Аудио записи на части от богослуженията през Великия пост, 2015 г. 

Велик покаен канон на св. Андрей Критски в превод на съвременен български език

 

Сваляне Заглавие Изпълнение Размер Продължителност
download Ïîíåäåëíèê íà ïúðâàòà ñåäìèöà íà Âåëèêèÿ ïîñò, 2015 ã.
Íåãîâî Ïðåîñâåùåíñòâî Òðèàäèöêè åï. Ôîòèé è õîð êúì êàòåäðàëåí õðàì „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“

20.2 MB 39:08 min
download Âòîðíèê íà ïúðâàòà ñåäìèöà íà Âåëèêèÿ ïîñò, 2015 ã.
Íåãîâî Ïðåîñâåùåíñòâî Òðèàäèöêè åï. Ôîòèé è õîð êúì êàòåäðàëåí õðàì „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“

13.5 MB 38:13 min
download Ñðÿäà íà ïúðâàòà ñåäìèöà íà Âåëèêèÿ ïîñò, 2015 ã.
Íåãîâî Ïðåîñâåùåíñòâî Òðèàäèöêè åï. Ôîòèé è õîð êúì êàòåäðàëåí õðàì „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“

13.8 MB 39:40 min
download Четвъртък на първата седмица на Великия пост, 2015 г.
Негово Преосвещенство Триадицки еп. Фотий и хор към катедрален храм „Успение Богородично“

13.3 MB 37:37 min
download Сряда на петата седмица на Великия пост, 2015 г.
Негово Преосвещенство Триадицки еп. Фотий, свещ. Иоан Дочев и хор към катедрален храм „Успение Богородично“

41.5 MB 1:59:50 min

 

Други Великопостни последования

 

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза