Аудио записи на части от богослуженията през Великия пост, 2015 г. 

Велик покаен канон на св. Андрей Критски в превод на съвременен български език

 

Сваляне Заглавие Изпълнение Размер Продължителност
download Ïîíåäåëíèê íà ïúðâàòà ñåäìèöà íà Âåëèêèÿ ïîñò, 2015 ã.
Íåãîâî Ïðåîñâåùåíñòâî Òðèàäèöêè åï. Ôîòèé è õîð êúì êàòåäðàëåí õðàì „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“

20.2 MB 39:08 min
download Âòîðíèê íà ïúðâàòà ñåäìèöà íà Âåëèêèÿ ïîñò, 2015 ã.
Íåãîâî Ïðåîñâåùåíñòâî Òðèàäèöêè åï. Ôîòèé è õîð êúì êàòåäðàëåí õðàì „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“

13.5 MB 38:13 min
download Ñðÿäà íà ïúðâàòà ñåäìèöà íà Âåëèêèÿ ïîñò, 2015 ã.
Íåãîâî Ïðåîñâåùåíñòâî Òðèàäèöêè åï. Ôîòèé è õîð êúì êàòåäðàëåí õðàì „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“

13.8 MB 39:40 min
download Четвъртък на първата седмица на Великия пост, 2015 г.
Негово Преосвещенство Триадицки еп. Фотий и хор към катедрален храм „Успение Богородично“

13.3 MB 37:37 min
download Сряда на петата седмица на Великия пост, 2015 г.
Негово Преосвещенство Триадицки еп. Фотий, свещ. Иоан Дочев и хор към катедрален храм „Успение Богородично“

41.5 MB 1:59:50 min

 

Други Великопостни последования

 

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза