д7:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ в7: Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ G: Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ дэлA гDнz.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

Стjхъ: д7: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

Ли1къ: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:

На ќтрени на БGъ гDь, тропaрь прaздника три1жды, глaсъ д7:

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ благословeніемъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва:

Чте1цъ: и3 нhнэ:

Каfjсма Gi.

№. Pал0мъ пёсни, въ дeнь суббHтный, §а.

в7 Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви и3 пёти и4мени твоемY, вhшній: Возвэщaти заyтра млcть твою2 и3 и4стину твою2 на всsку н0щь, д7 Въ десzтострyннэмъ pалти1ри съ пёснію въ гyслехъ. є7 Ћкw возвесели1лъ мS є3си2, гDи, въ творeніи твоeмъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуюсz. ѕ7 Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: ѕэлw2 ўглуби1шасz помышлє1ніz тво‰. з7 Мyжъ безyменъ не познaетъ, и3 неразуми1въ не разумёетъ си1хъ. ВнегдA прозzб0ша грBшницы ћкw травA, и3 проник0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw да потребsтсz въ вёкъ вёка: f7 Тh же вhшній во вёкъ, гDи. ‹ Ћкw сE, врази2 твои2, гDи, ћкw сE, врази2 твои2 поги1бнутъ, и3 разhдутсz вси2 дёлающіи беззак0ніе. №i И# вознесeтсz ћкw є3динор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS въ є3лeи масти1тэ: в7i И# воззрЁ џко моE на враги2 мо‰, и3 востаю1щыz на мS лукaвнующыz ўслhшитъ ќхо моE. Gi Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz. д7i Насаждeни въ домY гDни во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ: є7i Е#щE ўмн0жатсz въ стaрости масти1тэ, и3 бlгопріeмлюще бyдутъ. ѕ7i Да возвэстsтъ, ћкw прaвъ гDь бGъ нaшъ, и3 нёсть непрaвды въ нeмъ.

Въ дeнь предсуббHтный, внегдA насели1сz землS, хвалA пёсни дв7ду, §в.

№ ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz: њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz: и4бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. в7 Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ: t вёка ты2 є3си2. Воздвиг0ша рёки, гDи, воздвиг0ша рёки глaсы сво‰: д7В0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰, t гласHвъ в0дъ мн0гихъ. є7 Ди6вны высwты2 мwрскjz: ди1венъ въ выс0кихъ гDь. ѕ7 СвидBніz тво‰ ўвёришасz ѕэлw2. Д0му твоемY подобaетъ с™hнz, гDи, въ долготY днjй.

Pал0мъ дв7ду, въ четвeртый суббHты, §г.

№ БGъ tмщeній гDь, бGъ tмщeній не њбинyлсz є4сть. в7 Вознеси1сz, судsй земли2, воздaждь воздаsніе гHрдымъ. Док0лэ грBшницы, гDи, док0лэ грBшницы восхвaлzтсz; д7 Провэщaютъ и3 возглаг0лютъ непрaвду, возглаг0лютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе; є7 Лю1ди тво‰, гDи, смири1ша, и3 достоsніе твоE њѕл0биша: ѕ7 Вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша, и3 пришeльца ўби1ша, з7 И# рёша: не ќзритъ гDь, нижE ўразумёетъ бGъ їaкwвль. Разумёйте же, безyмніи въ лю1дехъ, и3 бyіи нёкогда, ўмудри1тесz: f7 Насаждeй ќхо, не слhшитъ ли; и3ли2 создaвый џко, не сматрsетъ ли; ‹ Наказyzй kзhки, не њбличи1тъ ли, ўчaй человёка рaзуму; №i ГDь вёсть помышлє1ніz человёчєскаz, ћкw сyть сyєтна. в7i Бlжeнъ человёкъ, є3г0же ѓще накaжеши, гDи, и3 t зак0на твоегw2 научи1ши є3го2: Gi Ўкроти1ти є3го2 t днjй лю1тыхъ, д0ндеже и3зрhетсz грёшному ћма. д7i Ћкw не tри1нетъ гDь людeй свои1хъ, и3 достоsніz своегw2 не њстaвитъ: є7i Д0ндеже прaвда њбрати1тсz на сyдъ, и3 держaщіисz є3S вси2 прaвіи с®цемъ. ѕ7i Кто2 востaнетъ ми2 на лукaвнующыz; и3ли2 кто2 спредстaнетъ ми2 на дёлающыz беззак0ніе; з7i Ѓще не гDь пом0глъ бы ми2, вмaлэ всели1ласz бы во ѓдъ душA моS. }i Ѓще глаг0лахъ: подви1жесz ногA моS, млcть твоS, гDи, помогaше ми2: f7i По мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцы моeмъ, ўтэшє1ніz тво‰ возвесели1ша дyшу мою2. к7 Да не пребyдетъ тебЁ прест0лъ беззак0ніz, созидazй трyдъ на повелёніе. к7а Ўловsтъ на дyшу првdничу, и3 кр0вь непови1нную њсyдzтъ. к7в И# бhсть мнЁ гDь въ прибёжище, и3 бGъ м0й въ п0мощь ўповaніz моегw2: к7г И# воздaстъ и5мъ гDь беззак0ніе и4хъ, и3 по лукaвствію и4хъ погуби1тъ | гDь бGъ° (нaшъ°).

Слaва:

ХвалA пёсни дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, §д.

№ Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему: в7 Предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY: Ћкw бGъ вeлій гDь, и3 цRь вeлій по всeй земли2: д7 Ћкw въ руцЁ є3гw2 вси2 концы2 земли2, и3 высwты2 г0ръ тогw2 сyть. є7 Ћкw тогw2 є4сть м0ре, и3 т0й сотвори2 є5, и3 сyшу рyцэ є3гw2 создaстэ. ѕ7 Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY, и3 восплaчемсz пред8 гDемъ сотв0ршимъ нaсъ: з7 Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе пaжити є3гw2 и3 џвцы руки2 є3гw2. Днeсь ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите, Не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ, ћкw въ прогнёваніи, по дни2 и3скушeніz въ пустhни: f7 °В0ньже° (°и3дёже°) и3скуси1ша мS nтцы2 вaши, и3скуси1ша мS, и3 ви1дэша дэлA мо‰. ‹ Четhредесzть лётъ негодовaхъ р0да тогw2, и3 рёхъ: пrнw заблуждaютъ сeрдцемъ, тjи же не познaша путeй мои1хъ: №i Ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й.

ХвалA пёсни дв7ду, внегдA д0мъ созидaшесz по плэнeніи, не надпи1санъ ў є3врє1й, §є.

№ Восп0йте гDеви пёснь н0ву, восп0йте гDеви всS землS: в7 Восп0йте гDеви, бlгослови1те и4мz є3гw2: бlговэсти1те дeнь t днE сп7сeніе є3гw2. Возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2. д7 Ћкw вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, стрaшенъ є4сть над8 всёми б0ги. є7 Ћкw вси2 б0зи kзы6къ бёсове: гDь же небесA сотвори2. ѕ7 И#сповёданіе и3 красотA пред8 ни1мъ, с™hнz и3 великолёпіе во с™и1лэ є3гw2. з7 Принеси1те гDеви, nтeчєствіz kзы6къ, принеси1те гDеви слaву и3 чeсть. Принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: возми1те жє1ртвы и3 входи1те во дворы2 є3гw2. f7 Поклони1тесz гDеви во дворЁ с™ёмъ є3гw2: да подви1житсz t лицA є3гw2 всS землS. ‹ Рцhте во kзhцэхъ, ћкw гDь воцRи1сz: и4бо и3спрaви вселeнную, ћже не подви1житсz: сyдитъ лю1демъ прaвостію. №i Да возвеселsтсz нб7сA, и3 рaдуетсz землS: да подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2: в7i Возрaдуютсz полS, и3 вс‰ ±же на ни1хъ: тогдA возрaдуютсz вс‰ древA дубр†внаz Gi T лицA гDнz, ћкw грzдeтъ, ћкw грzдeтъ суди1ти земли2: суди1ти вселeннэй въ прaвду, и3 лю1демъ и4стиною своeю.

Pал0мъ дв7ду, є3гдA землS є3гw2 ўстроsшесz, не надпи1санъ ў є3врє1й, §ѕ.

№ ГDь воцRи1сz, да рaдуетсz землS, да веселsтсz џстрови мн0зи. в7 Џблакъ и3 мрaкъ w4крестъ є3гw2: прaвда и3 судьбA и3справлeніе пrт0ла є3гw2. Џгнь пред8 ни1мъ пред8и1детъ и3 попали1тъ w4крестъ враги2 є3гw2. д7 Њсвэти1ша мHлніz є3гw2 вселeнную: ви1дэ и3 подви1жесz землS. є7 Г0ры ћкw в0скъ растazша t лицA гDнz, t лицA гDа всеS земли2. ѕ7 Возвэсти1ша нб7сA прaвду є3гw2, и3 ви1дэша вси2 лю1діе слaву є3гw2. з7 Да постыдsтсz вси2 клaнzющіисz и3стук†ннымъ, хвaлzщіисz њ јдwлэхъ свои1хъ: поклони1тесz є3мY, вси2 ѓгGли є3гw2. Слhша и3 возвесели1сz сіHнъ, и3 возрaдовашасz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, гDи: f7 Ћкw ты2 гDь вhшній над8 всeю землeю, ѕэлw2 превознeслсz є3си2 над8 всёми б0ги. ‹ Лю1бzщіи гDа, ненави1дите ѕл†z: храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ свои1хъ, и3з8 руки2 грёшничи и3збaвитъ |. №i Свётъ возсіS првdнику, и3 пр†вымъ с®цемъ весeліе. в7i Весели1тесz, првdніи, њ гDэ, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2.

Слaва:

След първата катизма (или след втората Слава, ако практиката е да се чете само една катизма) следва малка ектения и седален след първото стихословие.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

ЃгGлwмъ дивsщымсz восх0да стрaнному, и3 ўченикHмъ ўжасaющымсz стрaшному взhтіz, возшeлъ є3си2 со слaвою ћкw бGъ, и3 вратA тебЁ взsшасz сп7се. сегw2 рaди си6лы нбcныz дивлsхусz вопію1ще: слaва снизхождeнію твоемY сп7се, слaва цrтвію твоемY, слaва вознесeнію твоемY, є3ди1не человэколю1бче. [Двaжды.]

Pал0мъ дв7ду, §з.

№ Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь: сп7сE є3го2 десни1ца є3гw2 и3 мhшца с™az є3гw2. в7 СказA гDь сп7сeніе своE, пред8 kзhки tкры2 прaвду свою2. ПомzнY млcть свою2 їaкwву и3 и4стину свою2 д0му ї}леву: ви1дэша вси2 концы2 земли2 сп7сeніе бGа нaшегw. д7 Воскли1кните бGови, всS землS, восп0йте и3 рaдуйтесz и3 п0йте. є7 П0йте гDеви въ гyслехъ, въ гyслехъ и3 глaсэ pал0мстэ, ѕ7 Въ трубaхъ к0ваныхъ и3 глaсомъ трубы2 р0жаны: воструби1те пред8 цReмъ гDемъ. з7 Да подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй. Рёки восплeщутъ рук0ю вкyпэ, г0ры возрaдуютсz f7 T лицA гDнz, ћкw грzдeтъ, ћкw и4детъ суди1ти земли2: суди1ти вселeннэй въ прaвду, и3 лю1демъ прaвостію.

Pал0мъ дв7ду, §и.

№ ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе: сэдsй на херувjмэхъ, да подви1житсz землS. в7 ГDь въ сіHнэ вели1къ, и3 выс0къ є4сть над8 всёми людьми2. Да и3сповёдzтсz и4мени твоемY вели1кому, ћкw стрaшно и3 с™о є4сть. д7 И# чeсть царeва сyдъ лю1битъ: ты2 ўгот0валъ є3си2 правоты6, сyдъ и3 прaвду во їaкwвэ ты2 сотвори1лъ є3си2. є7 Возноси1те гDа бGа нaшего и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть. ѕ7 Мwmсeй и3 ґарHнъ во їерeехъ є3гw2, и3 самуи1лъ въ призывaющихъ и4мz є3гw2: призывaху гDа, и3 т0й послyшаше и5хъ. з7 Въ столпЁ џблачнэ глаг0лаше къ ни6мъ: ћкw хранsху свидBніz є3гw2 и3 повелBніz є3гw2, ±же дадE и5мъ. ГDи б9е нaшъ, ты2 послyшалъ є3си2 и5хъ: б9е, ты2 млcтивъ бывaлъ є3си2 и5мъ, и3 мщaz на вс‰ начин†ніz и4хъ. f7 Возноси1те гDа бGа нaшего и3 покланsйтесz въ горЁ с™ёй є3гw2: ћкw с™ъ гDь бGъ нaшъ.

Pал0мъ дв7ду во и3сповёданіе, §f.

№ Воскли1кните бGови всS землS: в7 Раб0тайте гDеви въ весeліи, вни1дите пред8 ни1мъ въ рaдости. Ўвёдите, ћкw гDь т0й є4сть бGъ нaшъ: т0й сотвори2 нaсъ, ґ не мы2: мh же лю1діе є3гw2 и3 џвцы пaжити є3гw2. д7 Вни1дите во вратA є3гw2 во и3сповёданіи, во дворы2 є3гw2 въ пёніихъ: и3сповёдайтесz є3мY, хвали1те и4мz є3гw2. є7 Ћкw бlгъ гDь, въ вёкъ млcть є3гw2, и3 дaже до р0да и3 р0да и4стина є3гw2.

Pал0мъ дв7ду, R.

№ Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: в7 Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ: когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2 посредЁ д0му моегw2. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную: творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ: д7 Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во: ўклонsющагосz t менE лукaваго не познaхъ. є7 Њклеветaющаго тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. ѕ7 Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. з7 Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. }Воyтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе.

Слaва:

След втората катизма (или третата Слава) дяконът произнася малка ектения и се прочита седален след второто стихословие.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ G:

Под0бенъ: КрасотЁ двcтва:

Превёчный бGъ и3 безначaльный, є4же воспріsтъ є3стество2 человёческое, њбGотвори1въ тaйнw днeсь вознесE. ѓгGли предтекyще ґпcлwмъ покaзоваху сего2 и3дyща на нб7сA слaвою мн0гою, томyже поклони1вшесz глаг0лаху: слaва бGу вознeсшемусz. [Двaжды.]

Хорът пее полиелей от четири избрани стиха от 134-и и 135-и псалом.

№. Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа. Ґллилyіа. Три1жды.

к7а. Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ. Ґллилyіа. Три1жды.

№. И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа. Три1жды.

к7ѕ. И#сповёдайтесz бGу нбcному: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа. Три1жды.

В това време духовенството излиза в средата на храма и след края на полиелея изпява величанието на празника.

Величaніе: Величaемъ тS, живодaвче хrтE, и3 почитaемъ є4же на нб7сA съ пречcтою твоeю пл0тію, б9eственное вознесeніе.

Хорът повтаря величанието с избрани стихове от Свещеното Писание, а свещеникът (или архиереят) прекадява празничната икона, поставена в средата на храма, след това олтара и накрая целия храм и богомолците.

Следва малка ектения, а след нея седален на празника.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Сошeдый съ нб7сE на земн†z, и3 д0лу лежaщій во ѓдовэ стрaжи, совоскреси1вый ћкw бGъ ґдaмовъ зрaкъ, вознесeніемъ твои1мъ хrтE на нб7сA возвeдъ, прест0лу nтeческому твоемY сосэди1телz содёлалъ є3си2, ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ. [Двaжды.]

Тaже, степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса:

ю4ности моеS мн0зи б0рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ бyдете и3зс0хше.

Слaва, и3 нhнэ: С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

Діaконъ: В0нмемъ, премyдрость, в0нмемъ. Прокjменъ, глaсъ д7: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

Ли1къ: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

Діaконъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.

Ли1къ: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

Діaконъ: Взhде бGъ въ воскликновeніи,

Ли1къ: ГDь во глaсэ трyбнэ.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи, поми1луй.

Возглaсъ: Ћкw с™ъ є3си2, б9е нaшъ, и3 во с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Діaконъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

Ли1къ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Діaконъ: Всsкое дыхaніе

Ли1къ: да хвaлитъ гDа.

Следва Евангелското четиво за празника.

Е#ђліе t мaрка, зачaло o7а: Воскрeсъ ї}съ заyтра въ пeрвую суббHту:

Евангелие от Марк, зачало 71 (гл. 16, ст. 9-20)

Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. 10 Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които плачеха и ридаеха; 11 но те, като чуха, че Той е жив, и че тя Го видяла, не повярваха. 12 След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. 13 И като се върнаха, обадиха на останалите; но и тям не повярваха. 14 Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал. 15 И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. 16Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. 17 А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; 18 ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави. 19 А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. 20 Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.

Ли1къ: Слaва тебЁ гDи, слaва тебЁ.

Воскrнаz пёснь по є3ђліи, глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному. кrтY твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскресeніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. пріиди1те вси2 вёрніи,поклони1мсz с™0му хrт0ву воскресeнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. всегдA бlгословsще гDа, поeмъ воскресeніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ, смeртію смeрть разруши2.

След това четецът прочита 50-ти псалом.

Pал0мъ н7

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

След това хорът изпява:

Слaва: Мlтвами ґпcлwвъ млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.

И# поeмъ настоsщій самоглaсенъ, глaсъ ѕ7:

Днeсь на нб7сёхъ гHрніz си6лы нaше є3стество2 зрsще, дивsщесz стрaннагw џбраза восх0ду, недоумэвaхусz дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: кто2 сeй пришeдый; ви1дzще же своего2 вLку, нбcнаz вратA взsти повелэвaху: съ ни1миже непрестaннw воспои1мъ съ пл0тію toнyду пaки грzдyщаго, ћкw судію2 всёхъ и3 бGа всеси1льна.

Дяконът прочита първата молитва от литийните прошения, а хорът изпява 12 пъти „Господи, помилуй“.

Йереят (или архиереят) се помазва с осветения елей от иконата, а след това и другите духовни лица и всички богомолци. Раздава се петохлебие от осветените в края на вечернята хлябове.

През това време започва основната и най-важна част от утренята - четенето каноните на празника.

КАНW1НЫ

Глaсъ пsтый, со їрмосы2 на }: и3 четвeртый, на ѕ7.
КанHнъ, творeніе їwaнна монaха. Глaсъ є7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сп7си1телю бGу въ м0ри лю1ди нем0крыми ногaми настaвльшему, и3 фараHна со всев0инствомъ пот0пльшему, томY є3ди1ному пои1мъ: ћкw прослaвисz.

Воспои1мъ вси2 лю1діе, на рaмэхъ херувjмскихъ вознeсшусz со слaвою хrтY, и3 спосади1вшему нaсъ њдеснyю nц7A, пёснь побёдную: ћкw прослaвисz.

Ходaтаz бGу и3 человёкwмъ хrтA, ли1цы ѓгGльстіи ви1дэвше, съ пл0тію въ вhшнихъ ўдивлsхусz, соглaснw же воспэвaху пёснь побёдную: ћкw прослaвисz.

Ћвльшемусz бGу на горЁ сінaйстэй, и3 зак0нъ дaвшему бGови1дцу мwmсeю, t горы2 є3леHнскіz вознeсшемусz пл0тію, томY вси2 воспои1мъ: ћкw прослaвисz.

БGор0диченъ: Пречи1стаz м™и б9іz, воплощeннаго t тебE, и3 t нёдръ роди1телz неtстyпльшаго бGа непрестaннw моли2, t всsкагw њбстоsніz спасти2, ±же создA.

Другjй канHнъ господи1на їHсифа, є3гHже краестр0чіе по ґлфави1ту. Во nсм0й же, и3 девsтой пёсни: Њди2 їHсифъ. Е$же є4сть, пёснь їHсифова, глaсъ д7.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA моS:

Воскрeслъ є3си2 триднeвенъ, по є3стествY безсмeртный, и3 kви1лсz є3си2 є3динонaдесzтимъ, и3 всёмъ ўченикHмъ, и3 востeклъ є3си2 хrтE ко nц7Y, џблакомъ носи1мь всёхъ тв0рче.

Вопіeтъ ћвственнw поS дв7дъ бGодохновeнный, взhде гDь къ нбcнымъ, въ воскликновeніи и3 трубы2 шyмэ, и3 къ началосвётному nц7Y доспЁ.

Слaва: Состарёвшійсz, гDи, мjръ мн0гими грэхми2, њбнови1въ стrтію твоeю и3 востaніемъ твои1мъ, возшeлъ є3си2 носи1мь џблакомъ къ пренебє1снымъ: слaва слaвэ твоeй.

И# нhнэ: бGор0диченъ: ВLку родилA є3си2 всёхъ, всенепор0чнаz вLчце, стrть в0льную пріи1мшаго, и3 возшeдша къ своемY nц7Y, є3гHже не њстaви, ѓще и3 пл0ть взsтъ.

Катавaсіа: Б9eственнымъ покровeнъ, медленоzзhчный мрaкомъ, и3звитjйствова бGопи1санный зак0нъ: ти1ну бо tтрsсъ nчесE ќмнагw, ви1дитъ сyщаго, и3 научaетсz д¦а рaзуму, хвалS б9eственными пёсньми.

Пёснь G. Їрм0съ:

Їрм0съ: Си1лою кrтA твоегw2 хrтE, ўтверди2 моE помышлeніе, во є4же пёти и3 слaвити спаси1тельное твоE вознесeніе.

Возшeлъ є3си2 жизнодaвче хrтE ко nц7Y, и3 вознeслъ р0дъ нaшъ человэколю1бче, неизречeннымъ благоутр0біемъ твои1мъ.

Чи1ни ѓгGльстіи сп7се, человёческое є3стество2 ви1дэвше совосходsщее тебЁ, непрестaннw ўдивлsеми воспэвaху тS.

Ўжасaхусz ѓгGльстіи ли1цы хrтE, зрsще тS съ тэлесeмъ вознeсшасz, и3 воспэвaху с™0е твоE вознесeніе.

Е#стество2 человёческое хrтE, тлёніемъ пaдшее возстaвилъ є3си2, и3 восх0домъ твои1мъ вознeслъ є3си2, и3 съ соб0ю нaсъ прослaвилъ є3си2.

БGор0диченъ: Моли2 непрестaннw чcтаz, произшeдшаго t ложeснъ твои1хъ, и3збaвитисz прeлести діaволи, пою1щымъ тS м™рь б9ію.

И$нъ. їрм0съ: ТвоS пэсносл0вцы бцdе:

Возми1те вратA нбcнаz, сE пріи1де хrт0съ цRь твaри, въ тёло њб0лксz земн0е, г0рнэйшымъ глаг0лаху си1ламъ д0льнэйшыz.

Взыскaвъ хrтE, прельщeннаго прeлестію ѕмjевою ґдaма, ћкw въ сего2 њболкjйсz, возшeлъ є3си2, и3 сёлъ є3си2 њдеснyю, ћкw сопрест0ленъ nц7Y, пою1щымъ ѓгGлwмъ тебE.

Слaва: ЗемлS прaзднуетъ и3 ликyетъ, рaдуетсz и3 нб7о, вознесeніемъ днeсь творцA твaри, пред8zвлeннw соедини1вшагw разсто‰щаzсz хотёніемъ.

И# нhнэ: бGор0диченъ: Смeрти роди1вши разруши1телz, є3ди1наго безсмeртнаго бGа, дв7о м™и всечи1стаz: того2 при1снw ўмоли2, ўмерщвлsющыz моS стр†сти ўмори1ти, и3 спасти1 мz.

Катавaсіа: Развeрзе ўтр0бы нечaдствовавшіz ќзы, досaду же неудоботерпи1му благочaдствующіz, є3ди1на моли1тва прор0чицы дрeвле ѓнны носsщіz дyхъ сокрушeнъ, къ си1льному, и3 бGу рaзумwвъ.

Следва малка ектения, а след нея седален.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Всёдъ на џблаки нбcныz, њстaвивъ ми1ръ сyщымъ на земли2, возшeлъ и3 сёлъ є3си2 њдеснyю nц7A, ћкw є3диносyщенъ семY сhй и3 д¦у. ѓще бо и3 во пл0ти kви1лсz є3си2, но непрел0женъ пребhлъ є3си2: тёмже чaеши совершeніz конeцъ, суди1ти грzдhй на зeмлю мjру всемY. правосyде гDи, пощади2 дyшы нaшz, прегрэшeній њставлeніе дaруz, ћкw бGъ ми1лостивъ, рабHмъ твои1мъ.

Слaва, и3 нhнэ: т0йже.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слyхъ си1лы кrтA, ћкw рaй tвeрзесz и4мъ, и3 возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй гDи.

Вознeслсz є3си2 во слaвэ, ѓгGлwвъ цRю2, ўтёшителz нaмъ t nц7A послaвъ. тёмже вопіeмъ: слaва хrтE вознесeнію твоемY.

Ћкw взhде сп7съ ко nц7Y съ пл0тію, ўдиви1шасz ѓгGльскаz вHинства, и3 возопи1ша: слaва хrтE вознесeнію твоемY.

ЃгGльскіz си6лы г0рнэйшымъ вопіsху: вратA возми1те, хrтY нaшему цRю2, є3г0же воспэвaемъ вкyпэ со nц7eмъ и3 д¦омъ.

БGор0диченъ: Дв7а роди2, и3 м™рнzz не познA: но м™и ќбw є4сть, дв7ою же пребhсть, ю4же воспэвaюще, рaдуйсz бцdе, взывaемъ.

И$нъ. Їрм0съ: Сэдsй во слaвэ:

Ї}съ жизнодaвецъ пріи1мъ, и5хже возлюби2, на є3леHнскую г0ру восх0дитъ, и3 си1хъ бlгослови2, и3 џблакомъ носи1мь џ§аz нёдра доспЁ, ±же никaкоже бЁ њстaвилъ.

Мjръ вeсь прaзднуетъ ви1димый и3 неви1димый: въ рaдости ѓгGли ликyютъ, и3 чlвёцы славосл0вzще непрестaннw вознесeніе, пл0тію соедини1вшагwсz нaмъ блaгостію.

Слaва: Разруши1вый держaву смeрти ћкw безсмeртный гDи, безсмeртіе всBмъ даровaлъ є3си2 человэколю1бче, и3 вознeслсz є3си2 во слaвэ, зрsщымъ тS честны6мъ ў§нкHмъ ї}се всеси1льне.

И# нhнэ: бGор0диченъ: Бlжeнно чрeво твоE всенепор0чнаz бhсть: чрeво бо ѓдово преслaвнw и3стощи1вшаго, несказaннw вмэсти1ти спод0биласz є3си2: є3г0же моли2 спасти2 нaсъ пою1щихъ тS.

Катавaсіа: ЦRю2 цReй, kковhй t kковaгw є3ди1нъ сл0ве произшeдый, t nц7A безвин0внагw, равном0щнаго твоего2 д¦а ґпcлwмъ и4стиннw послaлъ є3си2, ћкw бlгодётелz пою1щымъ: слaва держaвэ твоeй гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2 гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ бо тебE и3н0гw не знaемъ.

И#сп0лнивъ весeліz всsчєскаz млcтиве, къ гHрнимъ си1ламъ съ пл0тію пришeлъ є3си2.

ЃгGльскіz си6лы взeмлема тебE ви1дэвше, вратA, взывaху цRю2 нaшему, возми1те.

Ґпcли ви1дэвше возвышaема сп7са, съ трeпетомъ взывaху цRю2 нaшему: слaва тебЁ.

БGор0диченъ: Дв7у по рождествЁ поeмъ тS бцdе, тh бо бGа сл0ва пл0тію мjрови родилA є3си2.

И$нъ. Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz:

Ўмертви1въ смeрть твоeю смeртію гDи, взeмъ и5хже возлюби1лъ є3си2, возшeлъ є3си2 на мaсличную г0ру с™yю, и3 tтyду востeклъ є3си2 хrтE къ твоемY роди1телю, џблакомъ носи1мь.

Стрaнно твоE ржcтво2, стрaнно твоE воскресeніе, стрaнно и3 стрaшно твоE жизнодaвче, є4же t горы2 б9eственное вознесeніе, є4же и3з8wбразyz и3ліA четверок0нный восхождaше, воспэвaz тS человэколю1бче.

Слaва: Зрsщымъ ґп0столwмъ вэщaху ѓгGли: мyжіе галілeйстіи, что2 чудитeсz вознесeнію жизнодaвца хrтA: сeй пріи1детъ пaки на зeмлю суди1ти мjру всемY, ћкw судіS прaведнэйшій.

И# нhнэ: бGор0диченъ: Дв7у сохрани1въ тS по ржcтвЁ нетлённу, восх0дитъ хrт0съ ко nц7Y бGороди1тельнице, є3г0же не њстaви, ѓще и3 пл0ть пріsтъ и3з8 тебE, мhсленную же и3 њдушевлeнную, за млcть неизречeнную.

Катавaсіа: Рэши1тельное њчищeніе грэхHвъ, nгнедохновeнную пріими1те д¦а р0су, q чaда свэтоoбрaзнаz цRкHвнаz. нhнэ t сіHна бо и3зhде зак0нъ, љзыкоoгнеoбрaзнаz д¦а бlгодaть.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њбhде мS бeздна, гр0бъ мнЁ ки1тъ бhсть, ѓзъ же возопи1хъ къ тебЁ человэколю1бцу, и3 спасe мz десни1ца твоS гDи.

Взыгрaшасz ґпcли, зрsще на высотY днeсь зижди1телz взeмлема, ўповaніемъ д¦а, и3 стрaхомъ зовsху: слaва восх0ду твоемY.

Предстaша ѓгGли, вопію1ще хrтE ўченикHмъ твои6мъ: и4мже џбразомъ ви1дэсте хrтA восходsща съ пл0тію, пaки пріи1детъ прaведный всёхъ судіS.

Ћкw ви1дэша тS сп7се нaшъ нбcныz си6лы, на высотY взeмлема съ тёломъ, взывaху, глаг0люще: вели1ко вLко, человэколю1біе твоE.

БGор0диченъ: Купинy тz неwпали1мую, и3 г0ру, и3 лёствицу њдушевлeнную, и3 двeрь нбcную дост0йнw слaвимъ мRjе слaвнаz, правослaвныхъ похвало2.

И$нъ. Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е:

Да кaплютъ нaмъ свhше џблацы весeліе вёчное, хrт0съ бо, џблакомъ ћкw херувjмы носи1мый, къ своемY nц7Y восх0дитъ днeсь.

Пл0ти kви1всz под0біемъ, прeжде разсто‰щаzсz собрaлъ є3си2 во є3ди1но человэколю1бче, и3 вознeслсz є3си2 щeдре въ нбcнаz, зрsщымъ тS ўченикHмъ твои1мъ.

Слaва: Что2 червлeны ри6зы пл0ти соедини1вшагwсz дебельствY; с™jи ѓгGли хrтA зрsще вэщaху, стрaсти честнhz б9eствєнныz носsща џбразы.

И# нhнэ: бGор0диченъ: Поeмъ nтрокови1це зачaтіе, поeмъ твоE неизречeнное ржcтво2, и4мже и3збaвихомсz чи1стаz тли2 и3 њѕлоблeніz, и3 мрaчнагw ѓдова затворeніz.

Катавaсіа: Њчищeніе нaмъ хrтE и3 сп7сeніе вLко, возсіsлъ є3си2 t дв7ы, да ћкw прор0ка t ѕвёрz морскaгw пeрсей їHну, t тли2 и3схити1ши всего2 ґдaма всер0дна пaдшаго.

Следва малка ектения и кондак и икос на празника, на 6-ти глас.

Кондaкъ самоглaсенъ, глaсъ ѕ7:

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смотрeніе, и3 ±же на земли2 соедини1въ нбcнымъ, вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, никaкоже tлучazсz, но пребывaz неtстyпный, и3 вопіS лю1бzщымъ тS: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

Јкосъ:

Я5же земли2 на земли2 њстaвившіи, ±же пeпєльнаz пeрсти ўступaющіи, пріиди1те воспрsнемъ, и3 на высотY возведeмъ џчи и3 мы6сли, впери1мъ ви1ды, вкyпэ ч{вства, на нбcнаz вратA смeртніи, непщyимъ бhти въ мaсличной горЁ, и3 взирaти на и3збавлsющаго на џблацэхъ носи1ма. toнyду бо гDь на нб7сA востечE, и3 тaмw даролюбeзны дaры раздаS ґпcлwмъ свои1мъ, ўтёшивъ | ћкw nц7ъ, и3 ўтверди1въ |, настaвивъ ћкw сынHвъ, и3 речE къ ни1мъ: не разлучaюсz вaсъ, ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 џгненнэй пэсносл0вцы спасhй џтроки, блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

На џблацэхъ свёта вознесhйсz, и3 спасhй мjръ, бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

На рaму сп7се, заблyждшее взeмъ є3стество2, вознeссz, бGу и3 nц7Y привeлъ є3си2.

Возшeдый во пл0ти къ безпл0тному nц7Y, бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ўмерщвлeное нaше грэх0мъ є3стество2 взeмъ, твоемY св0йственному nц7Y сп7се привeлъ є3си2.

БGор0диченъ: T дв7ы р0ждсz, ю4же бцdу содёлалъ є3си2, бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ. їрм0съ: Не послужи1ша твaри:

Свётлый тS свётъ сyща, под8sтъ џблакъ гDи, t земли2 пaче ўмA воспріeмлема и3 нбcніи соб0ри восхвали1ша со ґпcлы, глаг0люще: б9е бlгословeнъ є3си2.

Рукaма вси2 рaдующесz восплeщимъ, вознесeніемъ хrт0вымъ, и3 воскли1кнемъ: взhде бGъ во глaсэ трyбнэ, и3 сёде њдеснyю, ћкw сопрест0ленъ nц7Y во вёки.

Слaва: ПоS дрeвле мwmсeй вели1кій, взывaше: да покл0нzтсz восходsщу хrтY нбcніи ѓгGли, ћкw всёхъ цRю2, є3мyже зовeмъ: nтцє1въ гDи и3 б9е блгcвeнъ є3си2.

И# нhнэ: бGор0диченъ: Q чудeсъ преслaвныхъ! кaкw вмэсти1ла є3си2 бGа невмэсти1маго бGорaдованнаz, пл0тію њбнищaвшаго, со слaвою мн0гою въ небє1снаz вознeсшагосz днeсь, и3 њживи1вшаго человёки;

Катавaсіа: Соглaснаz возшумЁ nргaнскаz пёснь, почитaти златосотворeнный бездyшный и3стукaнъ: ўтёшителева же свэтон0снаz бlгодaть почествyетъ, є4же вопи1ти: трbце є3ди1наz, равноси1льнаz, безначaльнаz, бlгословeна є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#з8 nц7A прeжде вёкъ рождeннаго сн7а, и3 бGа, и3 въ послёднzz лёта воплощeннаго t дв7ы м™ре, свzщeнницы п0йте, лю1діе превозноси1те во всS вёки.

Во двою2 сущєствY возлетёвшаго жизнодaвца хrтA на небесA со слaвою, и3 nц7Y сосэдsщаго, сщ7eнницы п0йте, лю1діе превозноси1те во всS вёки.

T раб0ты јдwльскіz твaрь и3збaвившаго, и3 предстaвившаго тY своб0дну твоемY nц7Y, тебE сп7се поeмъ, и3 тебE превозн0симъ во всS вёки.

Свои1мъ схождeніемъ низложи1вшаго супостaта, и3 свои1мъ возшeствіемъ вознeсшаго человёки, свzщeнницы п0йте, лю1діе превозноси1те во всS вёки.

БGор0диченъ: Херувjмwвъ превhшшаz kви1ласz є3си2 бцdе чи1стаz, во чрeвэ твоeмъ си1ми носи1маго носи1вшаz: є3г0же со безпл0тными, человёцы славосл0вимъ во всS вёки.

И$нъ. Їрм0съ: Џтроки благочести1выz:

Kви1шасz ќмове ґпcлwмъ въ вознесeніи, и3 вэщaху: что2 взирaюще стоитE дивsщесz; сeй восходsй въ небє1снаz, пріи1детъ и3 пaки суди1ти и5же на земли2 человёкwмъ, судіS сhй є3ди1нъ.

Дади1мъ бGу вели1чіе, хвалы2 соглaсіе воскли1кнемъ, воспои1мъ, ликyимъ, рукaми же восплeщимъ: взhде бGъ нaшъ на нб7сA t земли2, ѓгGлwмъ, ґрхaгGлwмъ пою1щымъ сего2, ћкw вLку и3 творцA всёхъ.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Взsтсz превhше ѓгGлъ є3стество2 нaше, дрeвле tпaдшее, и3 на пrт0лэ посаждeно бhсть б9eственнэ, пaче смhсла: пріиди1те торжествyимъ и3 воззовeмъ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во всS вёки.

И# нhнэ: СE сн7ъ тв0й бцdе, плэни1въ кrт0мъ свои1мъ смeрть, воскрeсе триднeвенъ, и3 ўченикHмъ свои1мъ ћвльсz, востечE къ нбcнымъ: съ ни1миже тебЁ покланsющесz поeмъ и3 славосл0вимъ во всS вёки.

Тaже, Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz:

Катавaсіа: Разрэшaетъ ќзы, и3 њрошaетъ плaмень, трисвётлый бGоначaліz џбразъ: пою1тъ џтроцы, благослови1тъ же є3ди1наго сп7са и3 вседётелz, ћкw благодётелz сотворeннаz всsческаz твaрь.

Честнёйшую: не поeмъ, но поeмъ припёвъ:

Величaй душE моS, вознeсшагосz t земли2 на нб7о, хrтA жизнодaвца.

Пёснь f7.

Їрм0съ: ТS пaче ўмA и3 словесE м™рь б9ію, въ лёто безлётнаго неизречeннw р0ждшую вёрніи є3диномyдреннw величaемъ.

ТебE и3збaвителz мjра хrтA бGа, ґпcли ви1дzще б9eственнw возвышaема, со стрaхомъ и3грaюще величaху.

Твою2 њбожи1вшуюсz пл0ть зрsще хrтE, на высотЁ ѓгGли, дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху: вои1стинну сeй є4сть бGъ нaшъ.

ТебE безпл0тныхъ чи1нове хrтE б9е, на џблацэхъ взeмлема ви1дzще, взывaху: слaвы цRю2, вратA возми1те.

ТебE сошeдшаго дaже до послёднихъ земли2, и3 человёка спaсшаго, и3 восхождeніемъ твои1мъ возвhсившаго, сего2 величaемъ.

БGор0диченъ: Рaдуйсz бцdе м™и хrтA бGа: є3г0же родилA є3си2, днeсь t земли2 возноси1ма со ґпcлы зрsщи, возвеличaла є3си2.

Вторhй припёвъ: ЃгGли восхождeніе вLки зрsще ўжасaхусz, кaкw со слaвою взsтсz t земли2 на гHрнzz.

И$нъ. Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный:

Q дарHвъ пaче постижeніz! q тaинства стрaшнагw! всёми бо владhчествуzй, t земли2 tходS къ нбcнымъ, ўченикHмъ послA д¦а свzтaго, просвэти1вшаго си1хъ смhслъ, и3 џгненны сотвори1вшаго благодaтію.

Полцы2 ўчени1честіи, гDь речE, вы2 сэди1те во їерусали1мэ: и3 ѓзъ низпослю2 вaмъ ўтёшителz другaго, nц7Y сопрест0льна и3 мнЁ равночeстна, є3г0же ви1дите взимaема, и3 џблакомъ свётлымъ носи1ма.

Взsтсz ћвэ великолёпіе вhше нб7съ, пл0тію њбнищaвшагw, и3 сосэдёніемъ nц7A почтeсz є3стество2 нaше tпaдшее: торжествyимъ, и3 соглaснw вси2 воскли1кнемъ, восплeщимъ рукaми рaдующесz.

БGор0диченъ: Свётъ t свёта возсіsвый всенепор0чнаz, и3з8 тебE возсіS, и3 чeрность безб0жіz всю2 разруши2, и3 въ нощи2 спsщихъ просвэти2. сегw2 рaди вси2 по д0лгу тS во вёки при1снw ўблажaемъ.

Катавaсіа: Рaдуйсz цRи1це, м™родёвственнаz слaво: всsка бо ўдобоwбращaтельнаz благоглаг0ливаz ўстA витjйствовати не м0гутъ, тебE пёти дост0йнw: низумэвaетъ же ќмъ всsкъ, твоE рождество2 разумёти. тёмже тS соглaснw слaвимъ.

След изчитането на канона следва малка ектения и светилния на празника.

Е#xапостілaрій самоглaсенъ:

ЎченикHмъ зрsщымъ тS, вознeслсz є3си2 хrтE ко nц7Y сосэдS, ѓгGли предтекyще зовsху: возми1те вратA, возми1те, цRь бо взhде къ начaльному свёту слaвы. [Три1жды.]

Следват хвалитните 148-и, 149-и и 150-и псалми със съответните празнични стихири. Хорът изпява първите пет стиха от псалмите.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2.

ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Хвали1те є3го2 с0лнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ. Хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да восхвaлzтъ и4мz гDне. Ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz. Постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ. Хвали1те гDа t земли2 ѕмjевє, и3 вс‰ бє1здны: Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2: Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна, и3 вси2 кeдри: ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты: цaріе зeмстіи, и3 вси2 лю1діе, кнsзи, и3 вси2 судіи6 зeмстіи: Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw. И#сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2, и3 вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ. Пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ цRЁ своeмъ: да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во сп7сeніе. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: Сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: Свzзaти цари2 и4хъ пyты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми nкHвы желёзными. Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2. Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

T здЁ начинaемъ стіхи6ры на д7:

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Поeмъ стіхи6ры, глaсъ №. Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

ЃгGльски и5же въ мjрэ торжествyимъ, на прест0лэ слaвы бGу носи1мому, взывaюще пёніе: с™ъ є3си2 џ§е нбcный, соприсносyщный сл0ве, с™ъ є3си2 и3 дш7е всес™hй.

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

Начaльницы ѓгGлwвъ смотрsюще, сп7се, восхождeніz стрaнное, недоумэвaхусz дрyгъ ко дрyгу: что2 видёніе сіE; человёкъ ќбw зрaкомъ ви1димый, ћкоже бGъ, превhше небeсъ съ пл0тію восх0дитъ.

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Галілeане зрsще тS вознесeнна, t мaсличныz горы2 съ тёломъ сл0ве, слhшаху ѓгGлwвъ вопію1щихъ и5мъ: что2 стоитE зрsще; сeй пріи1детъ пaки съ пл0тію, и4мже џбразомъ ви1дэсте.

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Повтаря се първата стихира.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7:

Роди1лсz є3си2 ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2, kви1лсz є3си2 ћкw сaмъ и3зв0лилъ є3си2: пострадaлъ є3си2 пл0тію б9е нaшъ, и3з8 мeртвыхъ воскрeслъ є3си2 попрaвъ смeрть. вознeслсz є3си2 во слaвэ, всsчєскаz и3сполнszй, и3 послaлъ є3си2 нaмъ д¦а б9eственнаго, є4же воспэвaти и3 слaвити твоE б9ество2.

Следва голямото славословие.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS вели1кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь.

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 въ вёкъ вёка.

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ. бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ. Три1жды.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ животA, во свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2 вёдущымъ тS.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

С™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тaже высочaйшимъ глaсомъ:

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.

Тропaрь прaздника, глaсъ д7:

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ благословeніемъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

Следват ектении и отпуст, с което завършва празничната утреня. Веднага след края на утренята четецът започва да чете първи час в притвора на храма.

———

Чaсъ пeрвый.

Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды. И# покл0ны три2.

Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, разумёй звaніе моE. Вонми2 глaсу молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ тебЁ помолю1сz гDи. Заyтра ўслhши глaсъ м0й, заyтра предстaну ти2, и3 ќзриши мS. Ћкw бGъ не хотsй беззак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz къ тебЁ лукaвнуzй, нижE пребyдутъ беззакHнницы пред8 nчи1ма твои1ма. Возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дёлающыz беззак0ніе, погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мyжа кровeй и3 льсти1ва гнушaетсz гDь. ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS, вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрaму с™0му твоемY въ стрaсэ твоeмъ. ГDи, настaви мS прaвдою твоeю, вр†гъ мои1хъ рaди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. Ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрдце и4хъ сyетно, гр0бъ tвeрстъ гортaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщaху. Суди2 и5мъ б9е, да tпадyтъ t мhслей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. И# да возвеселsтсz вси2 ўповaющіи на тS, во вёкъ возрaдуютсz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 похвaлzтсz њ тебЁ лю1бzщіи и4мz твоE. Ћкw ты2 бlгослови1ши прaведника гDи, ћкw nрyжіемъ бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде дaже горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t вёка и3 до вёка ты2 є3си2. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz сhнове человёчестіи. Ћкw тhсzща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма гDи, ћкw дeнь вчерaшній, и4же мимои1де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижeніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw ћкw травA мимои1детъ. Ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ, на вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3 и4зсхнетъ. Ћкw и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію твоeю смути1хомсz. Положи1лъ є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоегw2. Ћкw вси2 днjе нaши њскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ и3счез0хомъ. ЛBта н†ша ћкw паучи1на поучaхусz: днjе лётъ нaшихъ, въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 накaжемсz. Кто2 вёсть держaву гнёва твоегw2, и3 t стрaха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2; Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†нныz сeрдцемъ въ мyдрости. Њбрати1сz гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰. И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz. Во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ. И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Млcть и3 сyдъ воспою2 тебЁ, гDи: Пою2 и3 разумёю въ пути2 непор0чнэ, когдA пріи1деши ко мнЁ; прехождaхъ въ неѕл0біи сeрдца моегw2, посредЁ д0му моегw2. Не предлагaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпную, творsщыz преступлeніе возненави1дэхъ. Не прильпE мнЁ сeрдце стропти1во, ўклонsющагwсz t менE лукaвагw не познaхъ: Њклеветaющагw тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрдцемъ, съ си1мъ не kдsхъ. Џчи мои2 на вBрныz земли2, посаждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 служaше. Не живsше посредЁ д0му моегw2 творsй гордhню: глаг0лzй непрaвєднаz, не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. Во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBшныz земли2, є4же потреби1ти t грaда гDнz вс‰ дёлающыz беззак0ніе.

Слaва, и3 нhнэ:

Ґллилyіz, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. Три1жды. Покл0ны G.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, тропaрь прaздника глaсъ д7:

Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, рaдость сотвори1вый ўченикHмъ њбэтовaніемъ с™aгw д¦а, и3звэщє1ннымъ и5мъ бhвшымъ благословeніемъ, ћкw ты2 є3си2 сн7ъ б9ій, и3збaвитель мjра.

И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; нб7о, ћкw возсіsла є3си2 сlнце прaвды: рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz: дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа: чи1стую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стwпы2 мо‰ напрaви по словеси2 твоемY: и3 да не њбладaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. И#збaви мS t клеветы2 человёческіz, и3 сохраню2 зaпwвэди тво‰. ЛицE твоE просвэти2 на рабA твоего2, и3 научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, ћкw да воспою2 слaву твою2, вeсь дeнь великолёпіе твоE.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

Чте1цъ: Ами1нъ.

Кондaкъ самоглaсенъ, глaсъ ѕ7:

Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ смотрeніе, и3 ±же на земли2 соедини1въ нбcнымъ, вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ, никaкоже tлучazсz, но пребывaz неtстyпный, и3 вопіS лю1бzщымъ тS: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєдныz любsй, и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рaди бyдущихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ: дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ: И$менемъ гDнимъ бlгослови2, џтче. (Ако служи или присъства архиерей: ВLко, бlгослови2.)

Сщ7eнникъ возглaсъ: Б9е, ўщeдри ны2:

Чте1цъ: Ами1нъ.

Сщ7eнникъ настоsщую мlтву: ХrтE свёте и4стинный, просвэщazй и3 њсвzщazй всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ, да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непристyпный: и3 и3спрaви стwпы2 нaшz къ дёланію зaповэдей твои1хъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Хорът изпява кондака на Пресвета Богородица.

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ, хrтE б9е, ќпова1ніе нaшэ, слaва тебЁ.

Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды.

С това завършва вечерното богослужение на празника Възнесение Господне.

———

Літургjа

На літургjи поeмъ настоsщыz ґнтіфHны, pал0мъ м7ѕ, глaсъ в7: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz. Моли1твами бцdы сп7се спаси2 нaсъ. Стjхъ в7: Ћкw гDь вhшній стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2. Моли1твами бцdы: Стjхъ G: Покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaшz. Моли1твами бцdы: Стjхъ д7: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ. Моли1твами бцdы сп7се спаси2 нaсъ. Слaва, и3 нhнэ: Моли1твами бцdы сп7се спаси2 нaсъ.

ҐнтіфHнъ в7, pал0мъ м7з, глaсъ в7. Стjхъ №: Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, во грaдэ бGа нaшегw въ горЁ с™ёй є3гw2. Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій, вознесhйсz во слaвэ, пою1щыz ти2: Ґллилyіа. Стjхъ в7: Г0ры сіHнскіz, рє1бра сёверова, грaдъ цRS вели1кагw. Спаси2 нaсъ сн7е б9ій: Стjхъ G: БGъ въ тsжестэхъ є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5. Спаси2 нaсъ сн7е б9ій, вознесhйсz: Стjхъ д7: Ћкw сE цRіе зeмстіи собрaшасz, снид0шасz вкyпэ: Спаси2 нaсъ сн7е б9ій, вознесhйсz: Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е:

ҐнтіфHнъ G, pал0мъ м7и, глaсъ д7. Стjхъ №. Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.

Тропaрь, глaсъ д7: Вознeслсz є3си2 во слaвэ хrтE б9е нaшъ: Стjхъ в7: Земнор0дніи же и3 сhнове человёчестіи, вкyпэ богaтъ и3 ўб0гъ.

Тропaрь: Вознeслсz є3си2 во слaвэ: Стjхъ G: ЎстA моS возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Тропaрь: Вознeслсz є3си2 во слaвэ: Стjхъ д7: Приклоню2 въ при1тчу ќхо моE, tвeрзу во pалти1ри ганaніе моE.

Тропaрь: Вознeслсz є3си2:

Вх0дный: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ.

Тропaрь: Вознeслсz є3си2: Слaва, и3 нhнэ: кондaкъ: Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ:

Тaже трис™0е. Прокjменъ, глaсъ з7: Вознеси1сz на небесA б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. Стjхъ: Гот0во сeрдце моE б9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 и3 пою2 во слaвэ моeй.

Ґпcлъ въ дэsніихъ, зачaло №: Пeрвое ќбw сл0во сотвори1хъ:

Ґллилyіа, глaсъ в7: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ. Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz.

Е#ђліе луки2, зачaло рд7i: Воскрeсъ ї}съ t мeртвыхъ, и3 стA посредЁ ўчєни1къ свои1хъ:

За Дост0йно, поeмъ и3 до tдaніz їрм0съ: ТS пaче ўмA:

Причaстный: Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ. Ґллилyіа, три1жды.

На трапeзэ вeліе ўтэшeніе брaтіи.